logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

Mẫu hồ sơ đề nghị hỗ trợ
(13:58, 15/09/2020)

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………..

Số: ……./TTr-CĐ……

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày         tháng         năm 20

TỜ TRÌNH

Đề nghị hỗ trợ ………………………………………………………….

 

           Kính gửi:

 

- Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Ban quản lý “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam”.

     Căn cứ Quyết định số 135/QĐ/CĐN ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Căn cứ biên bản họp xét …………………… ngày       /         /20     , Ban Thường vụ Công đoàn……………………………………..đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban quản lý “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam” hỗ trợ………………………(có danh sách kèm theo). Tổng số tiền đề nghị ……………… và gửi về tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban Thường vụ Công đoàn……………… đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Ban quản lý “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam” quyết định.

 

Nơi nhận:  

-Như trên;                                                  

-Lưu: VPCĐN

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

 

1. Thành phần, thời  gian:

- Thành phần: Ban Thường vụ .................. gồm ........đồng chí.

- Có mặt  ............ đ/c;  Vắng mặt: ..............

- Chủ trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Thời gian: ........................................

- Địa điểm: Phòng họp ...................

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau khi xem xét đề nghị ..............., cuộc họp nhất trí đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban quản lý “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi         giờ         phút, ngày       tháng        năm 20    ./.

 

THƯ KÝ

 

 

 

..............................

 

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

 

 

 

  .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phuc

 

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

 TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày      /       /20  của CĐ ……………..)

 

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý do đề nghị

 

Mức đề nghị hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

        Người lập biểu                                          …………., ngày          tháng         năm 20

                                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Lưu ý:

 - Các trường hợp hỗ trợ gia đình nhà giáo, người lao động bị tử vong có bản photô chứng tử của địa phương.

- Hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu cho CBNGNLĐ ở nhà công vụ giáo viên nhân dịp khánh thành có 3 báo giá của 03 nơi bán hàng; giấy xác nhận của đơn vị được hỗ trợ  các trang thiết bị thiết yếu khi trao tặng

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN ………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phuc

 

DANH SÁCH ……………….NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

 TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo QĐ  số……/……….ngày      /       /20  của CĐGD Việt Nam)

 

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Số tiền được hỗ trợ

 

Ký nhận

(ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

        Người lập biểu                                          …………., ngày          tháng         năm 20

                                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Các tin khác
CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN 2020 (07/05/2020)
Triển khai các hoạt động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020, chú trọng kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc trong các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc (27/04/2020)
Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (05/11/2019)
Chính thức công bố Luật Giáo dục năm 2019 (08/07/2019)
Những quy định pháp luật mới đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019 (27/06/2019)
Những điểm mới căn bản tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (27/06/2019)
Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học (15/06/2017)
BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP BÁO CÁO (về tình hình tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm học 2016-2017) (17/01/2017)
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2016 - 2017 (08/12/2016)
Thông báo Về việc thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2016 - 2017 (25/10/2016)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17859182
Online: 1000
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn