logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở năm học 2015 - 2016
(16:06, 07/07/2016)
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
 
 
 
Số: 167/TB-CĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
 
 
Hà Nội, ngày  07 tháng  7  năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
và công đoàn cơ sở năm học 2015 - 2016

 

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-CĐN, ngày 19/5/2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành giáo dục; Hướng dẫn số 09/HD-CĐN, ngày 18/8/2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành giáo dục;

Căn cứ kết quả họp xét, đánh giá, xếp loại của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam họp ngày 6/7/2016, Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2015 - 2016 như sau:

STT

Tên đơn vị

Điểm do đơn vị tự chấm

Điểm do Hội đồng TĐKT CĐGDVN chấm

Xếp loại

Ghi chú

I

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

1

CĐ Đại học Đà Nẵng

96,6

96,5

Tốt

 

2

CĐ Đại học Thái Nguyên

98

96

Tốt

 

3

CĐ Đại học Huế

97

96

Tốt

 

4

CĐ ĐH Quốc gia HN

98,5

95,1

Tốt

 

5

CĐ Cơ quan Bộ GD&ĐT

     

Xét theo năm HC

II

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1

CĐ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

100

99.9

VM

 

2

CĐ Trường ĐH Mỏ - Địa chất

100

99.0

VM

 

3

CĐ Trường Đại học Lạc Hồng

100

98.6

VM

 

4

CĐ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

99

98.5

VM

 

5

CĐ Trường Hữu nghị 80

98

98.0

VM

 

6

CĐ Trường Đại học Vinh

98

97.7

VM

 

7

CĐ Trường Đại học Cần Thơ

98

97.5

VM

 

8

CĐ Trường Đại học Giao thông Vận tải

97

96.7

VM

 

9

CĐ Trường ĐH Hà Nội

98

96.6

VM

 

10

CĐ Trường ĐH Tây Nguyên

97,75

96.6

VM

 

11

CĐ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

98

96.4

VM

 

12

CĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

99

96.4

VM

 

13

CĐ Trường ĐH Ngoại Thương

97

95.6

VM

 

14

CĐ Trường Đại học Quy Nhơn

96

95.6

VM

 

15

CĐ Trường ĐH SPTDTT Hà Nội

96

95.4

VM

 

16

CĐ Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

95

95.1

VM

 

17

CĐ Trường ĐH Kinh tế quốc dân

98

95.1

VM

 

18

CĐ Trường Đại học Thương mại

95

95.0

VM

 

19

CĐ Trường Đại học Đồng Tháp

95

95.0

VM

 

20

CĐ Trường DBĐH Dân tộc TW Nha Trang

99

94.6

VM

 

21

CĐ Viện ĐH Mở Hà Nội

97

94.1

VM

 

22

CĐ Trường Hữu nghị T78

94,5

94.1

VM

 

23

CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc TW

98

93.4

VM

 

24

CĐ Trường Đại học Xây dựng

98

93.0

VM

 

25

CĐ Trường Đại học Tây Bắc

93

92.3

VM

 

26

CĐ Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

95

92.0

VM

 

27

CĐ Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc

93

91.0

VM

 

28

CĐ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

95 

91.0

VM

 

29

CĐ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

92

90.9

VM

 

30

CĐ Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

 98

89.6

VM

 

31

CĐ Trường ĐH Đà Lạt

95

89.4

VM

 

32

CĐ Trường CĐSP Trung ương

92

88.4

VM

 

33

CĐ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

96

88.0

VM

 

34

CĐ Tạp chí giáo dục

89

87.0

VM

 

35

CĐ Trường ĐH Nha Trang

88,5

86.3

VM

 

36

CĐ Trường ĐHDL Phương Đông

92

86.0

VM

 

37

CĐ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN

92

85.7

VM

 

38

CĐ Trường Đại học Phan Thiết

89

84.1

Khá

 

39

CĐ Trường ĐHDL Đông Đô

87

80.6

Khá

 

40

CĐ Trường Đại học Phú Xuân

85

79.0

Khá

 

41

CĐ Trường Đại học CN Đông Á

86

77.6

Khá

 

42

CĐ Viện NC thiết kế trường học

82

76.8

Khá

 

43

CĐ Trường ĐHDL Lương Thế Vinh

76

70.0

Khá

 

44

CĐ Trường ĐH Thành Tây

75

66.6

TB

 

45

CĐ Báo Giáo dục và Thời đại

 

 

Không XL

Không nộp báo cáo chấm điểm

46

CĐ Học viện Quản lý Giáo dục

 

 

Không XL

Không nộp báo cáo chấm điểm

47

CĐ TT Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực

 

 

Không XL

Không nộp báo cáo chấm điểm

48

CĐ Trường ĐH Kiên Giang

 

 

Không XL

Không nộp báo cáo chấm điểm

49

CĐ Trường ĐH Đại Nam

 

 

Không XL

Không nộp báo cáo chấm điểm

50

CĐ Trường ĐH Thăng Long

 

 

Không XL

Không nộp báo cáo chấm điểm

51

CĐ Trường Đại học Bà Rịa - VT

 

 

Không XL

Không nộp báo cáo chấm điểm

52

CĐ Trường ĐHTT CN và Quản lý HN

 

 

Không XL

Không nộp báo cáo chấm điểm

53

CĐ Nhà Xuất bản Giáo dục VN

 

 

 

Xét theo năm HC

54

CĐ Khách sạn Hoa Phượng Đỏ

 

 

 

Xét theo năm HC

Trên đây là Thông báo xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm học 2015 - 2016. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo để các đơn vị biết.

Đơn vị nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác với kết quả xếp loại trên, đề nghị phản ánh về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức), điện thoại 0438230016, trước ngày 11/7/2016 để cùng xem xét, giải quyết./.

 

                                                               TM. HỘI ĐỒNG
                                                              P. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                                                        (đã ký)
- Công đoàn cấp trên cơ sở;                                                                             Nguyễn Thị Bích Hợp
- Các CĐCS trực thuộc;        
- qua Website CĐGD VN                                                                                            
- Lưu: VT, BTC.
 
                                                           

  


Các tin khác
Quyết định về việc công nhận bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (04/06/2015)
Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS (18/06/2014)
Hướng dẫn Công tác xây dựng quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn ngành Giáo dục (11/04/2014)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (25/07/2013)
Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (02/05/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17857415
Online: 271
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn