logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 3 “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo – người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”
(15:18, 12/12/2014)
    TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số: 10/HD-CĐN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 3 “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo – người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Chương trình số 1614/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, theo đó ngày 15/10/2013, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-CĐN về triển khai 6 Chương trình hoạt động của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 trong đó nội dung Chương trình 3 “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo – người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” đã cụ thể hóa Chương trình số 1614/CTr-TLĐ ngày 08/10/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; để thực hiện Chương trình 3 có hiệu quả Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn công đoàn giáo dục các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về Chương trình 3 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến tích cực trong công đoàn giáo dục các cấp, lãnh đạo các đơn vị về trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục tổ chức tốt phong trào học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho nhà giáo và người lao động (NGNLĐ) nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

2. Tuyên truyền, vận động để NGNLĐ thấy rõ việc học tập vừa là quyền lợi, vừa là yêu cầu để đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, vừa là thực hiện trách nhiệm của mình với đất nước.

3. Xây dựng xã hội học tập, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân, xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ NGNLĐ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức Công đoàn về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho NGNLĐ; chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt, cán bộ công đoàn giáo dục các cấp nắm vững chủ trương và các biện pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2018 có 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn đào tạo theo quy định ở các cấp học, bậc học; trong đó trên chuẩn đào tạo là: 55% đối với giáo viên mầm non, 85% với giáo viên tiểu học, 65% với giáo viên THCS, 14% với giáo viên THPT; trên 35% giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, trên 50% giảng viên các trường cao đẳng đạt trình độ sau đại học; trên 18% giảng viên đại học có học vị tiến sĩ trở lên; hàng năm có từ 60 – 80 % giáo viên phổ thông, mầm non được xếp loại khá trở lên theo các quy định của Chuẩn nghề nghiệp. Đến năm 2020 có từ 60% trở lên số NGNLĐ nơi có tổ chức Công đoàn được tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghể nghiệp;

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của NGNLĐ; từ kết quả điều tra, khảo sát làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, tập trung các nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện Chương trình 3.

3. Tổ chức thương lượng, đối thoại với lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động về nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho NGNLĐ. Đưa nội dung học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của NGNLĐ vào nội dung nghị quyết Hội nghị cán bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nội quy, quy chế của đơn vị, là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm.

4. Triển khai Chương trình phối hợp hoạt động số 1583b/CTPH-TLĐLĐVN-BGDĐT ngày 22/10/2014 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014 – 2020.

5. Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 4b/NQ-BCH ngày 06/01/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX về “Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện triển khai thực hiện tốt Chương trình 3.

2. Cùng với chuyên môn rà soát, thống kê, cập nhật số liệu về nhu cầu NGNLĐ cần phải đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, tay nghề làm cơ sở để phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức cho NGNLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

3. Tuyên truyền, vận động NGNLĐ hăng hái tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vì việc làm, chất lượng, hiệu quả công tác, thu nhập của chính mình, đồng thời để đáp ứng yêu cầu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, lao động giỏi, lao động sáng tạo tại đơn vị.

Căn cứ Hướng dẫn, đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc báo cáo với cấp ủy và phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện, tiến hành khảo sát, thống kê số liệu (theo mẫu đính kèm), báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 30/12/2014 theo địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo của Website Công đoàn Giáo dục Việt Nam; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 20/12 hàng năm./.

 

 
Nơi nhận:
 
- UVBCH CĐGD Việt Nam;
- Lãnh đạo, các ban CĐGDVN;
- CĐGD tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công đoàn  các đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, TG-NC.
                                                        
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
   Nguyễn Thị Bích Hợp

 

Tải file cùng biểu mẫu: HD số 10/HD-CĐN

  


Các tin khác
Thông báo về phiên họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND- NGƯT cấp Nhà nước (16/09/2014)
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (Triển khai Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (04/08/2014)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 – 28/7/2014) (27/07/2014)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" (06/06/2014)
Chương trình phối hợp giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Báo Giáo dục và Thời đại giai đoạn 2013 - 2018 (10/04/2014)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (05/04/2014)
Hướng dẫn Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn (05/04/2014)
Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (05/04/2014)
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (05/04/2014)
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (01/11/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 16747433
Online: 827
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn