logo Tin hoạt động Tin nổi bật

Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014
(14:56, 26/03/2014)

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị  thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ  và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014

 

Thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên  đoàn Lao động Việt Nam, ngày 11 tháng 3 năm 2014 tại Trụ  sở     Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2013, trọng tâm phối hợp công tác năm 2014 và một số kiến nghị của Tổng Liên đoàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan về các kiến nghị của Tổng Liên đoàn; ý kiến của đại biểu dự họp; phát biểu của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Đặng Ngọc Tùng; Thủ tướng Chính phủ kết luận hội nghị như sau:

1. Đánh giá chung.

Năm 2013, mặc dù tình hình trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh thế giới diễn biến khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có Tổng Liên đoàn cùng các ngành, các cấp cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Kinh tế - xã hội nước ta đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng; lạm phát đã được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định; an sinh và phúc lợi xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện; cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả; sức mạnh và tiềm lực quốc phòng được tăng cường; độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu nổi bật, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.  

Chính phủ hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và Tổng Liên đoàn trong năm 2013. Sự phối hợp công tác giữa hai bên đã đạt được hiệu quả thiết thực giúp Chính phủ và Tổng Liên đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Chính phủ đánh giá cao vai trò và kết quả công tác của Tổng Liên đoàn năm 2013: Đã phối hợp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; chủ động tham gia với các cơ quan của Chính phủ xây dựng chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nổi bật là phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2012, phối hợp tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và các văn bản pháp luật có liên quan; có nhiều đề xuất, giải pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong việc duy trì, ổn định sản xuất, giải quyết việc làm, thu nhập, bảo đảm đời sống của người lao động, cũng như xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tham gia tích cực hiệu quả với Đoàn đàm phán của Chính phủ trong công tác đàm phán Hiệp định Thương mại kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP); chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền và thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính; tham gia tích cực vào quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, góp phần vào việc tái cơ cấu lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hạn chế lao động mất việc làm, giải quyết chế độ cho lao động dôi dư; phối hợp tốt trong xây dựng và hoàn thiện đề án “Nhân rộng mô hình tổ chức, hoạt động Quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo tự tạo việc làm với sự hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước”, đề án Nâng cao năng lực cơ sở dạy nghề của tổ chức Công đoàn đến năm 2020, có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước”; các hoạt động xã hội của Công đoàn tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và thu hút sự ủng hộ đông đảo của cán bộ, đoàn viên, người lao động và các nhà hảo tâm, đã kịp thời chăm lo đến đoàn viên, người lao động trong những lúc khó khăn, bão lũ, hỗ trợ các gia đình chínhsách và những người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội; tiếp tục triển khai tốt các hoạt động hướng tới ngư dân và biển đảo thông qua chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, thành lập nghiệp đoàn nghề cá...

Bên cạnh những kết quả đã  đạt được, việc phối hợp công tác giữa Chính phủ  và Tổng Liên đoàn vẫn còn một số hạn chế, như:

- Việc giải quyết một số kiến nghị  của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết 20 - NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đề cập và kết luận của Thủ tướng Chính phủ có việc còn chậm, chưa tạo được chuyển biến rõ nét;

- Ý kiến của Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn trong quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động, chưa được tiếp thu và phản hồi;

- Đại diện lãnh đạo Chính phủ chưa thường xuyên dự các kỳ họp Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để lắng nghe ý kiến cán bộ công đoàn, kiến nghị của người lao động.

2. Về nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2014.

Căn cứ vào tình hình chung của đất nước, Chính phủ và Tổng Liên đoàn cần tập trung phối hợp thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng thực hiện tốt các trọng tâm công tác sau:

a) Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao động;

b) Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động;

c) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức công dân;

d) Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua;

đ) Phối hợp trong việc trao đổi thông tin; tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động.

3. Về một số kiến nghị  của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

a) Về ban hành Nghị định hướng dẫn Khoản 2, Điều 31 Luật Công đoàn năm 2012 về xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật Công đoàn và Nghị định hướng dẫn Chương X Bộ luật Lao động năm 2012 về chính sách đối với lao động nữ thay thế Nghị định 23/1996/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ:

Bộ Lao động - Thương binh và  Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp,  Tổng Liên đoàn khẩn trương thực hiện ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1189/VPCP-KGVX ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

b) Về ban hành Nghị định cho người lao động dôi dư do tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định    số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010, không phụ thuộc doanh nghiệp đó đã sắp xếp khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc cổ phần hóa trước đây:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về xây dựng lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu:

 Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2012 và kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, động viên ngư dân bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành liên quan đề xuất cụ thể các chính sách cần hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

đ) Về hỗ trợ kinh phí để các cấp Công đoàn tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, phòng chống HIV, AIDS trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và công nhân, viên chức, lao động:

Giao các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn xây dựng kế hoạch gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

e) Về xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2014.

g) Về hỗ trợ kinh phí để tiến hành qui hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp, khu chế xuất và nâng cấp các cung văn hóa, nhà văn hóa lao động phục vụ công nhân, viên chức, lao động:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành liên quan tổng hợp nhu cầu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

h) Về giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi về trước mắt và lâu dài của người lao động và quĩ Bảo hiểm xã hội:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát chuyên đề, từ đó đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

i) Về chỉ đạo cơ quan soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bổ sung tội danh chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi):

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn nghiên cứu, lưu ý nội dung này trong quá trình soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

k) Về giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các trường hợp bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trước năm 1995:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp có kiến nghị.

l) Về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành lao động thương binh và xã hội giai đoạn 2013 - 2020 và chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

m) Về chỉ đạo Ủy ban nhân dân các địa phương tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; khẩn trương triển khai Quyết định số 2164/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, các cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

n) Về xét, ban hành Quyết định công nhận phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ  trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn nghiên cứu đề xuất xử lý đề nghị nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển việc ký Giấy chứng nhận từ Chủ tịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh sang Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp ký khen thưởng.

o) Về giải quyết vấn đề nhà trẻ mẫu giáo ở các khu công nghiệp, khu   chế xuất:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất các cơ chế, chính sách theo hướng xã hội hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

p) Về hoạt động của “Quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo tự tạo việc làm” (Quỹ CEP):

Thống nhất với đề xuất của Tổng Liên đoàn để Quỹ CEP của Công đoàn được vận dụng là đối tượng thực hiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp”, tương tự như Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo.

Trong thời gian chờ Ngân hàng Nhà  nước Việt Nam cấp phép hoạt động, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan đề xuất việc ứng trước vốn năm 2014 cho Quỹ CEP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

q) Về cân đối, bố trí nguồn vốn cho dự án xây dựng cơ sở II của Trường Đại học Công đoàn.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn xem xét, bố trí nguồn vốn phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

r) Về việc báo cáo quy mô dự án, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến dự án Trụ sở Tổng Liên đoàn:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, UBND TP      Hà Nội khẩn trương thông qua phương án kiến trúc trụ sở Tổng Liên đoàn theo đề xuất của UBND TP Hà Nội tại văn bản số 4860/UBND-QHXDGT ngày 25 tháng 6 năm 2012 và ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 965/TTg-KTN ngày 16 tháng 7 năm 2012. Nếu có ý kiến khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2014.

s) Về giải quyết phần chồng lấn đất, trụ sở cơ quan giữa Bộ Giao thông vận tải và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, khẩn trương sắp xếp lại nhà đất của hai đơn vị trực thuộc (Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải và Viện Khoa học Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam) theo hướng bàn giao phần sử dụng chồng lấn tại số 80 Trần Hưng Đạo để thực hiện dự án Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam theo quy hoạch của thành phố Hà nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

t) Về việc thăm công nhân, lao động ở các doanh nghiệp, các ngành khó khăn và dự Hội nghị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn:

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và sẽ bố trí thời gian thích hợp để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan cùng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Thông báo này được Văn phòng Chính phủ gửi tới Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; HĐND, UBND, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Cơ quan trung ương của các đoàn thể;…

 

 Ban Tuyên giáo – Nữ công

(thông tin từ Website Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

 

  


Các tin khác
Bộ Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn ngành Giáo dục (21/03/2014)
Thông báo kết quả làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam (20/02/2014)
Học tập quán triệt Nghị quyết 29 – NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; sơ kết công tác 6 tháng cuối năm 2013 và triển khai nhiệm vụ hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014 (17/01/2014)
Ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (11/11/2013)
Ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục (11/11/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 (30/08/2013)
MỘT VÀI HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2013 -2018 (02/04/2013)
Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp (28/03/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17428416
Online: 122
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn