NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2024)VÀ 70 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 153 /CĐN-TGNC

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo

“Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

                        Hà Nội, ngày 04 tháng 5  năm 2017

 

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc.

           

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông, ngày 12/4/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong ngành và toàn xã hội (xem file đính kèm).

 Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các đơn vị, địa phương đối với Dự thảo “Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” (gọi tắt là Chương trình). Nội dung góp ý tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau đây:

1.  Cấu trúc tổng thể của Chương trình và tính kế thừa đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

2.  Nội dung Chương trình với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong thời kỳ hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

3.  Nội dung chương trình của từng bộ môn theo hệ thống dọc các cấp học. Các môn nên tích hợp; các môn không tích hợp đối với từng khối lớp và cấp học..

4.  Số môn học, thời lượng và nội dung chương trình môn học theo khối lớp, cấp học và đảm bảo tính đặc thù vùng miền.

5.  Thời điểm áp dụng của Chương trình và tiến độ thực hiện.

6.  Nguồn lực thực hiện Chương trình: đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực khác.

7.  Những kiến nghị và đề xuất giải pháp hiệu quả đối với Chương trình mới.

8.  Ý kiến khác.

Các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế để tổ chức lấy góp ý kiến rộng rãi trong cán bộ, nhà giáo, người lao động của đơn vị, đồng thời gửi các ý kiến góp ý của CBNGLĐ về Diễn dàn “Góp ý Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể” trên website Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo), số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hoặc địa chỉ thư điện tử: rgep@moet.gov.vn trước ngày 20/5/2017.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCS Đảng, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT;

- UVBCH CĐGD Việt Nam;

- Các Ban, VP2 CĐGD VN;

- Lưu VT, Ban TG-NC.                                   

                                                       

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

Vũ Minh Đức

 

Tài liệu: Dự thảo Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn