NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2024) VÀ 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CĐGD VIỆT NAM (22/7/1951-22/7/2024)

Văn bản  

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM
–––––––––
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Số: 299/CTr-TLĐ
      Hà Nội, ngày 17 tháng 03  năm  2014

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về"Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình hành động quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, đáp ứng yêu cầu về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tình hình mới.

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần năng động, sáng tạo của tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn trong vận động CNVCLĐ có phong cách gần gũi với CNVCLĐ, hiểu CNVCLĐ, có trách nhiệm và gắn bó mật thiết với CNVCLĐ; quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác vận động quần chúng của Đảng.

3. Cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 25-NQ/TW gắn với triển khai Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng giai cấp công nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 25-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng cũng như xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định công tác vận động CNVCLĐ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng.

- Cụ thể hóa nhiệm vụ công tác dân vận gắn với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tổ chức Công đoàn phát động; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đa dạng hóa nội dung và biện pháp tuyên truyền. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài hệ thống Công đoàn trong giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật đối với CNVCLĐ. Chú trọng hình thức tuyên truyền nêu gương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; những  tổ chức, cá nhân làm tốt công tác vận động CNVCLĐ; những mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước; chủ động đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Tăng cường tham gia công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh

- Thường xuyên thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là cán bộ Công đoàn, làm chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng Đảng.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức để đoàn viên và người lao động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng cơ chế, quy định cụ thể để tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Chăm lo công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp phát huy vai trò nòng cốt của mình trong giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đề ra; giới thiệu với Đảng, chính quyền những đoàn viên có đủ tiêu chuẩn để quy hoạch, bố trí làm cán bộ lãnh đạo. Tham gia xây dựng tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 114-TB/TW ngày 22/11/2012.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn; nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ công đoàn các cấp; tham gia phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, để Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc và tin cậy của đoàn viên và người lao động

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam theo phương châm hướng về cơ sở, tại cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường củng cố, xây dựng  lực lượng nòng cốt ở địa phương, đơn vị.

- Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn”.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”.

- Tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng, phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của CNVCLĐ như việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, nhà trẻ, nhà ở, nơi sinh hoạt văn hóa... và những kiến nghị của CNVCLĐ tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

- Tiếp tục chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; kiến nghị và tham gia chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất.

4. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” , cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, phong trào “Dân vận khéo”… Thực hiện có hiệu quả các chương trình, cuộc vận động như: “Mái ấm Công đoàn” và các hoạt động đền sơn đáp nghĩa, xã hội của tổ chức Công đoàn. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội làm mục tiêu, động lực để tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tránh phô trương, hình thức.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác vận động CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn

- Phối hợp với các bộ, ngành chức năng rà soát các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác vận động quần chúng CNVCLĐ nói chung, đến quyền lợi của người lao động nói riêng (Luật BHXH, BHYT, Luật An toàn - Vệ sinh lao động, Luật Việc làm, Luật phá sản…) để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng hoàn thiện các chủ trương, chính sách đó, góp phần vận động, tập hợp CNVCLĐ và phát huy sức mạnh đoàn kết của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước xử lý những tập thể, cá nhân xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết

- Các cấp công đoàn thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để tham mưu cho Đảng, kiến nghị Nhà nước có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm các cấp công đoàn trong thực hiện công tác vận động đoàn viên công đoàn và người lao động. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW trong hệ thống công đoàn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác vận động CNVCLĐ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Chương trình hành động này, Thường trực Đoàn Chủ tịch, các Ban của Tổng Liên đoàn chủ động triển khai hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện cùng với việc triển khai nhiệm vụ thường xuyên.

- Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Cty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể ở địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch của Tổng Liên đoàn thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn theo dõi, đôn đốc, định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW trong các cấp Công đoàn, báo cáo kết quả với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố,
 
  các CĐ ngành TW và tương đương,
  CĐ Tcty trực thuộc TLĐ;
 
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
(Đã ký)
- Các đ/c Ủy viên ĐCT TLĐ;
 
Đồng kính gửi:
 
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Ban Dân vận TW, Ban ToC TW,  (b/c)
  VP TW, UBKT TW;         
 
- UBTW MTTQVN;
Trần Thanh Hải
- Lưu VT, TG TLĐ.
 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn