logo Giới thiệu Giới thiệu chung

X. Đại hội lần thứ VIII CĐGD Việt Nam

Đại hội lần thứ VIII CĐGD Việt Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 26-28/4/1982. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch TCĐVN cùng các đồng chí lãnh đạo TCĐ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục đã đến dự và phát biểu ý kiến với Đại hội.

 Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1982-1987 trong đó nhấn mạnh những nội dung chính yếu sau:

- Tăng cường giáo dục chính trị-tư tưởng cho đội ngũ GV-CB-CNV trong ngành nhằm nâng cao ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phát huy những truyền thống cách mạng của Nhà giáo Việt Nam, nâng cao năng lực về mọi mặt nhằm thực hiện một cách tích cực và vững chắc nhiệm vụ cải cách giáo dục.

- Cùng với chuyên môn tiếp tục tổ chức chỉ đạo tốt phong trào “thi đua Hai tốt theo gương các điển hình tiên tiến”.

- Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ GV-CB-CNV tạo điều kiện cho anh chị em cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

- Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng đi sâu vào ngành nghề, đi sát quần chúng, đặc biệt chú trọng củng cố công đoàn trường học.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐGDVN gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Dương Xuân Nghiên được bầu làm Thư ký, các đồng chí Hà Đức Thắng, Đinh Văn Phiêu làm Phó thư ký. Giữa nhiệm kỳ, đồng chí Dương Xuân Nghiên nghỉ hưu, đồng chí Đinh Văn Phiêu được chỉ định làm quyền Thư ký.

            Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, CĐGD Việt Nam vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

XII. Đại hội lần thứ II Công đoàn ĐH-THCN

            Đại hội lần thứ II Công đoàn ngành ĐH-THCN tổ chức từ ngày 25-28/8/1982 tại nhà nghỉ Quảng Bá, Hà Nội.

Đại hội đã quyết nghị nhiệm vụ chung của Công đoàn ĐH-THCN trong nhiệm kỳ như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và vận động đội ngũ GV-CB-CNV trong ngành bằng nhiều hình thức thích hợp, nhằm củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy nhiệt tình cách mạng, quyết tâm vượt khó khăn thực hiện tốt kế hoạch 5 năm(1981-1985) của ngành.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học – kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống quốc phòng, thực hiện tiết kiệm để thiết thực phấn  đấu giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế của đất nước

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của GV-CB-CNV và học sinh trong các nhà trường ĐH- THCN.

- Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của công đoàn: cải tiến công tác và phương pháp hoạt động của công đoàn, đi sâu vào ngành nghề, sát với quần chúng cơ sở, làm cho hoạt động của công đoàn phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 29 uỷ viên, đồng chí Ngô Văn Cân được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Thọ và đồng chí Lương Lãng làm Phó Thư ký. Giữa nhiệm kỳ, đồng chí Ngô Văn Cân nghỉ hưu, đồng chí Lương Lãng được bầu làm Thư ký.

XII. Đại hội lần thứ IX CĐGD Việt Nam

Đại hội lần thứ IX CĐGD Việt Nam tổ chức từ ngày 19-21/4/1988 tại nhà khách Chính phủ (Hùng Vương, Hà Nội). Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tuớng Chính phủ; đồng chí Phạm Thế Duyệt Chủ tịch TCĐVN và đồng chí Phạm Minh Hạc Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã đến dự và phát biểu với Đại hội.

Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chung của CĐGD Việt Nam trong nhiệm kỳ là:

"Phát huy dân chủ XHCN trong các trường học, cơ quan quản lý giáo dục, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của GV - CB - CNV; đổi mới tổ chức và phương hướng thức hoạt động công đoàn giáo dục các cấp; phát huy tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ GV -CB -CNV và quyền chủ động của công đoàn trường học nhằm xây dựng đội ngũ, ổn định nhà trường, thực hiện chất lượng và hiệu quả giáo dục".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 35 uỷ viên. Đồng chí Hoàng Mạnh Phú làm Thư ký, các đồng chí Hà Đức Thắng, Nguyễn Thị Tú Anh làm Phó Thư ký

XIII. Đại hội lần thứ III Công đoàn ĐH-THCN-DN  

Năm 1986, Tổng cục dạy nghề sát nhập vào Bộ ĐH và THCN, lấy tên là Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Công đoàn ngành được tập hợp thêm GV-CB-CNV của Tổng cục Dạy nghề và lấy tên là Công đoàn ngành Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Đại hội lần thứ III Công đoàn ĐH-THCN-DN tổ chức từ ngày 11-13/5/1988 tại nhà khách Chính phủ (Hùng Vương, Hà Nội). Đại hội đã quyết nghị phương hướng chung của nhiệm kỳ là:

"Giáo dục động viên GV - CB - CNV hiểu đúng những khó khăn kinh tế, xã hội của đất nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt ba chương trình của ngành đề ra:

-  Cải cách cơ cấu hệ thống, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đại học và chuyên nghiệp.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất cải thiện điều kiện vất chất và kỹ thuật của đào tạo.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đại học và chuyên nghiệp.

 Chăm sóc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Đổi mới và cải tiến tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo"

 

XIV. Hoạt động của CĐGD Việt Nam và công đoàn ĐH-THCN-DN trong giai đoạn hợp nhất

Ngày 31/3/1990, Hội đồng Nhà nước ra Quyết định số 244/NQ-HĐNN về việc thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất hai Bộ: Bộ Giáo dục và Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

Ngày 15/10/1990, Ban Thư ký TLĐLĐVN ban hành Quyết định 772/QĐ-TLĐ hợp nhất: CĐGD Việt Nam và Công đoàn ĐH-THCN-DN Việt Nam thành Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ban Chấp hành gồm 55 người, đồng chí Nguyễn Mậu Bành làm Chủ tịch, các đồng chí: Nguyễn Thị Tú Anh; Lương Lãng; Hà đức Thắng làm Phó Chủ tịch.

Hoạt động của Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thời kỳ này là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐGDVN lần thứ IX và Đại hội CĐ ĐH-THCN-DN lần thứ III; tiếp tục đổi mới tư duy trong hoạt động công đoàn; chuẩn bị tốt Đại hội Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đại hội đầu tiên từ khi hợp nhất.

 

XV. Đại hội lần thứ X Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Đại hội lần thứ X Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được tổ chức từ ngày 20 - 22/4/1993 tại Nhà khách Chính phủ (Hùng Vương, Hà Nội).

Đại hội đã đề ra mục tiêu là: "Vì lợi ích và vị trí xã hội của giáo giới và những người lao động trong ngành; vì sự đổi mới, ổn định phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn" và nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ là: "Tập trung vào công tác chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của GV-CB-CNV; tích cực xây dựng đội ngũ, tham gia vào quá trình đổi mới, ổn định và phát triển giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu kinh tế-xã hội của đất nước; mở rộng dân chủ hoá nhà trường và xã hội hoá giáo dục; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đảm bảo tính độc lập, tự chủ và xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói, lợi ích đoàn viên và lao động trong ngành".

Đại hội nhất trí đổi tên Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thành CĐGD Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Mậu Bành được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Phạm Trung Thanh và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên được bầu làm Phó Chủ tịch. Do điều kiện công tác, hội nghị lần thứ ba BCH CĐGDVN (tháng 3/1994) đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Phong làm Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Trung Thanh tiếp tục tham gia Ban Thường vụ CĐGDVN.

XVI. Đại hội lần thứ XI CĐGD Việt Nam

Đại hội lần thứ XI CĐGD Việt Nam tổ chức từ ngày 23-25/7/1998 tại hội trường Ba Đình, Hà Nội.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ tổng quát là: "Hoạt động CĐGD Việt Nam trong thời kỳ này hướng tập trung vào chăm lo xây dựng đội ngũ, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động trong ngành, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam cho CB-GV-CNV. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng rộng lớn trong ngành nhằm phát huy tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục - đào tạo theo tinh thần NQ Đại hội Đảng VIII và chiến lược giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; khẳng định hệ thống 4 cấp của CĐGD Việt Nam trong tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói và lợi ích của đoàn viên và lao động trong ngành”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Lê Hồng Sơn được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Lương Tất Thuỳ, Nguyễn Thị Lan Anh làm Phó chủ tịch.

XVII. Đại hội lần thứ XII CĐGD Việt Nam

Đại hội lần thứ XII CĐGD Việt Nam từ ngày 25-26/4/2003 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đã được đón tiếp và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại hội đã đề ra mục tiêu hoạt động CĐGD Việt Nam trong nhiệm kỳ là: "Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quýôc Việt Nam XHCN; Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; Vì yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, vì lợi ích và vị trí xã hội của nhà giáo và những người lao động trong ngành; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, tác phong hoạt động công đoàn góp phần cùng với ngành tạo ra bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, hướng tới một xã hội học tập, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu so với các nước phát triển trong khu vực; Phát triển giáo dục đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Lê Hồng Sơn được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Lương Tất Thuỳ, Vũ Thị Thanh Bình, Trần Ngọc Giao làm Phó chủ tịch.

XVIII. Đại hội lần thứ XIII CĐGD Việt Nam

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 7/5/2008 tại Hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội với sự tham gia của 328 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1 triệu nhà giáo và lao động của ngành giáo dục trong cả nước. Đại hội đã đề ra mục tiêu hoạt động công đoàn giáo dục trong nhiệm kỳ là:

Vì mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, vì lợi ích và vị trí xã hội của Nhà giáo và người lao động trong ngành, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, góp phần tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và trên thế giới; đảm bảo công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Đỗ Cảnh Dương được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Lương Tất Thuỳ, Vũ Thị Thanh Bình, Nông Thị Bích Hà được bầu làm Phó Chủ tịch. Đến tháng 5/2009, đồng chí Đỗ Cảnh Dương và đồng chí Nông Thị Bích Hà chuyển công tác, Hội nghị BCH lần 4 (5/2009) đã bầu đồng chí Trần Công Phong làm chủ tịch; Hội nghị BCH lần thứ 6 (4/2010) bầu bổ sung các đồng chí Hồ Thị Lam Trà làm Phó Chủ tịch; Hội nghị BCH lần thứ 8 (11/2010) đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Văn Thanh làm Phó Chủ tịch.

XIX. Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26/3/2013 tại Hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội với sự tham gia của 275 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1,3 triệu nhà giáo và lao động của ngành giáo dục trong cả nước. Đại hội đã đề ra mục tiêu hoạt động công đoàn giáo dục trong nhiệm kỳ là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; tuyên truyền vận động và tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Đại hội đã đề ra 6 chương trình công tác toàn khóa

Khẩu hiệu hành động:“Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 37 đ/c. Đồng chí Trần Công Phong được được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thị Bích Hợp làm Phó Chủ tịch.

 

                                                                                                            1 | 2  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17428741
Online: 489
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn