logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

 
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Căn cứ kế hoạch số 04/KH-TLĐ ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và căn cứ nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của ngành Giáo dục; để thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và CĐGD các cấp với nội dung chủ yếu sau đây:
Hướng dẫn Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn
Thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc Hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 17/1/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-TLĐ ngày 25/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thi hành Hiến pháp; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục ban hành Hướng dẫn nội dung tuyên truyền Hiến pháp trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn như sau:
Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình hành động quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết như sau:
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị
Ngày 25/12/2013, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (sau đây viết gọn là Kết luận 79). Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết 79; bổ sung và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 7/3/2008, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 6 chương trình hoạt động toàn khóa.
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Ban hành kèm theo Quyết định này các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Ngày 30 tháng 08 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Công văn Số: 172/CĐN-TGNC về việc tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Để kịp thời tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau... Kèm theo Công văn 172 là: ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI và MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp
Sáng 30/7, tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng đã báo cáo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, UBKT và Chủ nhiệm UBKT: Kỳ họp thứ nhất BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI, BCH đã bầu 24 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN - được bầu lại làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; bầu 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gồm các đồng chí: Mai Đức Chính, Trần Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Lý, Nguyễn Văn Ngàng; Uỷ ban Kiểm tra gồm 15 đồng chí, đồng chí Đỗ Xuân Học được bầu lại làm Chủ nhiệm UBKT. Tại đại hội này, đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục được bầu vào Ủy viên đoàn Chủ tịch; có 5 đồng chí đang công tác trong ngành Giáo dục trúng cử vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI./.
Hướng dẫn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; căn cứ Hướng dẫn số 277/HD-TLĐ, ngày 28/02/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, như sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 16715707
Online: 785
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn