logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

 
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 – 28/7/2014)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội từng bước được nâng lên. Quan hệ quốc tế của Công đoàn Việt Nam từng bước được mở rộng. Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động nước ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, nỗ lực vươn lên trong lao động và công tác...
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" kêu gọi đoàn viên và người lao động đóng góp mỗi người một ngày lương và tiếp tục nhắn tin (HSTS gửi 1407) ủng hộ để giúp lực lượng chấp pháp và ngư dân mua sắm, sửa chữa các tàu bị hư hại, các trang thiết bị máy móc, ngư cụ và các vận dụng cần thiết để yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, giúp gia đình các lực lượng chấp pháp và ngư dân đang gặp khó khăn, đồng thời xây dựng tượng đài anh hùng chiến sỹ Gạc Ma.
Chương trình phối hợp giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Báo Giáo dục và Thời đại giai đoạn 2013 - 2018
Thực hiện chủ trương tăng cường tuyên truyền về các hoạt động giáo dục và đào tạo, hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Báo Giáo dục và Thời đại thống nhất ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền trên Báo Giáo dục và Thời đại với những nội dung cơ bản sau đây:
Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Căn cứ kế hoạch số 04/KH-TLĐ ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và căn cứ nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của ngành Giáo dục; để thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và CĐGD các cấp với nội dung chủ yếu sau đây:
Hướng dẫn Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn
Thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc Hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 17/1/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-TLĐ ngày 25/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thi hành Hiến pháp; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục ban hành Hướng dẫn nội dung tuyên truyền Hiến pháp trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn như sau:
Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Chương trình hành động quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết như sau:
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị
Ngày 25/12/2013, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (sau đây viết gọn là Kết luận 79). Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết 79; bổ sung và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ ngày 7/3/2008, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 6 chương trình hoạt động toàn khóa.
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Ban hành kèm theo Quyết định này các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Ngày 30 tháng 08 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17822556
Online: 1426
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn