logo Chuyên đề Công tác UBKT

Tiêu chuẩn, thang điểm phân loại hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở khối trực thuộc
(09:49, 16/03/2016)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Hà Nội, ngày 18  tháng  3 năm 2016

 

TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM
Phân loại hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
và công đoàn cơ sở khối trực thuộc

 

  1. Tiêu chuẩn và thang điểm:

 

TT

Nội dung tiêu chuẩn

Điểm chuẩn

I

Tiêu chuẩn 1: Về tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm tra

20

1

Xây dựng kịp thời và triển khai thực hiện quy chế hoạt động nhiệm kỳ, chương trình hoạt động trong năm học (năm) của uỷ ban kiểm tra (UBKT) công đoàn (CĐ); chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả hoạt động của UBKT CĐ cấp dưới.

4

2

Thực hiện chế độ sinh hoạt UBKT CĐ đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn; tham dự đầy đủ các cuộc họp do UBKT CĐ cấp trên triệu tập.

4

3

Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời với ban chấp hành CĐ cùng cấp

3

4

Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời với UBKT CĐ cấp trên trực tiếp.

3

5

- Tổ chức thực hiện có chất lượng việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với cán bộ UBKT CĐ cấp mình và cấp dưới, hoặc cử cán bộ kiểm tra đi bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với CĐ cơ sở.

- Trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và 70% trở lên cán bộ ủy ban kiểm tra CĐCS được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và công đoàn.

6

II

Tiêu chuẩn 2: Giúp ban chấp hành, ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với CĐ cùng cấp và cấp dưới.

20

1

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn từ đầu năm học (đầu năm) và triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

3

2

Theo dõi việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với CĐ cùng cấp đảm bảo chất lượng (kiểm tra ít nhất 02 lần/nhiệm kỳ).

6

3

Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với cấp dưới đảm bảo chất lượng:

- CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở: Kiểm tra ít nhất 30%/năm;

- CĐ cơ sở: Kiểm tra ít nhất 20%/năm.

7

4

Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn theo quy định.

4

III

Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

10

1

Chủ động tìm hiểu, phát hiện vi phạm dấu hiệu vi phạm Điều lệ nghị quyết, chỉ thị và các quy định của CĐ.

2

2

Thực hiện kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ nghị quyết, chỉ thị và các quy định của CĐ cùng cấp (100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời).

3

3

Thực hiện kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm dấu hiệu vi phạm Điều lệ nghị quyết, chỉ thị và các quy định của CĐ cấp dưới (100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời).

3

4

Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định.

2

IV

Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

30

1

Thực hiện việc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp đảm bảo chất lượng (CĐ cấp trên cơ sở và CĐ cơ sở kiểm tra 01 lần/năm).

7

2

Thực hiện tốt kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế cấp dưới đảm bảo chất lượng (CĐ cấp trên cơ sở kiểm tra ít nhất 50% /năm)

8

3

Tham gia kiểm tra, giám sát việc lập dự toán, quyết toán ngân sách công đoàn hàng năm của đơn vị (chú ý tổng hợp dự toán, quyết toán của công đoàn cấp dưới).

4

4

Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt của công đoàn cùng cấp (ít nhất 2 lần/năm).

3

5

Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt của công đoàn cấp dưới (ít nhất 20%/năm).

3

6

Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; quản lý và lưu giữ hồ sơ các cuộc kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định.

5

V

Tiêu chuẩn 5: Giúp BCH, BTV: giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và lao động theo quy định của pháp luật.

20

1

Xây dựng được nội quy tiếp, lịch tiếp và thực hiện thường xuyên việc tiếp đoàn viên, người lao động.

4

2

Giải quyết kịp thời và dứt điểm 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn.

6

3

Chủ động tham gia, giám sát giải quyết có hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước, tổ chức khác có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, CĐ có văn bản tham gia thể hiện rõ quan điểm giải quyết.

6

4

Đôn đốc, hướng dẫn kịp thời công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quản lý và lưu giữ hồ sơ khiếu nại, tố cáo theo quy định.

4

Tổng cộng

100

 

2. Phân loại: Trên cơ sở tổng số điểm đạt được của các tiêu chuẩn, tập thể ủy ban kiểm tra tự xếp vào một trong 5 loại ủy ban kiểm tra: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu.

- Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt 96 điểm trở lên: Xếp loại xuất sắc.

- Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt 90 đến 95 điểm: Xếp loại tốt.

- Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt 70 đến 89 điểm: Xếp loại khá.

- Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt 50 đến 69 điểm: Xếp loại trung bình.

- Tổng số 5 tiêu chuẩn đạt dưới 50 điểm: Xếp loại yếu.

          3. Thời gian chấm điểm, phân loại hoạt động UBKT:

- UBKT công đoàn cấp trên cơ sở tự chấm điểm, phân loại hoạt động UBKT công đoàn cấp mình và chỉ đạo UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện việc chấm điểm, phân loại hoạt động.

- UBKT các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc tự chấm điểm, phân loại hoạt động và gửi kết quả về Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam vào đầu tháng 11 hàng năm.

 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Ngọc Hải

 

  


Các tin khác
Danh sách các đơn vị gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra 6 tháng cuối năm 2015 (16/11/2015)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn (22/10/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17983967
Online: 342
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn