logo Chuyên đề Công tác UBKT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn
(15:31, 22/10/2015)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
 
 
 
Số:  267/KH-CĐN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
                
Hà Nội, ngày 02 tháng 10  năm 2015

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

 

Căn cứ Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và Kế hoạch số 46/KH-TLĐ ngày 04/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong ngành Giáo dục, từ đó nắm vững, hiểu sâu và vận dụng Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn hiệu quả.

2. Các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của ngành và đơn vị. 

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TRONG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp dưới tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết (quý IV/2015).

- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo năm học và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp.

- Kiện toàn tổ chức ủy ban kiểm tra, bố trí, sắp xếp cán bộ ủy ban kiểm tra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra; tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Giao cho Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam giúp Ban Thường vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công đoàn cấp dưới trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết vào dịp tổng kết năm học và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình và hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cấp dưới phổ biến, quán triệt Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 1/2016).

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo công đoàn cấp dưới tổ chức thực hiện; căn cứ vào các chỉ tiêu của Nghị quyết để xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Kiện toàn ủy ban kiểm tra công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết vào cuối năm học, báo cáo ban chấp hành công đoàn cấp mình và Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn; tạo điều kiện cho cán bộ ủy ban kiểm tra tham gia các đợt tập huấn do CĐGD Việt Nam tổ chức.

Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đề nghị ủy ban kiểm tra, các ban và các công đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch này kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về CĐGD Việt Nam (qua Ủy ban Kiểm tra) để xem xét, giải quyết.

 

 
Nơi nhận:                                                                                               
- Tổng LĐLĐVN;
- Ủy viên BCH, UBKT CĐGDVN;
- Các ban, các công đoàn trực thuộc CĐGDVN;
- Lưu: VT, VP UBKT CĐGDVN.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
 
 
Phạm Văn Thanh

 

  
  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18117155
Online: 163
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn