logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Công đoàn Giáo dục Việt Nam – Tự hào truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển
(13:45, 22/07/2015)

 I. Công đoàn Việt Nam ra đời – đòi hỏi tất yếu của lịch sử        

Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội, Ban Chấp hành lâm thời Đông dương Cộng sản Đảng đã quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ lần thứ nhất (tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam).

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời Tổng công hội Đỏ do đ/c Nguyễn Đức Cảnh Uỷ viên BCH Trung ương lâm thời Đông dương Cộng sản Đảng đứng đầu.

Trong cuốn “Đường cách mệnh” Bác Hồ viết về tính chất nhiệm vụ tổ chức Công hội đỏ (nay là tổ chức Công đoàn Việt Nam) như sau: “Tổ chức công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi của công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Công hội Đỏ ra đời có ý nghĩa hết sức to lớn đối với phong trào công nhân Việt Nam. Vừa là kết quả tất yếu của sự trưởng thành về chất lượng phong trào công nhân nước ta, vừa là thắng lợi của đường lối công vận của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng Sản Đông Dương cũng như của phong trào cộng sản nói chung. Đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu bức thiết về mô hình tổ chức của phong trào công nhân Việt Nam và đánh dấu sự hòa nhập của phong trào công nhân nước ta với phong trào cộng sản công nhân quốc tế.

Đánh giá về sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nói: “Trong lịch sử phong trào công đoàn Việt Nam, Công hội Đỏ là tổ chức quần chúng đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Công hội Đỏ ra đời giữa lúc giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam bị áp bức bóc lột thậm tệ. Sớm được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Công hội Đỏ đã luôn gắn liền việc vận động quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi hàng ngày với việc tổ chức công nhân đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân chống đế quốc Pháp để giải phóng dân tộc. Đồng thời, Công hội Đỏ cũng góp phần đặt mối quan hệ đầu tiên giữa phong trào công nhân Việt Nam với phong trào công nhân thế giới, đặc biệt là với công đoàn và công nhân Pháp”.

Sự ra đời của Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác’’.

Trong 86 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đã vận động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và giai cấp công nhân thành phố nói riêng đã tiếp tục phát huy vai trò của mình qua các phong trào thi đua yêu nước, phong trào  Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, tiên phong trong các ngành nghề, trực tiếp tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Tổ chức Công đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, hướng các hoạt động trọng tâm về Công đoàn cơ sở nhằm phát huy hiệu quả vai trò của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn, đáp ứng sự phát triển không ngừng của phong trào công nhân, viên chức, lao

Tên gọi của Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ

Từ năm 1929 đến nay Công đoàn Việt Nam đã qua 7 lần thay đổi tên gọi:
- Công Hội đỏ : 1929 – 1935

- Nghiệp đoàn Ái Hữu : 1935 – 1939

- Hội Công nhân Phản Đế : 1939 – 1941

- Hội Công nhân Cứu Quốc : 1941 – 1946

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : 1946 – 1961

- Tổng Công đoàn Việt Nam : 1961 – 1988

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : 1988 đến nay

Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam đã qua 11 kỳ đại hội:

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất: Từ ngày 01 – 15/01/1950 tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đ/c Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II: Từ ngày 23 – 27/2/1961 tại trường Thương nghiệp – Hà Nội (Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội). Đ/c Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III: Từ ngày 11 – 14/2/1974 tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội. Đ/c Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV: Từ ngày 8 – 11/5/1978 tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội. Đ/c Nguyễn Văn Linh, Uỷ viên Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V: Từ ngày 12 – 15/11/1983 tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội. Đ/c Nguyễn Đức Thuận - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ VI: Từ ngày 17 – 20/10/1988 tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội. Đ/c Nguyễn Văn Tư - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII: Từ ngày 9 – 12/10/1993 tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội. Đ/c Nguyễn Văn Tư được bầu lại làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII: Từ ngày 3 – 6/11/1998 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội. Đ/c Cù Thị Hậu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX: Từ ngày 10 – 13/10/2003 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội. Đ/c Cù Thị Hậu Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu lại làm Chủ tịch. Hội nghị lần thứ 8, BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX, ngày 28/12/2006 đã bầu Đ/c Đặng Ngọc Tùng - UV BCH Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay đ/c Cù Thị Hậu nghỉ hưu.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X: Từ ngày 02 – 05/11/2008 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội. Đ/c Đặng Ngọc Tùng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI: Từ ngày 27 – 30/7/2013 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội. Đ/c Đặng Ngọc Tùng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục được bầu làm Chủ tịch.


            II. Công đoàn Giáo dục Việt Nam – tự hào truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển

Đồng hành cùng với dân tộc và nền giáo dục cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 64 năm qua, các hoạt động của CĐGD Việt Nam luôn luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, anh dũng, kiên cường của nhân dân ta để giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà; thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; gắn liền với phong trào đấu tranh và xây dựng Công đoàn Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức cách mạng và đội ngũ nhà giáo Việt Nam.

Những ngày đầu mới thành lập, CĐGD Việt Nam có phạm vi tổ chức hẹp, số lượng đoàn viên ít, chất lượng chuyên môn chưa cao. Song, gắn liền với quá trình xây dựng đất nước, phát triển sự nghiệp GD&ĐT, CĐGD Việt Nam phát triển vững chắc cả về tổ chức, số lượng và chất lượng đoàn viên. CĐGD Việt Nam đã tập hợp lực lượng giáo giới Việt Nam, phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vận dụng một cách sáng tạo các quan điểm đường lối giáo dục của Đảng, xây dựng đội ngũ trí thức qua từng thời kỳ để xây dựng một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa phát triển như ngày nay.

Được sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam đã từng bước đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, bám sát thực tiễn của đất nước, nắm vững nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và chức năng, nhiệm vụ của mình, CĐGD Việt Nam đã chủ động lựa chọn, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính ngành nghề sâu sắc, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của mình nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành; phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam trong các hoạt động giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam- quá trình thành lập và các kỳ Đại hội

1. Quá trình thành lập và Hội nghị cán bộ Công đoàn toàn quốc

Ngày 28/7/1929, Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ - tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) được thành lập. Tháng 01/1950 tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội lần thứ nhất Tổng LĐLĐVN đã thông qua Điều lệ chính thức. Từ đó giáo giới cả nước được tiếp cận với các chủ trương của Tổng Liên đoàn. Tổ chức của giáo giới bắt đầu được hình thành ở nhiều nơi với nhiều tên gọi: Liên đoàn Giáo giới ở Thanh Hóa, Nghệ An và một số tỉnh ở khu V; Công đoàn Giáo giới ở Phú Yên; Công đoàn giáo dục Tiểu học ở Hà Tĩnh... Các tổ chức này lúc đầu hoạt động như các đoàn thể cứu quốc, hướng trọng tâm vào việc phục vụ kháng chiến, tham gia công tác xã hội.

Tháng 9 năm 1950, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn và được sự giúp đỡ tận tình của Lãnh đạo Bộ Giáo dục, đặc biệt là Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn, Bí thư Đảng đoàn Bộ Giáo dục, Ban vận động thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD Việt Nam) đã ra đời. Từ đó, theo đường hướng của Tổng Liên đoàn và sự chỉ đạo của Liên hiệp công đoàn các tỉnh, tổ chức Công đoàn giáo dục nhanh chóng được phát triển ở các cơ quan giáo dục và các trường học từ Việt Bắc đến khu III, khu IV, khu V. Số lượng đoàn viên lúc này đã lên tới trên  9 ngàn.

Ngày 22 tháng 7 năm 1951, Hội nghị Công đoàn Giáo dục toàn quốc được tổ chức ở Việt Bắc, Ban Chấp hành Lâm thời CĐGD Việt Nam được thành lập với chức năng tập hợp, vận động cán bộ, giáo viên trong các cơ quan giáo dục và trường học thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ kháng chiến, kiến quốc. Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam lâm thời có 15 uỷ viên do đồng chí Nguyễn Cát Tường làm Chánh Thư ký. đồng chí Phương Hoa làm Phó Thư ký. Hội nghị đã thông qua chương trình công tác gồm 4 điểm:

Thúc đẩy đoàn viên làm nhiệm vụ chuyên môn; Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, đảm bảo thực hiện cải cách giáo dục; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; Đoàn kết lao động trí óc và lao động chân tay, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tuy còn sơ lược nhưng chương trình hoạt động nói trên đã thực sự là tuyên ngôn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn ngành, đặt cơ sở cho quá trình tổ chức và hoạt động của CĐGD Việt Nam.

Với tinh thần hăng hái, quyết tâm của một tổ chức mới ra đời, được đông đảo giáo giới cả nước hưởng ứng, tổ chức Công đoàn giáo dục đã phát triển nhanh chóng. Đến cuối năm 1952, tổng số đoàn viên đã lên tới trên 11.500 người.

Tháng 7/1953, Hội nghị Công đoàn Giáo dục Quốc tế (FISE) họp tại Viên (Thủ đô nước Áo), đã công nhận CĐGD Việt Nam là thành viên chính thức. Từ đó, vai trò, vị thế của CĐGD Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia và ngày càng tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của giáo giới các nước đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng một nền giáo dục mới ở nước ta.

Sau ngày giải phóng Thủ đô, CĐGD Việt Nam đặt trụ sở tại số 78 phố Lò Đúc - Hà Nội. Hoạt động của CĐGD Việt Nam bước vào thời kỳ mới - thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

2. Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đến năm 1957, CĐGD Việt Nam đã có một hệ thống tổ chức hoàn chỉnh, tương ứng với hệ thống tổ chức của ngành. CĐGD Việt Nam đã có 3.106 tổ công đoàn, 351 công đoàn cơ sở (lúc đó Công đoàn giáo dục huyện cũng coi là công đoàn cơ sở), 28 công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố, 6 công đoàn khu và đặc khu với trên 21.000 đoàn viên.

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7 năm 1957 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã xác định nhiệm vụ chung của cả hệ thống CĐGD Việt Nam là "Tăng cường giáo dục nâng cao giác ngộ XHCN đoàn kết rộng rãi lao động toàn ngành; chăm lo bồi dưỡng đoàn viên; động viên lòng phấn khởi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển ngành Giáo dục; góp phần củng cố miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khóa I gồm 25 đồng chí trong đó có 02 nữ, Ban Thường vụ có 7 người. Giáo sư Đặng Minh Trứ được bầu làm Chánh Thư ký; các đồng chí Nguỵ Như Kon Tum, Trần Hậu Toàn, Trần Nhật Dụ được bầu làm Phó Thư ký. Năm 1959, Giáo sư Đặng Minh Trứ chuyển sang làm công tác khoa học, Tổng LĐLĐVN điều Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu từ Bộ Giáo dục sang làm Chánh Thư ký CĐGD Việt Nam.

Ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Nhân dân (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị). Đồng chí Trường Chinh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo TLĐLĐVN, Bộ Giáo dục và đông đảo các Nhà giáo ở Thủ đô Hà Nội đã đến dự. Từ đó, ngày quốc tế Hiến chương các Nhà giáo đã trở thành ngày Hội của giáo giới nước ta. (Năm 1982, tại Quyết định số 167-HĐBT ngày 28/9/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về ngày Nhà giáo Việt Nam đã Quyết định "Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam".)

3. Đại hội lần thứ II Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ II được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm 1961 tại thành phố Hải Phòng. Đại hội đã quyết định nhiệm vụ trước mắt của CĐGD Việt Nam là "Đoàn kết lao động toàn ngành, ra sức bồi dưỡng quan điểm tư tưởng mới, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, kỹ thuật, cải thiện đời sống vật chất cho đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh nhằm phát triển phong trào quần chúng thi đua giảng dạy tốt, công tác tốt, thực hiện giáo dục phục vụ công - nông, giáo dục phục vụ sản xuất, xây dựng một nền giáo dục thật sự XHCN".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí uỷ viên chính thức và 4 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu được bầu làm Chánh Thư ký, các đồng chí Trần Hậu Toàn, Ngụy Như Kon Tum, Trần Nhật Dụ được bầu làm Phó Thư ký. Đại hội đã nhận được điện, thư chào mừng của Công đoàn Giáo dục Quốc tế, Công đoàn Giáo dục Liên Xô, Công đoàn Giáo dục các nước Ba Lan, Bungari, Rumani, Cộng hoà Dân chủ Đức.

4.  Đại hội lần thứ III Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ III tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11/8/1963 tại trường Chính trị – Bộ Giáo dục. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chung trong nhiệm kỳ là: “Trên cơ sở kiện toàn Công đoàn ngành trung ương, củng cố công đoàn cơ sở, ra sức bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong Xã hội chủ nghĩa; tích cực cải thiện đời sống cho đoàn viên, lao động toàn Ngành nhằm đẩy mạnh phong trào quần chúng thi đua giảng dạy tốt, công tác tốt. Xây dựng nền giáo dục gắn liền với nhà trường và đời sống, với sản xuất, phục vụ đắc lực hai cuộc vận động lớn của Đảng và Chính phủ, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 uỷ viên. Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu làm Chánh Thư ký, đồng chí Trần Hậu Toàn tiếp tục được bầu làm Phó Thư ký. Năm 1964, Giáo sư Nguyến Văn Hiếu chuyển công tác, đồng chí Trần Văn Các được bầu bổ sung làm Chánh Thư ký.

5.  Đại hội lần thứ IV Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tháng 2 năm 1965 đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân ngày càng ác liệt. Ngành Giáo dục và Đại học - Trung học chuyên nghiệp với hàng vạn trường, lớp rải rộng khắp thành phố, thị xã, thị trấn, làng xã hơn 10 vạn thầy giáo, cô giáo và trên một triệu học sinh, sinh viên (vào thời điểm năm học 1964-1965) đã thực hiện sơ tán, phân tán trường lớp, đào hầm hào, địa đạo để đảm bảo an toàn cho thầy và trò, quyết tâm giữ vững số lượng, chất lượng dạy và học, hầu hết các trường đại học; trung học chuyên nghiệp đã phải sơ tán ra khỏi thành phố, thị xã; hàng ngàn giáo viên, hàng vạn học sinh, sinh viên đã gia nhập quân đội, trực tiếp cầm súng đánh giặc.

Thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Công đoàn, BCH CĐGDVN đã chủ trương chuyển hướng các hoạt động và xây dựng củng cố tổ chức trên các địa bàn sơ tán, lấy Công đoàn cơ sở trường học làm địa bàn hoạt động.

Tháng 9 năm 1967, Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ IV đã họp tại hội trường tranh tre, xung quanh là hầm hào phòng không thuộc xã Việt Tiệp, huyện Khoái Châu, tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên). Các đại biểu đại diện cho 10 vạn đoàn viên công đoàn trong ngành đã về dự. Nhiều đại biểu từ tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã phải vượt qua trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ về dự Đại hội.

Đại hội đã quyết định nhiệm vụ chung của CĐGD Việt Nam là "Tăng cường tổ chức bồi dưỡng CB-GV-CNV tham gia quản lý cơ quan, trường học, quán triệt sâu sắc đường lối giáo dục của Đảng, đồng thời hết sức chăm lo đến đời sống của anh chị em; động viên toàn ngành nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển hướng giáo dục, chuyển hướng đào tạo trong bất kỳ tình huống nào".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 31 uỷ viên. Thứ trưởng Lê Liêm, Bí thư Đảng Đoàn Bộ Giáo dục được bầu làm Chánh Thư ký; các đồng chí Trần Văn Các, Trần Hậu Toàn, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Danh Hoàn được bầu làm Phó Thư ký.

6. Đại hội lần thứ V Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 Đại hội đại biểu CĐGDVN lần thứ V đã tiến hành vào tháng 6 năm 1970 tại trường Cán bộ Công đoàn Hà Nội. Hơn 150 đại biểu đại diện cho hơn 150.000 đoàn viên đã về dự. Với tấm lòng vô cùng thương tiếc, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại hội đã xác định cho mình nhiệm vụ thiêng liêng là "Đại hội thực hiện Di chúc của Bác Hồ".

Đại hội đã quyết định nhiệm vụ chung của CĐGDVN trong nhiệm kỳ là “Tập trung giáo dục, động viên toàn thể CB-GV-CNV nâng cao quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược và xây dựng CNXH, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước thế hệ trẻ, phát huy khí thế cách mạng tiến công, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục lên một bước”. Đại hội đã đề ra ba nội dung hành động cụ thể của mỗi CB-GV-CNV và trách nhiệm của các cấp công đoàn:

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 25 uỷ viên. Giáo sư Ngụy Như Kon Tum được bầu làm Chánh Thư ký, đồng chí Hoàng Kim Hải được bầu làm Phó Thư ký.

7. Đại hội lần thứ VI Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hội Nhà giáo yêu nước hoà nhập

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ VI họp từ ngày 22 đến ngày 24/4/1975 tại trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch Hà Nội. Đại hội họp giữa lúc chiến dịch Hồ Chí Minh đang tổng tiến công như vũ bão. Ngày 30/4/1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn được giải phóng.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ là "Nâng cao nhiệt tình Cách mạng, ý thức làm chủ sự nghiệp giáo dục của toàn thể CB-GV-CNV, động viên anh chị em hăng hái thi đua giảng dạy và công tác theo đúng đường lối, phương châm giáo dục của Đảng, cần kiệm xây dựng nhà trường XHCN; đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu của cải cách giáo dục. Sẵn sàng chi viện cho yêu cầu phát triển giáo dục ở miền Nam. Tích cực tham gia quản lý cơ quan trường học góp phần cải tiến công tác chỉ đạo; Chăm lo đời sống của CB-GV-CNV; Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ, cải tiến các hình thức, phương pháp hoạt động công đoàn".  Đại hội đã quyết định 5 nhiệm vụ cụ thể.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, đồng chí Dương Xuân Nghiên được bầu làm Thư ký, đồng chí Hoàng Kim Hải được bầu làm Phó Thư ký.

Hội Nhà giáo yêu nước miền Nam hoà nhập vào CĐGD Việt Nam

Từ sau ngày 30/4/1975 Hội Nhà giáo yêu nước miền Nam vẫn tiếp tục hoạt động với khí thế sôi nổi, số lượng hội viên ngày càng gia tăng; hoạt động của Hội đã góp phần tích cực ổn định tư tưởng cho giáo chức qua các đợt sinh hoạt chính trị dân chủ.

Hội cũng tham gia bố trí, sắp xếp trường lớp và tổ chức khai giảng năm học đầu tiên sau ngày giải phóng, vào ngày 19/10/1975. Hội giúp cho cán bộ miền Bắc vào tiếp cận với giáo chức miền Nam và tìm hiểu thực trạng tình hình giáo dục miền Nam.

Theo đường lối thống nhất của Đảng và chủ trương của Tổng Công đoàn Việt Nam, ngày 25/7/1977, Hội nhà giáo yêu nước miền Nam Việt Nam đã làm lễ kết thúc nhiệm vụ lịch sử của mình hòa nhập vào tổ chức CĐGD Việt Nam.

CĐGD Việt Nam nhanh chóng phát triển tổ chức tại các tỉnh phía Nam, tổ chức sớm nhất là ở các tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, thành phố Hồ Chí Minh…Tiếp đến là tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.. Tổng Công đoàn đã quyết định bổ sung vào Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam các đồng chí Lê Văn Chí, Dương Văn Diêu, Trần Thanh Nam là Thường vụ của Hội Nhà giáo yêu nước miền Nam. Đồng chí Trần Thanh Nam được bầu vào Thường vụ  CĐGD Việt Nam. Các đồng chí đã tham dự phiên họp Ban Chấp hành mở rộng ngày 9/7/1977 tại Quảng Ninh.

8. Thành lập Công đoàn Đại học - Trung học chuyên nghiệp Việt Nam (ngày 30/01/1975)

Tháng 10/1965, Chính phủ quyết định thành lập Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Về tổ chức công đoàn hai ngành vẫn thống nhất trong CĐGD Việt Nam.

Để thống nhất công tác quản lý, đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ chuyên môn, ngày 30/1/1975 Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành quyết định số 71/QĐ-TCĐ thành lập Công đoàn ngành Đại học và Trung học chuyên nghiệp Việt Nam, chỉ định Ban Chấp hành Lâm thời gồm 9 đồng chí: đồng chí Ngụy Như Kon Tum, Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Đức Thừa, giảng viên trường Đại học Bách khoa làm Phó Thư ký.

9.   Đại hội lần thứ VII Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ VII tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ ngày 6 đến ngày 9/4/1978, với 350 đại biểu về dự. Đây là Đại hội đầu tiên từ khi thống nhất đất nước của CĐGD Việt Nam.

 Đại hội đã đề ra nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ là “phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể XHCN của CB-GV-CNV đối với sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh các phong trào cách mạng trong các trường học mà trung tâm là phong trào thi đua hai tốt theo gương các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt các nguyên lý giáo dục của Đảng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lớp người lao động mới, tích cực chuẩn bị và từng bước thực hiện cải cách giáo dục; không ngừng giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hết sức chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ CB-GV-CNV nhằm từng bước xây dựng một đội ngũ trí thức của giai cấp công nhân Việt Nam; xây dựng công đoàn giáo dục lớn mạnh về tư tưởng, về tổ chức; tích cực cải tiến phương thức hoạt động làm cho Công đoàn Giáo dục thực sự là tổ chức rộng lớn nhất của giai cấp công nhân, là trường học của chủ nghĩa cộng sản, trường học quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước”. Đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ cụ thể.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 người, đồng chí Dương Xuân Nghiên được bầu làm Thư ký, đồng chí Hoàng Kim Hải làm Phó Thư ký.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động (1951 – 1981), Nhà nước đã tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho CĐGD Việt Nam.

10. Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Đại học- Trung học chuyên nghiệp Việt Nam

Từ ngày 28 đến ngày 30/9/1978, tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã tiến hành Đại hội đại biểu Công đoàn Đại học - Trung học chuyên nghiệp, 163 đại biểu đại diện cho 21 công đoàn cơ sở trong cả nước về dự. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm có 25 uỷ viên. Đồng chí Ngô Văn Cân làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Thọ và đồng chí Lương Lãng làm Phó Thư ký. Đại hội đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ chung của công đoàn ĐH - THCN nhiệm kỳ 1978 - 1982 như sau:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi người nhận rõ tình hình và nhiệm vụ mới của đất nước. Trên cơ sở đó, tăng cường đoàn kết và động viên cao độ lòng yêu nước, yêu CNXH, nâng cao ý chí chiến đấu, tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng phát huy quyền làm chủ tập thể, đẩy mạnh phong trào đồng khởi thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành với hai nhiệm vụ trung tâm và thực hiện tốt 3 kết hợp. Tổ chức và quản lý tốt đời sống, xây dựng nếp sống văn minh trong các trường ĐH - THCN. Kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và phương pháp công tác của cán bộ công đoàn, đặc biệt chú trọng xây dựng củng cố công đoàn cơ sở. Nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh trong các trường, sẵn sàng chiến đấu cùng nhân dân cả nước kiên quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại của bọn đế quốc và bọn phản động trong và ngoài nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

11. Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4 năm 1982. Về dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho 40 vạn đoàn viên và lao động trong ngành.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Dương Xuân Nghiên được bầu làm Thư ký, các đồng chí Hà Đức Thắng, Đinh Văn Phiêu làm Phó Thư ký. Giữa nhiệm kỳ, đồng chí Dương Xuân Nghiên nghỉ hưu, đồng chí Đinh Văn Phiêu được chỉ định làm Quyền Thư ký.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, CĐGD Việt Nam được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

12.  Đại hội lần thứ II công đoàn ĐH – THCN

Đại hội đại biểu Công đoàn ĐH-THCN lần thứ II được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28/8/1982 tại nhà nghỉ Quảng Bá, Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 29 uỷ viên, đồng chí Ngô Văn Cân được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Thọ và đồng chí Lương Lãng làm Phó Thư ký. Giữa nhiệm kỳ, đồng chí Ngô Văn Cân nghỉ hưu, đồng chí Lương Lãng được bầu làm Thư ký.

13. Đại hội lần thứ IX Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội lần thứ IX CĐGD Việt Nam được tổ chức từ ngày 19/4 đến ngày 21/4/1988 tại nhà khách Chính phủ (Hùng Vương, Hà Nội), 250 đại biểu đại diện cho 70 vạn đoàn viên và lao động trong ngành đã về dự. Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chung của CĐGD Việt Nam trong nhiệm kỳ là:

"Phát huy dân chủ XHCN trong các trường học, cơ quan quản lý giáo dục, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB-GV-CNV; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn giáo dục các cấp; phát huy tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ CB-GV-CNV và quyền chủ động của công đoàn trường học nhằm xây dựng đội nghũ, ổn định nhà trường, thực hiện chất lượng và hiệu quả giáo dục".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 35 uỷ viên. Đồng chí Hoàng Mạnh Phú làm Thư ký, các đồng chí Hà Đức Thắng, Nguyễn Thị Tú Anh làm Phó Thư ký

  14. Đại hội lần thứ III Công đoàn Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề 

Năm 1986, Tổng cục dạy nghề sát nhập vào Bộ ĐH và THCN, lấy tên là Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề. Công đoàn ngành được tập hợp thêm CB-GV-CNV của Tổng cục Dạy nghề và lấy tên là Công đoàn Ngành Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (CĐ ĐH - THCN - DN).

Đại hội đại biểu Công đoàn ĐH - THCN - DN lần thứ III  được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/5/1988 tại nhà khách Chính phủ (Hùng Vương, Hà Nội), với 200 đại biểu đại diện cho các cơ sở trong Ngành. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Mậu Bành được bầu làm Thư ký, đồng chí Lương Lãng được bầu làm Phó Thư ký.

15. Hoạt động của CĐGD Việt Nam và Công đoàn Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trong giai đoạn hợp nhất (từ 15/10/1990 đến 4/1993)

Ngày 31/3/1990, Hội đồng Nhà nước ra Quyết định số 244/NQ-HĐNN về việc thành lập Bộ GD&ĐT trên cơ sở hợp nhất Bộ Giáo dục với Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Ngày 15/10/1990, Ban Thư ký TLĐLĐVN ban hành Quyết định 772/QĐ-TLĐ hợp nhất CĐGD Việt Nam với Công đoàn ĐH - THCN - DN Việt Nam thành Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ban Chấp hành gồm 55 người, đồng chí Nguyễn Mậu Bành làm Chủ tịch, các đồng chí: Nguyễn Thị Tú Anh; Lương Lãng; Hà Đức Thắng làm Phó Chủ tịch. Đồng chí Hoàng Mạnh Phú, Chủ tịch CĐGDVN được nghỉ hưu theo chế độ.

Hoạt động của Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thời kỳ này là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐGDVN lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội CĐ ĐH - THCN - DN lần thứ III; tiếp tục đổi mới tư duy trong hoạt động công đoàn; chuẩn bị tốt Đại hội Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đại hội đầu tiên từ khi hợp nhất.

16. Đại hội lần thứ X Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Đại hội đại biểu lần thứ X Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lần thứ X được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22/4/1993 tại Nhà khách Chính phủ (37 Hùng Vương, Hà Nội). Đã có 350 đại biểu đại diện cho 80 vạn đoàn viên công đoàn ngành GD&ĐT về dự Đại hội.

Đại hội đã đề ra mục tiêu là: "Vì lợi ích và vị trí xã hội của giáo giới và những người lao động trong ngành; vì sự đổi mới, ổn định phát triển và nâng cao chất lượng GD&ĐT, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn” và nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ là: "Tập trung vào công tác chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB-GV-CNV; tích cực xây dựng đội ngũ, tham gia vào quá trình đổi mới, ổn định và phát triển GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội của đất nước; mở rộng dân chủ hóa nhà trường và xã hội hóa giáo dục; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đảm bảo tính độc lập, tự chủ và xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói, lợi ích đoàn viên và lao động trong ngành".

Đại hội nhất trí đổi tên Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thành Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD Việt Nam).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Mậu Bành được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Phạm Trung Thanh và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên được bầu làm Phó Chủ tịch. Do điều kiện công tác, hội nghị lần thứ ba BCH CĐGD Việt Nam (tháng 3/1994) đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Phong làm Phó Chủ tịch.

17. Đại hội lần thứ XI Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ XI được tổ chức từ ngày 23/7 đến 25/7/1998 tại hội trường Ba Đình, Hà Nội với sự tham gia của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 80 vạn đoàn viên và lao động trong ngành.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ tổng quát là: "Hoạt động CĐGD Việt Nam trong thời kỳ này hướng tập trung vào chăm lo xây dựng đội ngũ, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động trong ngành, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam cho CB-GV-CNV. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng rộng lớn trong ngành nhằm phát huy tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung GD&ĐT theo tinh thần NQ Đại hội Đảng VIII và chiến lược giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; khẳng định hệ thống 4 cấp của CĐGD Việt Nam trong tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói và lợi ích của đoàn viên và lao động trong ngành”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Lê Hồng Sơn được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Lương Tất Thuỳ, Nguyễn Thị Lan Anh làm Phó Chủ tịch.

18.  Đại hội lần thứ XII Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội lần thứ XII CĐGDVN họp từ ngày 25/4 đến 26/4/2003 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 90 vạn đoàn viên và lao động trong cả nước. Đại hội đã được đón tiếp và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT.

Đại hội đã đề ra mục tiêu hoạt động CĐGD Việt Nam trong nhiệm kỳ là "Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; Vì yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, vì lợi ích và vị trí xã hội của nhà giáo và những người lao động trong ngành; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, tác phong hoạt động công đoàn góp phần cùng với ngành tạo ra bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, hướng tới một xã hội học tập, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu so với các nước phát triển trong khu vực; Phát triển giáo dục đáp ứng với yêu cầu CNH-HĐH đất nước".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Lê Hồng Sơn được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Lương Tất Thuỳ, Vũ Thị Thanh Bình, Trần Ngọc Giao làm Phó Chủ tịch.

19. Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 7/5/2008 tại Hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội với sự tham gia của 328 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1 triệu nhà giáo và lao động của ngành giáo dục trong cả nước. Đại hội đã đề ra mục tiêu hoạt động công đoàn giáo dục trong nhiệm kỳ là:

Vì mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, vì lợi ích và vị trí xã hội của Nhà giáo và người lao động trong ngành, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, góp phần tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và trên thế giới; đảm bảo công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 uỷ viên. Đồng chí Đỗ Cảnh Dương được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Lương Tất Thuỳ, Vũ Thị Thanh Bình, Nông Thị Bích Hà được bầu làm Phó Chủ tịch. Đến tháng 5/2009, đồng chí Đỗ Cảnh Dương và đồng chí Nông Thị Bích Hà chuyển công tác, Hội nghị BCH lần 4 (5/2009) đã bầu đồng chí Trần Công Phong làm chủ tịch; Hội nghị BCH lần thứ 6 (4/2010) bầu bổ sung các đồng chí Hồ Thị Lam Trà làm Phó Chủ tịch; Hội nghị BCH lần thứ 8 (11/2010) đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Văn Thanh làm Phó Chủ tịch.

20. Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đại hội đại biểu CĐGD Việt Nam lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26/3/2013 tại Hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội với sự tham gia của 275 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1,3 triệu nhà giáo và lao động của ngành giáo dục trong cả nước. Đại hội đã đề ra mục tiêu hoạt động công đoàn giáo dục trong nhiệm kỳ là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; tuyên truyền vận động và tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành Giáo dục ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Đại hội đã đề ra 6 chương trình công tác toàn khóa

Khẩu hiệu hành động:“Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 37 đ/c. Đồng chí Trần Công Phong được được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thị Bích Hợp làm Phó Chủ tịch. Tháng 11/2014, đồng chí Trần Công Phong được Bộ GD&ĐT điều động và bổ nhiệm Viện trưởng Viện KHGDVN; tháng 01/2015, đồng chí Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách CĐGDVN; tháng 6/2015, đồng chí Vũ Minh Đức đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐGD Việt Nam

 

 

  


Các tin khác
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa IV (01/7/1915 - 01/7/2015) (16/06/2015)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường tuyên truyền thực thi Luật PCTH của thuốc lá (15/06/2015)
GD&TĐ - Công đoàn giáo dục phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia (03/06/2015)
Ban Tuyên giáo – Nữ công, CĐGD Việt Nam giới thiệu các bài viết tham dự Cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp luật” (01/06/2015)
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2015 (29/05/2015)
Từ Đại thắng mùa Xuân 1975 - phát huy truyền thống quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (27/04/2015)
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH 3 (Tính đến thời điểm 15h ngày 20/01/2015) (21/01/2015)
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) (13/01/2015)
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (18/12/2014)
Hướng dẫn Công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình 3 “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo – người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” (12/12/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18159672
Online: 694
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn