logo Chuyên đề Công tác nữ công, giới

Hướng dẫn Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015
(08:42, 17/03/2015)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN  GIÁO DỤC VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 04/HD-CĐN
            Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN
Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ
công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015

         

          Nghị Quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước (sau đây viết tắt là Nghị quyết 6b) đã được Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam nghiên cứu và ban hành Kế hoạch số 610/KH-CĐN ngày 29/8/2011 thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước (sau đây viết tắt là Kế hoạch 610) để chỉ đạo, triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn ngành Giáo dục.

Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-TLĐ ngày 07/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn các đơn vị tiến hành tổ chức sơ kết như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 610, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; xây dựng nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2015 – 2020 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

2. Tổ chức sơ kết một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo về nội dung và phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

          II. NỘI DUNG

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn giáo dục các cấp; vai trò tham mưu của Ban Nữ công; kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch 610.

- Báo cáo sơ kết cần nêu bật được những nét mới, sáng tạo; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị; xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp của giai đoạn 2015 – 2020 nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; gắn với triển khai kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Đề nghị Công đoàn đại học Quốc gia, đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tiến hành sơ kết nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị (có thể lồng ghép với tổng kết “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015).

          Báo cáo sơ kết (theo đề cương đính kèm), gửi về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công trước ngày 25/6/2015 theo địa chỉ tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn hoặc tuyengiaonucong tại trang lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam./.

                                                                            

 
Nơi nhận:
- Ban Nữ công Tổng LĐLĐ VN (để b/c);
- CĐ các đơn vị trực thuộc;
- UVBCH CĐGD Việt Nam;
- Lãnh đạo, các ban, VP2 CĐGDVN;
- Lưu VT, TG-NC.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Hợp

Kèm theo là đề cương báo cáo: HD Số: 04/HD-CĐN

  


Các tin khác
Công văn về việc Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014 (19/01/2015)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2015 (12/12/2014)
Công văn về việc đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2014 - 2015 (01/10/2014)
Gia đình là điều quan trọng nhất trên Thế giới này (23/06/2014)
Chính sách thai sản và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ (16/06/2014)
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì Trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số (30/05/2014)
Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm (21/03/2014)
Phụ nữ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Phát huy vai trò của người phụ nữ trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" (21/03/2014)
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ra mắt CLB Nữ công (08/03/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17858994
Online: 931
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn