logo » Tin hoạt động » Tin hoạt động CĐGD Việt Nam

CĐGD Việt Nam ban hành Kế hoạch Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
(03:01, 17/10/2014)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
________________________
Số: 270/KH-CĐN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
 
Hà Nội, ngày 16  tháng 10 năm 2014
                            
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam”
_____________________________________________
 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 25/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 3642/BTP-PBGDPL ngày 25/8/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014; Công văn số 55/KH-TLĐ ngày 19/9/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về  Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09/11 hằng năm), làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

2. Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn 2013, Luật Giáo dục 2005, Luật Giáo dục Đại học 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ trong ngành. Đặc biệt quan tâm triển khai Nghị quyết 4b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

 3. Tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sự đồng thuận, niềm tin của các cấp công đoàn, CBNGNLĐ vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2014 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề ngày pháp luật

“Công nhân, viên chức, lao động tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”;

- “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

a) Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp 2013 và Điều 10 Hiến pháp về Tổ chức Công đoàn Việt Nam, Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Điều lệ công đoàn 2013, Luật Giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ trong ngành, Nghị quyết 4b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

c) Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kế hoạch số 207/KH-CĐN ngày 29/7/2014 về Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về giáo dục và đào tạo, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các văn bản có liên quan khác.

d) Tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ công đoàn giáo dục các cấp, CBNGNLĐ để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

e) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

2. Hình thức

a) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website Công đoàn Giáo dục Việt Nam và website của các đơn vị.

b) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2014 qua áp phích, băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng và thực hiện pháp luật.

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

d) Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014 từ nay đến hết ngày 30/11 năm 2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 11 năm 2014 và trách nhiệm của CĐGD các cấp như sau:

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

a) Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo của CĐGD các địa phương, đơn vị về việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật để báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

2. Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở nội dung quy định của Kế hoạch này, Công đoàn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp; đốn đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật và gửi về CĐGD Việt Nam (qua Ban chính sách - Pháp luật) trước ngày 02/12/2014.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về CĐGD Việt Nam (qua Ban chính sách - Pháp luật) để xem xét, giải quyết./.

 

 
 
Nơi nhận:
- Đoàn CT TLĐLĐVN (để báo cáo);
- Ban CS Đảng Bộ GD&ĐT (để báo cáo);       
- UV BTV, BCH CĐGDVN;
- CĐGD tỉnh, thành phố;                   
- CĐ ĐH Quốc Gia-ĐH vùng;
- CĐ cơ quan Bộ GD&ĐT;       
- CĐ Đại học, CĐ trực thuộc;          
- Các ban, VP2 CĐGDVN;
-  Lưu: VP, Ban CS-PL.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Văn Thanh

 

 

  


Các tin khác
Thông báo kết quả làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam (25/09/2014)
Chuyển giao công đoàn cơ sở Công đoàn Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (15/09/2014)
GD&TĐ - Phát huy vai trò của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong công cuộc đổi mới GD&ĐT (13/08/2014)
Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 - 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 khối tỉnh, thành phố (30/07/2014)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam gặp mặt chủ tịch CĐCS tiêu biểu (28/07/2014)
Công đoàn Giáo dục Việt Nam 63 năm xây dựng và phát triển (22/7/1951 - 22/7/2014) (22/07/2014)
Ngành Giáo dục và Đào tạo trao 1 tỉ đồng ủng hộ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam (18/07/2014)
Chung kết giải Cầu lông Cúp Báo Lao động năm 2014 (15/07/2014)
Hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (27/06/2014)
Khởi công xây dựng Nhà công vụ giáo viên tại Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (19/06/2014)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17984055
Online: 353
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn