logo Chuyên đề Công tác Tổ chức

Hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS
(23:35, 18/06/2014)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số:  173/CĐN-BTC
V/v hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ
Đại hội CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:       - Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                     - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ Công văn số 796/TLĐ ngày 13/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS), Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội CĐCS như sau:

1. Đối với công đoàn cơ sở:

- Các CĐCS đang thực hiện theo nhiệm kỳ 5 năm 2 lần được kéo dài thành nhiệm kỳ 5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Trường hợp cần bổ sung phương hướng nhiệm vụ, bổ sung ủy viên ban chấp hành phải xây dựng kế hoạch và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam để tổ chức hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể giữa nhiệm kỳ.

- Các CĐCS đã hết nhiệm kỳ đại hội (có danh sách kèm theo), đề nghị Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị nghiêm túc triển khai, xây dựng kế hoạch đại hội đúng quy định và báo cáo kế hoạch, dự kiến thời gian tổ chức đại hội gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức).

2. Đối với công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tiến hành rà soát nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý để quyết định việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở phù hợp với nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Báo cáo kết quả rà soát gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức).

3. Công văn này thay thế Công văn số 90/CĐN-BTC ngày 31/3/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản và gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Tổ chức) để được hướng dẫn cụ thể.

 
                                      
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BTC.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
Trần Công Phong
 
 
 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHẢI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 
 
1.
CĐ Trường ĐH Tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
2.
CĐ Trường ĐH Đại Nam
3.
CĐ Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội
4.
CĐ Trường ĐH Lương Thế Vinh
 

 

  


Các tin khác
Hướng dẫn Công tác xây dựng quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn ngành Giáo dục (11/04/2014)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2013-2018 (30/08/2013)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM (25/07/2013)
Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (02/05/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17890448
Online: 5983
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn