logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Hướng dẫn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động
(09:12, 17/05/2013)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/HD-CĐN
            Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013

trong cán bộ, nhà giáo và người lao động

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; căn cứ Hướng dẫn số 277/HD-TLĐ, ngày 28/02/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua việc học tập chuyên đề nhằm giúp cán bộ, nhà giáo và người lao động (CB, NG, NLĐ) trong ngành Giáo dục tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về mục đích, yêu cầu Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương gắn với việc tiếp tục thực hiện chuyên đề đã triển khai từ năm 2012: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp trong hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

- Tuyên truyền sâu rộng trong CB, NG, NLĐ về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng.

II- NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân, với học sinh, sinh viên, với phụ huynh và với CB, NG, NLĐ.

2. Mỗi CB, NG, NLĐ tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; cùng với việc rèn luyện phấn đấu, nâng cao hiệu quả trong công tác, giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và đơn vị.

3. Các cấp Công đoàn xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn và của CB, NG, NLĐ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai việc học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; thảo luận, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của CB, NG, NLĐ trong nhà trường, cơ quan, đơn vị.

2. Công đoàn các cấp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên website, bản tin nội bộ về nội dung chuyên đề; về công tác tổ chức, triển khai; về kết quả việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Công đoàn Giáo dục các tỉnh, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc theo dõi việc triển khai ở Công đoàn cấp mình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá Công đoàn cấp dưới về những mặt làm được và chưa được, từ đó rút ra kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chuyên đề; đồng thời báo cáo kết quả về Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại Trang lãnh đạo website CĐGDVN hoặc tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn (gửi về trước ngày 10/12/2013).

 

Nơi nhận:

- CĐGD các tỉnh, TP;

- CĐ các ĐH Quốc gia, ĐH vùng;

- CĐ các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo, các ban CĐGD Việt Nam;

- Lưu TG-NC, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Văn Thanh

 

  


Các tin khác
Hướng dẫn Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (15/05/2013)
Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp (28/03/2013)
GHI NHỚ CÔNG LAO CÁC NHÀ GIÁO ĐI B, NHÀ GIÁO LÀ THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/07/2012)
KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẨY MẠNH NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC (23/07/2012)
Quân đội nhân dân Việt Nam - xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ (17/12/2011)
Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học (08/11/2011)
Một số hình ảnh trong buổi Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/07/2051 - 22/07/2011) (16/08/2011)
KỈ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2011) (27/07/2011)
Phát động phong trào thi đua trong ngành Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn 2010 - 2015 (22/10/2010)
CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” (12/10/2010)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18015797
Online: 422
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn