logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Hướng dẫn Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo và người lao động
(14:19, 15/05/2013)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 


Số: 07/HD-CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2013

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

trong cán bộ, nhà giáo và người lao động

 

Căn cứ Hướng dẫn số 279/HD-TLĐ ngày 28/2/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn trong ngành Giáo dục triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (CB, NG, NLĐ) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp CB, NG, NLĐ nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, bảo đảm quyền của CB, NG, NLĐ được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá và được thông tin đầy đủ về tác hại của thuốc lá.

2. Tuyên truyền cho CB, NG, NLĐ hiểu biết về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, giúp CB, NG, NLĐ, nhất là lực lượng trẻ hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá.

3. Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá cần được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được lồng ghép trong hoạt động công tác Tuyên giáo Công đoàn.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá bao gồm các nội dung sau đây:

1. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp quy về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013

2. Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, ảnh hưởng tới môi trường sống và cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá.

4. Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. CĐGD các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể về thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CB, NG, NLĐ gắn với thực hiện xây dựng nhà trường, cơ quan, đơn vị văn hóa và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Nghiên cứu, triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến CB, NG, NLĐ.

2. Nghiên cứu, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá như tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao trong CB, NG, NLĐ; triển khai hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu hành động; treo biển “Cấm hút thuốc lá” tại các nhà trường, cơ quan…; biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, tập huấn; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Tuyên truyền, vận động CB, NG, NLĐ và gia đình gương mẫu hạn chế hoặc không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá.

4. Bổ sung tiêu chí “Cấm hút thuốc lá” vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, coi đây là một chỉ tiêu thi đua trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp để CB, NG, NLĐ nghiêm túc thực hiện.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại các nhà trường, cơ quan, đơn vị. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và vận động CB, NG, NLĐ từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá.

Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nội dung hoạt động vì chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục quan tâm, đầu tư và nghiêm túc thực hiện hoạt động này; báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CB, NG, NLĐ về Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐGD Việt Nam trước ngày 10/12 hàng năm qua địa chỉ: tuyengiaonucong (tại trang lãnh đạo của website CĐGD Việt Nam) hoặc tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn để kịp tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.


Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tổng LĐ (để b/c);

- Lãnh đạo, các ban CĐGDVN;

- CĐGD các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- CĐ các ĐH Quốc gia; ĐH vùng; CĐ cơ quan Bộ GD&ĐT;

- CĐ các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Văn Thanh

  


Các tin khác
Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp (28/03/2013)
GHI NHỚ CÔNG LAO CÁC NHÀ GIÁO ĐI B, NHÀ GIÁO LÀ THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27/07/2012)
KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẨY MẠNH NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC (23/07/2012)
Quân đội nhân dân Việt Nam - xứng danh anh Bộ đội cụ Hồ (17/12/2011)
Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học (08/11/2011)
Một số hình ảnh trong buổi Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/07/2051 - 22/07/2011) (16/08/2011)
KỈ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2011) (27/07/2011)
Phát động phong trào thi đua trong ngành Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn 2010 - 2015 (22/10/2010)
CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” (12/10/2010)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành, động viên đội ngũ Nhà giáo phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. (PGS. TS Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam) (30/07/2010)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17985606
Online: 79
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn