Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 269/KH- CĐN

     Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH về công tác vận động

nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

Chỉ thị 03/CT - TLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; căn cứ Kế hoạch số 67/KH - TLĐ ngày 25/7/2019 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 6b) và Chỉ thị 03/CT - TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CBNGNLĐ) giai đoạn 2010 -2020 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03); Hướng dẫn số 02/CĐN-TGNC ngày 20/01/2016 của CĐGD Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động (CBNGNLĐ), giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây viết tắt là Hướng dẫn 02); căn cứ vào chương trình công tác năm học 2019 - 2020, CĐGD Việt Nam triển khai kế hoạch tổng kết, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 và những chỉ tiêu của Nghị quyết 6b đã được điều chỉnh, bổ sung tại Kết luận 147/KL-TLĐ, đặc biệt là các nội dung trong Hướng dẫn 02, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục, đồng thời xác định nhiệm vụ trong thời gian tới về công tác vận động nữ CBNGNLĐ phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

2. Nâng cao trách nhiệm của CĐGD các cấp, đặc biệt vai trò của Ban Nữ công đối với công tác vận động nữ CBNGNLĐ trong tình hình mới.

3. Tiếp tục có những giải pháp tổ chức vận động nữ và phong trào thi đua đối với nữ CBNGNLĐ trong giai đoạn tới; xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai đảm bảo hiệu quả; tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” của ngành Giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

1.1. Tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐGD các cấp và kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ CBNGNLĐ, trong đó làm rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế, và nguyên nhân, từ đó xác định giải pháp khắc phục.

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020, tập trung đánh giá phong trào trong giai đoạn 2016 - 2020 theo Hướng dẫn 02 với 5 nội dung và 6 giải pháp chủ yếu. Làm rõ vai trò của Ban nữ công các cấp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua này.

1.3 Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

                       (Có gửi kèm phụ lục 1 về đề cương báo cáo).

2. Hình thức

- Tùy tình hình, điều kiện cụ thể, CĐGD các cấp có thể tổ chức hội nghị tổng kết hoặc tổng kết bằng văn bản, hoặc hội nghị ban chấp hành mở rộng để tiến hành đánh giá; hoặc lồng ghép trong các dịp kỷ niệm của phụ nữ để tổ chức; đồng thời biểu dương khen thưởng và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

- CĐGD Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết cùng với dịp tổng kết năm học 2019 - 2020. Xét tặng Cờ, Bằng khen và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

3. Thời gian

- CĐGD các cấp hoàn thành tổng kết xong trước ngày 30/3/2020.

- CĐGD Việt Nam tổ chức tổng kết xong trước ngày 30/7/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo CĐGD các cấp triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, xây dựng các báo cáo tổng kết toàn Ngành.

- Thực hiện các thủ tục xét, đề nghị khen thưởng cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam và quyết định khen thưởng cấp CĐGD Việt Nam. 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến vào dịp tổng kết năm học 2019 - 2020. 

2. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc

- Tuỳ vào điều kiện thực tế của đơn vị để chỉ đạo, triển khai thực hiện và tổ chức tổng kết, sơ kết, kiểm điểm đánh giá kết quả theo các nội dung trên; xây dựng các báo cáo tổng kết, báo cáo tham luận; đồng thời lựa chọn các hình thức phù hợp để biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020 cấp cơ sở. Tổ chức bình chọn và xét đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng đối với tập thể và cá nhân tiêu biểu theo quy định.

- Hồ sơ khen thưởng của công đoàn các đơn vị gửi về CĐGD Việt Nam trước ngày 30/3/2020.

- Gửi báo cáo tổng kết và tham luận về CĐGD Việt Nam theo đường thư điện tử: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn. Trong đó báo cáo tham luận bao gồm 01 báo cáo của tập thể, 01 báo cáo điển hình của cá nhân, đồng thời gửi 01 video hoặc ảnh hoạt động của cá nhân, tập thể tiêu biểu trước 10/5/2020 để xây dựng kỷ yếu hội nghị.

3. Đối với CĐGD các tỉnh, thành phố

- Căn cứ vào sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh, thành phố và các văn bản của CĐGD Việt Nam để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Gửi báo cáo tổng kết, báo cáo tham luận về CĐGD Việt Nam theo đường thư điện tử, email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn; các tham luận gồm 01 báo cáo của tập thể, 01 báo cáo của cá nhân tiêu biểu; đồng thời gửi 01 video hoặc ảnh hoạt động của cá nhân tiêu biểu, tập thể điển hình trước 10/5/2020 để xây dựng kỷ yếu hội nghị.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân (nếu có) gửi về CĐGD Việt Nam trước ngày 30/3/2020.

(Có gửi kèm phụ lục 2 về công tác khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc trường - Đảm việc nhàtheo Hướng dẫn số 10/HD-CĐN ngày 04/12/2018 của CĐGD Việt Nam về khen thưởng chuyên đề).

CĐGD Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp uỷ Đảng; phối hợp với lãnh đạo đơn vị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công (hoặc liên hệ với đồng chí Lương Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban, điện thoại 0936180096) để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:                                                                             

- Ban Nữ công TLĐLĐVN (để b/c);

- Ban VSTBPN Ngành (để p/h);

- CĐGD các tỉnh/TP trực thuộc TW (để t/h);

- CĐ cơ quan Bộ GD&ĐT, CĐĐH Quốc gia,

   ĐH vùng; CĐ các trường ĐH, CĐSP

   và CĐ các đơn vị trực thuộc (để t/h);

- LĐ, các Ban, VP2 CĐGD Việt Nam (để c/đ);

- Website CĐGD Việt Nam                                           

- Lưu VT, Ban TGNC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

     Nguyễn Thị Bích Hợp

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn