Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 299 /QĐ-CĐN

                   Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên tuyên truyền

và dư luận xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

- Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”;

- Căn cứ Thông báo kết luận số 225-TB/TW ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) “Về cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền”;

- Căn cứ Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội;

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn ngành Trung ương;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo-Nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của cộng tác viên tuyên truyền và dư luận xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ban thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục các cấp, các cộng tác viên tuyên truyền và dư luận xã hội của Công đoàn Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận:

- BCH CĐGD Việt Nam;

- Các Ban CĐGD VN;

- Các CTV tuyên truyền và dư luận xã hội (t/h)

- CĐGD các tỉnh, t/p, công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD VN;

- Website CĐGD VN;

- Lư­u: VT, Ban TG-NC.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn