Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 91/CĐN

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư

về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 27  tháng 4  năm 2018

 

 

         

                     Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

         
 

        Căn cứ Công văn số 393/TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2018; tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới ngành Giáo dục theo Quyết định số 4966/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị các đơn vị một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; các nội dung trong kết luận số 147/KL-TLĐ ngày 4/2/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011, Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hướng dẫn số 02/CĐN - TGNC, ngày 20/01/2016 của CĐGD Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động (CBNGLĐ), giai đoạn 2016-2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung bình đẳng giới vào nội dung hoạt động công đoàn nhằm tăng cường sự tham gia của CBNGLĐ trong các lĩnh vực chính trị; từng bước mở rộng đối tượng truyền thông, trong đó hướng tới đối tượng là CBNGLĐ và cán bộ quản lý là nam giới, từ  đó nâng cao nhận thức đối với các cấp quản lý, lãnh đạo, CBNGLĐ trong ngành về vị trí của phụ nữ và vai trò của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Giáo dục và Đào tạo.

3. Tham mưu và chủ động triển khai xây dựng các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới với việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch công tác, nội dung hoạt động công đoàn, công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ CBNGLĐ. Tổ chức các hoạt động thiết thực với chủ đề bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, như: Hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, các cuộc thi, giao lưu văn nghệ, thể thao, truyền thông qua trang thông tin điện tử của đơn vị và Website CĐGD Việt Nam. Đồng thời triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ 15/11-15/12 với các chủ đề, thông điệp chung được Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phát động.

4. Phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tổng hợp, theo dõi tình hình đội ngũ nữ cán bộ công đoàn; bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt và nữ cán bộ công đoàn; rà soát, phát hiện, giới thiệu nữ CBNGLĐ với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trường học để quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm; đề xuất cơ chế, chính sách liên quan công tác cán bộ nữ. Tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất các giải pháp phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Bình đẳng giới của ngành Giáo dục.

5. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Biên phòng phát động Chương trình“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020”, chung tay tạo cơ hội cho phụ nữ dân tộc vùng biên giới, hải đảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo... Đây là chương trình có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của xã hội, của tập thể và cá nhân trong cả nước, CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các cấp vận động CBNGLĐ hưởng ứng Chương trình bằng các nhắn tin ủng hộ. Cú pháp nhắn tin: BC gửi 1409, mỗi tin nhắn trị giá 20.000đ, thời gian nhắn tin từ ngày 7/3 - 6/5/2018.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ trong tình hình mới và hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018, CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn của CĐGD Việt Nam và chỉ đạo của LĐLĐ địa phương, tùy theo điều kiện để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động hiệu quả. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các đơn vị chủ động, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về công tác nữ công qua Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐGD Việt Nam (địa chỉ: tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam Email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn).

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);

- Ban Nữ công TLĐLĐVN (để b/c);

- Lãnh đạo CĐGDVN (để b/c)

- Lưu: VT, Ban TGNC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn