Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 08 /TB-CĐN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày  12  tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hỗ trợ thực hiện cuộc vận động

 “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”

năm học 2017 - 2018

 

 

Kính gửi:

                               - Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                               - Công đoàn các đại học, các trường đại học, cao đẳng; các đơn vị    

                                 trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Năm học 2017 - 2018, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên cả nước tiếp tục triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngày 04/10/2017, CĐGD Việt Nam ban hành Công văn số 300/CĐN-CSPL về việc triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2017 - 2018. Tuy nhiên, tính đến ngày 01/01/2018 mới có 16 CĐGD tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 18 Công đoàn các đại học, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam đăng ký hỗ trợ với tổng số tiền 6.060.000.000 đ (có danh sách kèm theo).

Đây là chủ trương lớn của Ngành và thực hiện Chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 của CĐGD Việt Nam đã được triển khai từ đầu nhiệm kỳ. CĐGD Việt Nam gửi thông báo và đề nghị Công đoàn các đơn vị tiếp tục vận động, đăng ký hỗ trợ. Thời gian tính đến ngày 30/01/2018, các đơn vị không đăng ký hoặc đăng ký thực hiện hỗ trợ kinh phí quá ít so với số lượng đoàn viên công đoàn là NGNLĐ trong đơn vị, CĐGD Việt Nam sẽ có công văn gửi cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp đề nghị chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận trong năm học 2017 - 2018.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (qua website CĐGD Việt Nam);

- Lưu VT, CSPL.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

  (Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Ân

Chi tiết file đính kèm: CV và  bảng số liệu đăng ký hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2017 - 2018
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn