Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 300 /CĐN - CSPL

V/v  triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2017 - 2018

 

Hà Nội, ngày 04 tháng  10  năm 2017

    Kính gửi:

                                 - Sở Giáo dục và Đào tạo, CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

                      - Ban Giám đốc, Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

                        Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                                - Ban Giám hiệu, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, công đoàn

                                  đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam,

 

Trong những năm qua, cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam phát động đã được các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai, thu được kết quả tốt. Năm học 2016 - 2017, với cách thức đổi mới cuộc vận động, số tiền đóng góp gần 9 tỷ đồng đã hỗ trợ để xây dựng được 15 nhà công vụ giáo viên, 8 công trình nước sạch cho các trường của 15 tỉnh vùng khó khăn. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa chính quyền, chuyên môn và các cấp CĐGD trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động.

Năm học 2017 - 2018, CĐGD Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc vận động đến đội ngũ nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) cả nước. CĐGD Việt Nam đề nghị Lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các đại học, trường đại học, cao đẳng, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, triển khai cuộc vận động, một mặt phát huy nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ giáo giới cả nước. Đồng thời góp phần chia sẻ, giúp đỡ một phần cho các trường học vùng khó khăn. Năm học này, cuộc vận động tập trung hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên và công trình nước sạch cho trường học thuộc các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Gia lai, Kom Tum, Bạc Liêu, Cà Mau, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Việc thực hiện cuộc vận động là trách nhiệm, được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các đơn vị. CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các tỉnh, thành phố; công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; công đoàn các đại học, các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và xây dựng kế hoạch để triển khai cuộc vận động đến cán bộ NGNLĐ một cách hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả cuộc vận động đã thực hiện từ những năm học trước, căn cứ tình hình thực tiễn, công đoàn các đơn vị dự kiến số kinh phí tham gia cuộc vận động trong năm học 2017 - 2018 và báo về CĐGD Việt Nam trước ngày 30/10/2017. Trên cơ sở đó, CĐGD Việt Nam sẽ phân bổ về các địa phương vùng khó và hướng dẫn các đơn vị kết nối thực hiện cuộc vận động.

Báo cáo dự kiến kinh phí thực hiện cuộc vận động có xác nhận của Ban Thường vụ công đoàn gửi về Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số 02 Trinh Hoài Đức, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đồng thời gửi qua email: nvduc@moet.gov.vn (theo mẫu đính kèm công văn này)

Thông tin cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại Ban Chính sách Pháp luật: 024.3848 9307 hoặc qua đồng chí: Nguyễn Văn Dực, chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật, điện thoại: 0913 587 786./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP2 CĐGD Việt Nam;

- Lưu: VT, Ban CSPL

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Minh Đức

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn