Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số:  08    /HD-CĐN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày  26   tháng 9 năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ

Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 

       

Căn cứ Hướng dẫn số 1667/HD- TLĐ ngày 26/10/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017; Hướng dẫn công tác Nữ công năm 2017 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam; để các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 có ý nghĩa thiết thực, CĐGD Việt Nam hướng dẫn các đơn vị một số hoạt động trọng tâm như sau: 

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giáo dục truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tiếp tục khẳng định sự đóng góp của mọi tầng lớp phụ nữ, trong đó có vai trò của nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục đối với sự nghiệp giáo dục và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết 29 và nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  2. Thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CBNGNLĐ.

  3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm với hình thức phong phú, sáng tạo; nội dung sinh động, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo chị em tham gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp và hướng về cơ sở.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1.  Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, về vai trò của nữ CBNGNLĐ trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo; tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền về gương nữ Nhà giáo hết lòng vì học sinh thân yêu; luôn tận tình, chăm sóc, giáo dục học sinh; chấp hành nghiêm túc quy định, quy chế của đơn vị, của ngành; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, giữ gìn phẩm chất, thanh danh nhà giáo; góp phần tích cực vào quá trình đổi mới của ngành Giáo dục.

          2. Tổ chức họp mặt kỷ niệm, hội thảo, tọa đàm, trao đổi với chủ đề: Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; đổi mới quản lý; lồng ghép giới, công tác nữ công, vì sự tiến bộ Phụ nữ; về chế độ, chính sách, pháp luật, những quy định mới của Nhà nước, của Ngành liên quan đến nữ CBNGNLĐ; về tổ chức cuộc sống gia đình khoa học; xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, kỹ năng nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi; nuôi con bằng sữa mẹ; những giải pháp và trách nhiệm của nữ CBNGNLĐ đối với việc thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trao đổi nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Ngành, trọng tâm là “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CBNGNLĐ và đánh giá thực hiện Hướng dẫn số 02/CĐN-TGNC ngày 20/1/2016 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CBNGNLĐ giai đoạn 2016-2020.

 3. Chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV, chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các đơn vị tiếp tục vận động nữ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp, nghiên cứu khoa học,… nâng cao vị thế phụ nữ trong giai đoạn đổi mới; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Ban Nữ công CĐGD các cấp; vận động nữ CBNGNLĐ tham gia cuộc thi viết về “Tấm gương nhà giáo Việt Nam” năm 2017 cấp cơ sở và lựa chọn bài viết để tham gia vòng 2 do CĐGD Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức vào tháng 11/2017. Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc vận động nữ CBNGNLĐ đăng ký các sản phẩm nghiên cứu khoa học để chuẩn bị tham gia Triển lãm “Nhà giáo sáng tạo năm 2018”. Tổ chức tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng gương nữ CBNGNLĐ tiêu biểu, xuất sắc, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do đơn vị, ngành tổ chức.

4. Tổ chức thăm hỏi, động viên nữ CBNGLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và bệnh tật phải điều trị dài ngày. Vận động chị em tích cực quyên góp, ủng hộ nhà giáo, học sinh khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa; vùng lũ lụt, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo.

5. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới; quan tâm tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành CĐCS các đơn vị; tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phối hợp thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ nhất là các chính sách mới; đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với nữ CBNGLĐ, các quy định tại Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ tại đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố

Căn cứ vào chỉ đạo của LĐLĐ địa phương và CĐGD Việt Nam để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình mới.

2. Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp, chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Căn cứ vào hướng dẫn này, công đoàn các đơn vị lựa chọn hình thức, nội dung và tổ chức các hoạt động kỷ niệm hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị.

 Đề nghị công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc nghiên cứu triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên Giáo - Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam trước ngày 5/11/2017./.

Nơi nhận:

- Ban Nữ công TLĐLĐ VN (b/c);

- Ban VSTB PN ngành GD (p/h);

- CĐGD các tỉnh/TP;

- CĐ đại học Quốc gia, đại học Vùng,

  các trường ĐH, CĐ và các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;

- Lư­u VT, Ban TG-NC.

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn