Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 278 /CV- CĐN

V/v mạo danh CĐGD Việt Nam

bán sách, ấn phảm

 

  Hà Nội, ngày 08 tháng 9  năm 2017

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh/  thành phố;

- Công đoàn các đại học: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng; Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

 

Vừa qua, có một số cá nhân mạo danh cán bộ Cơ quan Công đoàn Giáo dục  (CĐGD) Việt Nam liên hệ với Công đoàn các đơn vị để giao bán sách, ấn phẩm.    Công đoàn Giáo dục Việt Nam xin thông báo:

Hiện nay, CĐGD Việt Nam không có chủ trương và không phát hành các loại sách, ấn phẩm.

Trong trường hợp Công đoàn các đơn vị nhận được liên hệ của các cá nhân mạo danh trên, cần báo cáo với Công an, Chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý./.

Trân trọng !

           

 

Nơi nhận:

  - Như kính gửi;

  - Lưu: VT, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

­­

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn