CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 203/CĐN - CSPL

V/v ủng hộ Chương trình

“Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”

năm 2017

            Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

 

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

 

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vi trực thuộc.

           Thực hiện Công văn số 755/TLĐ ngày 22/5/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, để tỏ lòng thành kính và biết ơn các Anh hùng liệt sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2017; đồng thời ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Hoàng Sa”  năm 2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các đại học, trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc (gọi chung là Công đoàn các đơn vị) vận động đoàn viên và lao động trong đơn vị ủng hộ Chương trình với các hình thức: Hiện vật, tham gia đấu giá các bức tranh về trận hải chiến Gạc Ma và nhắn tin ủng hộ theo cú pháp “GM” gửi 1407, thời gian từ ngày 01/7 đến hết ngày 13/8/2017 (mỗi tin nhắn 20.000đồng).

            Công đoàn Giáo dục Việt  Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai thực hiện và ủng hộ Chương trình; mọi thông tin cần biết xin liên hệ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1A Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 04.39424021.

 

Nơi nhận:                                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                                                         CHỦ TỊCH

- Website CĐGD Việt Nam;                                                                                 (Đã ký)

- Lưu: VT, Ban CSPL.                                                                                     Vũ Minh Đức

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                     
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn