CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 196  /CĐN-VP

V/v thực hiện nhiệm vụ

đối với kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

 

Hà Nội, ngày  07 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Từ ngày 21/6/2017, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ chính thức được tổ chức tại các địa phương với sự chủ trì của các Sở Giáo dục và Đào tạo, sự tham gia của các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức thi, chấm thi ở các địa bàn CĐGD các tỉnh/ thành phố, công đoàn các đại học, trường đại học, cao đẳng được phân công phụ trách; phát hiện những khó khăn, bất cập cần tháo gỡ, hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ trong các hội đồng coi thi, chấm thi, kịp thời báo về cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam để có giải pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

2. Thường xuyên theo dõi các thông tin về yêu cầu, diễn biến của đợt thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo, website Công đoàn Giáo dục Việt Nam để tuyên truyền và chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống.

3. Thông qua các đơn vị công đoàn thuộc phạm vi được phân công phụ trách, có giải pháp động viên đội ngũ cán bộ nhà giáo người lao động thực hiện nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong suốt quá trình diễn ra đợt coi thi, chấm thi. Cung cấp thông tin để Công đoàn Giáo dục Việt Nam kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể với các việc làm tốt, sáng tạo, khắc phục khó khăn góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Mọi thông tin, các đồng chí vui lòng liên hệ với Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua số điện thoại: 04.38453118 và email: nnan@moet.gov.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện)

- Website CĐGD Việt Nam;

- Lưu VT, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

­

 

Vũ Minh Đức

 




 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn