CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2018-2023

Văn bản  

    TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số:189/CĐN-TGNC

V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm

ngày TBLS và rà soát, bổ sung

danh sách Nhà giáo liệt sĩ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày 1tháng 6năm 2017

Kính gửi:

 

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn Đại học    Quốc gia, Đại học Vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (1947 –2017), 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2017) và 55 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1962-2017), để tưởng nhớ và tri ân các Nhà giáo đã hi sinh vì sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo và bảo vệ tổ quốc, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ, các Nhà giáo thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc; vận động CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng hoạt động đền ơn đáp nghĩa do đơn vị, ngành và địa phương tổ chức.

2. Trên cơ sở “Sổ vàng ghi công các Nhà giáo là liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp Giáo dục Đào tạo và bảo vệ tổ quốc” được CĐGD Việt Nam biên tập năm 1998, đề nghị Công đoàn các đơn vị rà soát, bổ sung thông tin Nhà giáo đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và sự nghiệp giáo dục đào tạo còn thiếu của đơn vị, địa phương mình (danh sách lập năm 1998 và biểu mẫu gửi kèm theo công văn này). Đây là tư liệu hết sức quan trọng trong việc giáo dục truyền thống đối với các thế hệ CBNGNLĐ và HSSV, được lưu giữ tại phòng truyền thống Ngành Giáo dục, đề nghị các đơn vị quan tâm, thực hiện và gửi danh sách về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) theo địa chỉ : tuyengiaonucong (tại trang lãnh đạo của website CĐGD Việt Nam) hoặc mail: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn  chậm nhất ngày 30/6/2017./.

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi đề nghị liên hệ với đ/c: Đặng Hoàng Anh Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ Công, điện thoại: 0983082370.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TGNC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đãký)

Nguyễn Ngọc Ân

File tài liệu :

- Công văn Số 189/CĐN-TGNC

- Biểu mẫu danh sách
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn