NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2018!

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 136/CĐN-VP

V/v báo cáo tổng kết

 hoạt động công đoàn năm học 2016-2017

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

 

  

  Kính gửi:    - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                       - Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;                                       Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

           Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

     1. Về báo cáo tổng kết:

          Các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương  hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 theo hướng dẫn tại phụ lục 1 và báo cáo thống kê số liệu hoạt động công đoàn theo hướng dẫn tại các phụ lục 2a, 2b, 2c kèm theo công văn này. Trong đó:  

          - Phụ lục 2a: Dành cho công đoàn cơ sở (Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam);

          - Phụ lục 2b: Dành các tỉnh/tp (Số liệu của các tỉnh/tp là số liệu của toàn ngành)

          - Phụ lục 2c: Dành cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam (Công đoàn ĐHQG, ĐH Vùng; Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT)

          Các đơn vị tải file phụ lục trên Website CĐGD Việt Nam: www.congdoangdvn.org.vn  để thống kê số liệu rồi gửi cùng báo cáo về CĐGD Việt Nam qua đường thư điện tử và đường công văn.

Thời gian – Nơi nhận báo cáo, phụ lục thống kê:

-  Đối với CĐGD các tỉnh, TP: Trước ngày 15/6/2017.

- Đối với Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, Công đoàn các ĐH Quốc gia, ĐH Vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc: Trước ngày 30/6/2017.

          Báo cáo tổng kết, phụ lục thống kê số liệu có xác nhận của Ban Chấp hành công đoàn và gửi về CĐGD Việt Nam theo địa chỉ:

          Văn phòng CĐGD Việt Nam, số 2 Trịnh Hoài Đức Hà Nội. Đồng thời gửi qua mail: thuthuycdgd@yahoo.com.vn

          2. Về công tác thi đua, khen thưởng:

     Các đơn vị tiến hành đánh giá, bình xét, xếp loại thi đua, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học theo Quyết định số 162/QĐ-CĐN ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng trong hệ thống CĐGD Việt Nam.

     Hồ sơ thi đua khen thưởng gửi về theo địa chỉ: Ban Chính sách pháp luật CĐGD Việt Nam, số 2 Trịnh Hoài Đức Hà Nội. Đồng thời gửi qua mail: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn

     CĐGD Việt Nam chỉ xét khen thưởng đối với những đơn vị nộp báo cáo và hồ sơ khen thưởng đúng thời hạn quy định.

          Công đoàn Giáo dục Việt Nam dự kiến tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn vào thời điểm Bộ GD&ĐT tổ chức tổng kết năm học 2016 - 2017.

          Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện những nội dung trên đảm bảo tiến độ theo quy định.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về CĐGD Việt Nam (Phòng Tổng hợp, điện thoại: 04.38230640)./

 Nơi nhận:

  - Như trên (để t/h);

  - Các ban CĐGDVN(để P/h);

  - Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Ân

Chi tiết tải file về:

- Công văn về việc báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016-2017

- Phụ lục 1: Hướng dẫn nội dung báo cáo tổng kết 

- Phụ lục 2a: Dành cho CĐCS

 Phụ lục 2b: Dành cho khối tỉnh 

- Phụ lục 2c: Dành cho Cấp trên TTCS
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn