Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Văn bản  

    TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

     Số: 127 /CĐN-VP

V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo

khu vực phía Nam

(các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

                        

Kính gửi:

                - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào);

                - Công đoàn Đại học Huế, Công đoàn Đại học Đà Nẵng;

                - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam khu vực phía Nam (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào).

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2016 - 2017, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức các Hội thảo chuyên đề phục vụ nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và Chương trình “Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ nhà giáo, người lao động”. CĐGD Việt Nam triệu tập đại biểu tham dự các hội thảo. Cụ thể như sau:

I. Thành phần:

- CĐGD các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở vào: Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐGD tỉnh/ thành phố tham dự.

- CĐ Đại học Huế, CĐ Đại học Đà Nẵng: Mỗi đơn vị cử 07 đồng chí tham dự, gồm: 01 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, 01 đồng chí là cán bộ Văn phòng CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và 05 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS.

- CĐ các trường ĐH, CĐ, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam khu vực phía Nam (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào): Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS tham dự.

II. Thời gian: 01 ngày (thứ Sáu, ngày 28/4/2017)

  III. Địa điểm: Khách sạn Hoa Phượng Đỏ, Số 1 Thi Sách, phường 8,

                         TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  IV. Nội dung:

   1. Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 11h30’

Hội thảo Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo, người lao động động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

  

2. Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

Hội thảo “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

CĐGD Việt Nam chi kinh phí tổ chức hội thảo. Các đơn vị chi trả kinh phí đi lại, ăn ngủ cho đại biểu tham dự theo quy định.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị báo cáo lãnh đạo cấp trên  và cử đại biểu tham dự đúng thành phần.

Mọi thông tin liên hệ:         

- Ban Tổ chức: Đ/c Trần Văn Hùng – Chánh Văn phòng CĐGD Việt Nam. (ĐT: 0988 978 487; E-mail: tvhung.cdgd@moet.edu.vn).

- Khách sạn Hoa Phượng Đỏ, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: đ/c Dũng – Phó GĐ: 0918559455.

 

Nơi nhận:

- Như trên; (để thực hiện)

- Các ban CQCĐGDVN; (để biết và thực hiện)

- Lưu: VT, TGNC.

       TM. BAN THƯỜNG VỤ

     CHỦ TỊCH

 

 

     (Đã ký)

 

 

        Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn