logo Tư vấn pháp luật Trao đổi kinh nghiệm

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(14:20, 25/08/2016)

Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong đó có mục tiêu “...Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả”. Nghị quyết 29-NQ/TW đã phân tích tình hình và nguyên nhân; định hướng đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; các mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp cụ thể…

Thực hiện Nghị quyết 29/TW, trong thời gian qua, ngành GD&ĐT đã triển khai các nội dung của Nghị quyết; trên cơ sở thực tế của ngành, đã có những định hướng, chỉ đạo và bước đầu thực hiện có hiệu quả. Trong guồng máy chung đó,  hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục luôn bám sát các chức năng của tổ chức Công đoàn, trong đó có chức năng “tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Chính vì vậy, phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn ngành Giáo dục.

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ, căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 207/KH-CĐN ngày 29/7/2014 của CĐGD Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từ thực tiễn hoạt động của mình, Công đoàn ngành Giáo dục xây dựng một số giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW.   

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGLĐ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới giáo dục - đào tạo: chủ động, tích cực đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ trong công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục; động viên cán bộ công đoàn tích cực, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục - đào tạo; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Dạy tốt- Học tốt”, “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...; biểu dương gương người tốt, việc tốt, đơn vị có nhiều sáng kiến hiệu quả trong đổi mới giáo dục - đào tạo; quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời.

Thứ hai, Công đoàn tham gia và thực hiện đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục - đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học: phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp trong việc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề cho CBNGLĐ; động viên và có các hình thức hỗ trợ giảng viên, cán bộ quản lý học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các nghiên cứu vào thực tiễn; đưa nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành việc làm thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.  

Thứ ba, phát triển và chăm lo đời sống của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động: giám sát đảm bảo thực hiện chính sách tiền lương, các chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, nhất là nhà giáo hiện đang công tác; phát hiện, kiến nghị điều chỉnh những bất cập trong chế độ chính sách hiện hành đối với CBNGLĐ; quan tâm đến CBNGLĐ công tác ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập; tăng cường các hình thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGLĐ, giúp họ yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Thứ tư, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ nhà giáo và người lao động: đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cụ thể hóa, lựa chọn nội dung thi đua có tính đột phá và lồng ghép nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động cho phù hợp với thực tiễn ngành Giáo dục, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục, mỗi CBNGLĐ trong ngành; cùng với chuyên môn nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đội ngũ CBNGLĐ trong ngành, đưa việc thi hành pháp luật lao động đi vào nề nếp.

Thứ năm, tham gia đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định: phối hợp cùng với chuyên môn đồng cấp trong quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đào tạo; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển đơn vị, trường học.

Thứ sáu, xây dựng tổ chức công đoàn phù hợp với phân cấp quản lý giáo dục: chủ động xây dựng kế hoạch, những định hướng trọng tâm của công đoàn ngành để phối hợp với LĐLĐ các huyện, thành phố trong việc chỉ đạo hoạt động công đoàn giáo dục huyện phát triển ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục huyện trong giai đoạn mới.

Thứ bảy, Công đoàn góp phần tham gia đổi mới chính sách và cơ chế tài chính giáo dục: CĐGD các cấp chủ động phối hợp với chuyên môn rà soát, kiến nghị điều chỉnh và bổ sung chính sách phát triển giáo dục của địa phương, đơn vị; xây dựng cơ chế hỗ trợ CBNGLĐ phù hợp với đặc thù vùng miền, thực tiễn địa phương; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; xây dựng và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng nâng cao thu nhập cho CBNGLĐ; công khai, dân chủ, minh bạch về tài chính; tiết kiệm chi tiêu, cải cách hành chính một cách thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW là trách nhiệm của toàn ngành Giáo dục, trong đó có các cấp CĐGD. Trong quá trình này, việc cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp khả thi phù hợp với thực tiễn của ngành Giáo dục và chức năng của tổ chức công đoàn; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động; phát huy sức sáng tạo của đội ngũ CBNGLĐ; chủ động phối hợp với các lực lượng trong xã hội tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành Giáo dục; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGLĐ; tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy vai trò của công đoàn giáo dục các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra- đó là những trọng tâm mà các cấp Công đoàn ngành Giáo dục cần thực hiện tốt để đảm bảo thực hiện chức năng của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

Nguyễn Minh Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục BR-VT

 

  


Các tin khác
Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, Huyện Lonng Điền, tỉnh BR-VT- một điểm sáng về hoạt động Công đoàn (25/08/2016)
Ấm áp yêu thương đến từ những tấm ảnh gia đình (25/07/2016)
Kỷ niệm ngày đầu tiên (20/07/2016)
Trường THPT Vĩnh Chân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (20/07/2016)
THẦY BIẾT KHÔNG ? (15/07/2016)
Người thầy tận tụy (14/07/2016)
Bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam (06/01/2016)
GD&TĐ - 10 sự kiện giáo dục - đào tạo tiêu biểu năm 2015 (04/01/2016)
Nguyễn Viết Cường: Tấm gương sáng tạo, dám nghĩ dám làm (04/11/2015)
Xây dựng mối đoàn kết tập thể và cái tâm của người lãnh đạo (04/11/2015)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 14941253
Online: 892
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn