logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”
(04:20, 12/10/2010)

  TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỚI VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”


Đ/c Trần Công Phong, Chủ tịch CĐGDVN


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

- Nước ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Về mặt xã hội, bên cạnh những mặt tích cực, còn có những tiêu cực tác động đến đời sống - xã hội làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, thanh niên, sinh viên, học sinh sa sút về mặt đạo đức và lối sống, làm xấu đi bức tranh của chế độ xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội X của Đảng nhận định: “Tình trạng suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng” chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị Trung ương đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, kể từ ngày 03/02/2007 và sẽ tổng kết vào ngày 03/02/2011. Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg, ngày 08/9/2006, về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT, ngày 28/7/2006, ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, gọi tắt là cuộc vận động “ Hai không”.

- Vận dụng, cụ thể hóa các Chỉ thị và Quyết định trên, đồng thời xuất phát từ đặc điểm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ngày 01/11/2006, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam ra Nghị quyết số 442/NQ-CĐN, về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong toàn ngành từ năm học 2007-2008. Cuộc vận động nhanh chóng được đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và lao động tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện. Do đó, Chỉ thị số 47/2008/Ct-BGDĐT, ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008– 009” xác định tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và trở thành một trong những tiêu chí thi đua của ngành giáo dục ở các địa phương và đơn vị. Ngày 05/5/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký Kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động. Ngày 21/01/2010, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký ban hành Hướng dẫn số 54/HD-CĐN, để hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở tất cả các cấp học, bậc học.

- Vì vậy, Lãnh đạo đơn vị và tổ chức công đoàn các cấp nói chung, các trường học nói riêng trong quá trình thực hiện công tác quản lý, có trách nhiệm nhận thức, quán triệt đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, mục đích và nội dung cơ bản của cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay là góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời, cán bộ quản lý nhà trường và cán bộ công đoàn cũng cần đánh giá những mặt đã làm được, cùng với những yếu kém và nguyên nhân yếu kém, từ đó tìm những giải pháp khả thi tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động có hiệu quả trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở đơn vị, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Cơ sở lý luận

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được xây dựng trên cơ sở các văn bản thể hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đặc trưng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, trực tiếp là các văn bản sau:

1.1. Căn cứ vào tư tưởng chỉ đạo của Chỉ thị số 40-CT/TƯ, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện.

Đánh giá về mặt mạnh của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị số 40-CT/TƯ nhận định “Những năm qua, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý chí chính trị tốt, trình độ chuyên, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của đất nước”.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu cầu của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những hạn chế, bất cập về số lượng, cơ cấu, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống và năng lực quản lý. Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư nhận định “Một bộ phận nhà giáo thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nhân cách, chưa làm gương tốt cho học sinh, sinh viên. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục”.

Từ những nhận định trên, Chỉ thị của Đảng xác định mục tiêu là “xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

1.2. Căn cứ vào Chỉ thị số 06-CT/TƯ, ngày 07/11/2007 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mục đích của cuộc vận động này là nhằm “Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”.

Chỉ thị số 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị yêu cầu “Các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình từng cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém; xử lý các sai phạm được phát hiện theo đúng kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước”.

Các bộ, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh thành phố thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng làm trưởng ban, thống nhất chỉ dạo cuộc vận động trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị”.

1.3. Căn cứ vào Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg, ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010” (Quyết định 09) và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Đồng thời căn cứ vào Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT, ngày 28/7/2006, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, coi đây là khâu đột phá trong năm học 2006–2007 để lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền đề triển khai những giải pháp khác, khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” chính là một sự cụ thể hóa yêu cầu “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” đang triển khai trong các nhà trường. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và thực hiện chương trình liên ngành để việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trở thành hành động chung của toàn xã hội.

1.4. Căn cứ vào đặc trưng nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong các hoạt dộng của mình.

Giáo dục và đào tạo là quá trình tác động có mục đích của nhà giáo hoặc tập thể nhà giáo đến người học, nhằm làm cho họ lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển thể lực một cách có hệ thống, hình thành nhân cách con người mới cho người học, chuẩn bị cho họ thích nghi với cuộc sống và có khả năng nhận một sự phân công lao động nhất định, góp phần vào việc phát triển xã hội, duy trì nền văn minh của loài người.

Hoạt động của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục luôn luôn gắn liền với thế hệ trẻ - thế hệ đang trong quá trình lớn lên về thể chất và hình thành nhân cách, với nhiều khát khao và hoài bão trong việc khám phá tri thức mới, cũng như xây dựng cuộc sống sau này.

Trong lịch sử nước ta, “tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu của dân tộc, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến và kính trọng. Vì vậy, các hoạt động của nhà giáo cần phải nêu gương tốt cho học sinh, sinh viên: Nêu gương về đạo đức, tinh thần tự học, tính sáng tạo trong các hoạt động giáo dục.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1 Trong ba năm, từ năm 2004 đến năm 2007, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; Quyết định 09/2005–QĐ-TTg, ngày 11/01/2005, của Thủ tướng Chính phủ và một năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƯ, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg, ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chinh phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT, ngày 28/7/2006, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” - gọi tắt là cuộc vận động “ Hai không”, Công đoàn giáo dục các cấp đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiến hành khảo sát, sắp xếp, đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp trên phạm vi toàn quốc. Qua khảo sát nhận thấy: Đại bộ phận đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong ngành đều tận tuỵ, tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức và lối sống mẫu mực, có ý thức phấn đấu và rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và quản lý giáo dục.

Tuy nhiên, Đến năm học 2005-2006, còn hàng vạn nhà giáo chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo về chuyên môn, trình độ tin học và ngoại ngữ thì rất hạn chế. Ở mầm non có 28.509 giáo viên trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn, chiếm 17,8%; ở tiểu học có 14.640 giáo viên, trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn (4,14%); ở trung học cơ sở có 11.662 giáo viên, trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn (3,81%); ở trung học phổ thông có 4,509 giáo viên trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn (3,80%). Ở các trường đại học, số giảng viên có trình độ chuyên môn cao có tỷ lệ thấp và có chiều hướng giảm: giáo sư chỉ có 349 người (1,14%), phó giáo sư có 1.742 người (5,71%), tiến sĩ có 4.745 người (15,56%). Ở các trường cao đẳng, số giảng viên có trình độ chuyên môn cao là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ tỷ lệ thấp hơn.

Một bộ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, việc tự học, tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy. Cá biệt có một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm thân thể người học, vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Những vi phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, làm tổn hại đến danh dự nhà giáo, truyền thống tôn sự trọng đạo của dân tộc và còn ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục nhân cách thế hệ trẻ.

Từ những cơ sở về lý luận và thực tiễn nói trên, ngày 16/11/2007, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành kể từ năm học 2007-2008.

2.2. Từ tháng 11/2007 đến nay, Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, chúng ta đã bước đầu thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, theo báo cáo của các đơn vị có 100% ngành giáo dục các tỉnh, thành phố Trung ương và hơn 90% trường học và đơn vị thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động, bao gồm đại diện lãnh đạo chính quyền, đại diện cấp ủy, công đoàn và các thành phần khác.

Công tác tuyên truyền cho cuộc vận động được triển khai mạnh mẽ, nổi bật là thực hiện công tác tuyên truyền, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thống kê đã có gần 50.000 lượt nhà giáo tham gia thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở, trong đó có 129 giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh và đạt 8 giải nhất, 11 giải nhì, 14 giải ba và 16 giải khuyến khích. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, công đoàn giáo dục các cấp và hầu hết các trường học đều tổ chức hội thảo, tọa đàm về truyền thống đạo đức nhà giáo với những nội dung rất thiết thực. Nhiều trường học đã chuyển tiêu đề cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” thành khẩu hiệu hành động, được trang trí trang trọng ở phòng họp hoặc ở vị trí thường xuyên có đội ngũ nhà giáo và học sinh qua lại để nhắc nhở mỗi nhà giáo luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Công đoàn giáo dục khối phổ thông triển khai cuộc vận động bước đầu tương đối nề nếp.

Việc triển khai cuộc vận động luôn gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ trọng tâm năm học, thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt–Học tốt; cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, thực hiện mùa thi nghiêm túc; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, v.v. Cuối năm học vừa qua (2009-2010), nhiều đơn vị và trường học tiến hành sơ kết, tổng kết cuộc vận động một cách nghiêm túc. Nhiều đơn vị đã tiến hành sơ kết cuộc vận động từ các đơn vị, trường học đến các quận, huyện và toàn thành phố, từ các đơn vị khoa, phòng ban, đến toàn nhà trường.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức và trách nhiệm thực thi pháp luật và phục vụ nhân dân trong các hoạt động dạy và học, trong coi thi, chấm thi, trong đấu tranh với các tiêu cực học đường và thực hiện nghĩa vụ công dân. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu nghề, yêu ngành, thương yêu học sinh, sinh viên và người học; ý thức khắc phục khó khăn đi học và tự học để chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc của đội ngũ nhà giáo tiếp tục được khơi dậy.

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh. Đến năm học 2009-2010, tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ nhà giáo ở nhiều địa phương đạt tới 55%; hàng năm có hơn 20.000 đảng viên mới được kết nạp. Trong toàn Ngành, đội ngũ nhà giáo và lao động có gần 1,3 triệu người; trong đó trực tiếp giảng dạy có 1.059.818 người; Giáo dục mầm non có 246.234 người, trong đó giáo viên trực tiếp giảng dạy là 183.443 người; Giáo dục phổ thông có 968.720 người, trong đó giáo viên trực tiếp giảng dạy là 797.778 người; Giáo dục chuyên nghiệp có 16.214 người.

Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học. Phần lớn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đào tạo và năng lực sư phạm. Đến nay, giáo viên mầm non đạt chuẩn 89,1% (trên chuẩn 33,5%); giáo viên tiểu học đạt chuẩn 98,68% (trên chuẩn 43%); giáo viên THCS đạt chuẩn 98,37% (trên chuẩn 30,43%); giáo viên THPT đạt chuẩn 98% (3,8% thạc sĩ trở lên.

Theo số liệu báo cáo của Chính phủ số 51/BC-CP ngày 8/5/2010, số trường đại học cả nước có 175 trường; trong đó, công lập 127 trường, ngoài công lập có 48 trường; số trường Cao đẳng có 232 trường; trong đó, công lập 202 trường, ngoài công lập 30 trường, tăng so với năm học 2008-2009 là 46 trường. Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ nhà giáo và lao động: đội ngũ giảng viên tiếp tục tăng, cả nước có 61.190 người, tăng so với năm học 2008-2009 là 7.968 người, (tăng 15%). Về chất lượng: Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư là 2.286 người, đạt tỷ lệ 3,74%; tiến sĩ có 6.217 người, đạt tỷ lệ 10,16%; thạc sĩ có 22.831 người, đạt tỷ lệ 37,31%.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” vẫn còn những hạn chế và bất cập. Nhìn chung, cuộc vận động chưa có chiều sâu, chưa đều khắp ở các vùng, miền; chưa chú ý đầy đủ cả ba nội dung của cuộc vận động “đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhiều trường học và đơn vị giáo dục triển khai cuộc vận động vẫn còn mang tính hình thức, chỉ mới dừng lại ở đọc tài liệu và phân phát tài liệu về cuộc vận động, mà chưa làm cho cuộc vận động thấm sâu vào trong mỗi nhà giáo.

Nguyên nhân về chủ quan, ở cơ sở trường học công tác tuyên truyền chưa mạnh, chưa bổ ích và chưa thật thường xuyên. Sự phối hợp giữa công đoàn với lãnh dạo đơn vị, đoàn Thanh niên trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện cuộc vận động hiệu quả chưa cao. Công đoàn cơ sở nhiều trường học và đơn vị giáo dục chưa có chương trình hành động. Việc ban hành hướng dẫn đánh giá kết quả cuộc vận động với các tiêu chí cụ thể về đạo đức, tự học, sáng tạo cho phù hợp với nhà giáo ở từng cấp học, bậc học của Công đoàn Giáo dục Việt nam còn chậm, gây lúng túng cho cơ sở.

Những kết quả bước đầu nói trên là cơ sở thực tiễn, đòi hỏi chúng ta tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Mục đích

Làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục - đào tạo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và lao động ở các trường học và cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cuộc vận động này phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành, với việc thực hiện nhiệm vụ năm học ở mỗi trường học, cơ sở giáo dục, với Chiến lược phát triển giáo dục–đào tạo đến năm 2010 và những năm tiếp theo và với cuộc vận động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong xã hội.

- Cuộc vận động phải góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành và trở thành ý thức rèn luyện tự giác của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời gắn với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong ngành, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và của đội ngũ nhà giáo, lao động, học sinh và sinh viên trong mỗi trường học và cơ sở giáo dục.

3. Nội dung cuộc vận động

Khi xây dựng nghị quyết số 442/NQ-CĐN về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nội hàm về đạo đức, tự học và sáng tạo, Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đưa ra những nội dung có tính định hướng để chỉ đạo và yêu cầu công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và tính sáng tạo của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cho phù hợp ở đơn vị mình. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động, tiếp tục nghiên cứu và tổng kết từ thực tiễn sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung các phẩm chất trên.

3.1. Về đạo đức nhà giáo

a. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định đạo đức nhà giáo ở 4 tiêu chí lớn là:

- Phẩm chất chính trị (với 3 tiêu chí nhỏ - Điều 3);

- Đạo đức nghề nghiệp (với 4 tiêu chí nhỏ - Điều 4);

- Lối sống, tác phong (với 6 tiêu chí nhỏ - Điều 5);

- Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo (với 1 tiêu chí nhỏ-Điều 6).

b. Trong Hướng dẫn 54/HD-CĐN, ngày 21/01/2010, của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, khi đánh giá cá nhân nhà giáo là tấm gương đạo đức (Mẫu 2 – Phụ lục 1), đã nhấn mạnh và làm rõ thêm 4 tiêu chí ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng:

- Không vi phạm chính sách, pháp luật, qui định về đạo đức nhà giáo và nội qui của đơn vị;

- Có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, yên tâm công tác;

- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

- Được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng.

3.2. Về việc tự học của nhà giáo

Trong Hướng dẫn 54/HD-CĐN của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sau khi thống nhất với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, việc đánh giá cá nhân nhà giáo về tấm gương tự học, yêu cầu tập trung vào 4 tiêu chí cụ thể sau đây (Mẫu 2–Phụ lục 1):

- Tham gia các hoạt động bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị;

- Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có minh chứng về thành tích học tập, bồi dưỡng;

- Được khen thưởng về đào tạo, bồi dưỡng.

3.3. Về tính sáng tạo của nhà giáo

Trong Hướng dẫn 54/HD-CĐN của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sau khi thống nhất với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, khi đánh giá cá nhân nhà giáo là tấm gương sáng tạo, yêu cầu tập trung vào 4 tiêu chí cụ thể sau đây (Mẫu 2–Phụ lục 1):

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý, cải tiến lề lối làm việc; phát hiện vấn đề và đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục; có sáng kiến kinh nghiệm hoặc tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Đổi mới công tác lập kế hoạch giảng dạy, kế hoạch công tác.

- Có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới phương pháp dạy học của đồng nghiệp;

- Là giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên.

Nội hàm đạo đức, tự học và sáng tạo của cuộc vận động được đề cập ở trên là những phần cơ bản nhất, trong quá trình tổ chức thực hiện ở mỗi trường, tổ chức công đoàn phối hợp với chính quyền, trực tiếp là hiệu trưởng cần tiếp tục cụ thể hóa cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của địa phương và của trường.


IV. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc vận động từ tháng 11/20007 đến nay

- Sau khi ban hành Nghị quyết số 442/NQ-CĐN, về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ngày 16/11/2006, tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động của ngành, kể từ năm học 2007-2008, đồng thời chỉ đạo và yêu cầu công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố Trung ương; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động và triển khai thực hiện cuộc vận động ở đơn vị mình.

- Ngày 16/4/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, qui định cụ thể đạo đức nhà giáo về phẩm chất chính trị; đạo đức nghề nghiệp; lối sống, tác phong; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Đây là cơ sở pháp lý để nhà giáo nỗ lực rèn luyện đạo đức, đồng thời là cơ sở đánh giá, xếp loại và giám sát quá trình rèn luyện đạo đức của nhà giáo.

- Đến tháng 5 năm 2008, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2008–2013 đã biểu quyết đưa vào Nghị quyết của mình, thể hiện quyết tâm: “Tổ chức và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đưa kết quả cuộc vận động này thành tiêu chí đánh giá thi đua cá nhân và tập thể”.

- Ngày 31/7/2008, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2007–2008 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2008–2009 (ở Hải Phòng), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có báo cáo tham luận: Kết quả bước đầu và những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động. Hội nghị thống nhất xác định cuộc vận động sẽ là một nội dung trọng tâm của năm học mới. Với tinh thần đó, Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT, ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008–2009” đã xác định tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và trở thành một trong những tiêu chí thi đua của ngành giáo dục ở các địa phương và đơn vị.

- Ngày 08/9/2008, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn số 374/2008/CĐN hướng dẫn công đoàn giáo dục các cấp tiến hành sơ kết đánh giá một năm thực hiện cuộc vận động, từ đó chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong năm học mới 2008 - 2009 và thời gian tiếp theo.

- Ngày 05/5/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký Kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành giáo dục, nhằm thống nhất sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động, qui định rõ việc thành lập ban chỉ đạo và nhiệm vụ ban chỉ đạo các cấp, trong đó có nhiệm vụ của ban chỉ đạo cấp trường ở phổ thông. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm của mỗi bên về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá và tổ chức kiểm tra đánh giá.

- Đến năm học 2009-2010, việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp (Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT, ngày 04/8/2009); đồng thời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT, ngày 27/10/2009, xác định việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những tiêu chí thi đua của các trường đại học, cao đẳng và đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học.

- Ngày 21/01/2010, sau khi thống nhất với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký ban hành Hướng dẫn số 54/HD-CĐN, để hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở tất cả các cấp học, bậc học.

- Ngày 18.5.2010, tại thành phố Vinh, Nghệ An, CĐGDVN tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (11/2007 đến 5/2010).

Như vậy, về chỉ đạo, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính pháp lý của ngành và trở thành một trong những tiêu chí thi đua của các trường học và đơn vị giáo dục trên toàn quốc. Thủ trưởng các đơn vị giáo dục và Hiệu trưởng các trường học có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động ở đơn vị và trường học do mình phụ trách.

2. Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và tổ chức công đoàn

Trong trường học, về phương diện chính quyền, Hiệu trưởng là người lãnh đạo cao nhất, có trách nhiệm phối hợp với công đoàn và các tổ chức chính trị trong trường để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động của trường, thành phần gồm đại diện lãnh đạo đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các bộ phận liên quan. Số lượng thành viên ban chỉ đạo do Hiệu trưởng quyết định. Ban chỉ đạo cuộc vận động của trường giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện cuộc vận động ở 5 mặt công tác (theo Kế hoạch liên tịch số 285 KH-BGDĐT–CĐGDVN), như sau:

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động và phong trào thi đua trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học và lồng ghép vào trong các hoạt động chung của nhà trường. Tổ chức quán triệt mục tiêu, nội dung của cuộc vận động và phong trào thi đua trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học, lồng ghép vào trong các hoạt động chung của nhà trường.

- Trong lễ khai giảng đầu năm học, tổ chức phát động phong trào thi đua “Dạy tốt–Học tốt” đã được cụ thể hóa theo nội dung cuộc vận động và phong trào thi đua. Tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung thi đua nói trên giữa Công đoàn–Nhà trường–Đoàn (Đội) hoặc học sinh và tiến hành sơ, tổng kết vào cuối năm học.

- Mỗi trường học đều có khẩu hiệu: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cùng với khẩu hiệu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đặt ở vị trí thích hợp của đơn vị.

- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, tổ chức tuyên truyền, tọa đàm, trao đổi, thảo luận về truyền thống của ngành, truyền thống của đơn vị, nêu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và học sinh.

- Hàng năm đều tổ chức đánh giá cán bộ, nhà giáo và xếp loại đơn vị theo tiêu chí đã hướng dẫn, đồng thời đề ra những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

3. Những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong thời gian tới ở các trường học và đơn vị giáo dục

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục; đẩy lùi các tiêu cực trong ngành, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục–đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công đoàn giáo dục các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, đặc biệt là công đoàn cơ sở trường học tổ chức thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau đây:

3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tọa đàm, hội thảo về những phẩm chất đạo đức nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học, nhận thức đúng vai trò, vị trí của cuộc vận động.

- Công tác này thường tiến hành thường xuyên, đặc biệt nhân các ngày lễ lớn trong năm học, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày truyền thống của nhà trường, đơn vị. Công đoàn nhà trường phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt các buổi sinh hoạt, tọa đàm, hội thảo trong đội ngũ nhà giáo về tư tưởng, tấm gương đạo đức nhà giáo Hồ Chí Minh và những tấm gương đạo đức của các nhà giáo nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.

- Tổ chức tọa đàm và giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo cho học sinh, sinh viên. Mỗi trường học đều có khẩu hiệu “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trang trí ở vị trí trang trọng của đơn vị, làm cho mọi cán bộ, giáo viên và lao động trong trường thường xuyên nhận thức đúng vai trò, vị trí cuộc vận động và quyết tâm thực hiện hiệu quả cuộc vận động.

3.2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn của nhà trường và đơn vị.

- Hàng năm, căn cứ vào chương trình, nhiệm vụ của năm học, điều kiện cụ thể của địa phương, nhà trường và đơn vị, ban chỉ đạo cuộc vận động ở mỗi trường học, đơn vị giúp thủ trưởng đơn vị và Hiệu trưởng nhà trường xây dựng một kế hoạch chi tiết, cụ thể, có nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động trong đội ngũ nhà giáo và lao động. Trong đó, chú ý kế hoạch tổ chức các hoạt động ở những thời điểm quan trọng, như: Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày lễ lớn của dân tộc, ngày truyền thống của địa phương, đơn vị. Kế hoạch cả năm, cũng như kế hoạch của từng hoạt động cụ thể, cần có mục tiêu và nội dung phù hợp với điều kiện đội ngũ nhà giáo và lao động của nhà trường.

- Cùng với việc xây dựng xong chương trình, kế hoạch, cần tiến hành phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức và cá nhân trong trường và đơn vị để tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cuộc vận động. Trước hết là phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo cuộc vận động; nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chuyên môn và những cá nhân có khả năng tập hợp quần chúng và tổ chức các hoạt động.

3.3. Tổ chức cuộc vận động gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, dạy tốt–học tốt và lồng ghép với các cuộc vận động khác đang tổ chức trong nhà trường và đơn vị.

- Công đoàn phối hợp với chính quyền cụ thể hóa phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác, cùng với nội dung đạo đức, tự học và sáng tạo thành những tiêu chí cụ thể, thiết thực phù hợp với đơn vị mình để chỉ đạo thực hiện.

- Kết quả tổng hợp của phong trào thi đua và cuộc vận động chính là dân chủ trong trường học được phát huy; nền nếp, kỷ cương nhà trường và đơn vị giữ vững; phương pháp quản lý và giảng dạy tiếp tục đổi mới, các yếu kếm trong hoạt động giáo dục được khắc phục và huy động các nguồn lực, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo của nhà trường và đơn vị.

3.4. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động của cấp trên, kết hợp với sự tự kiểm tra của nhà trường, của đội ngũ nhà giáo, lao động và người học ở mỗi trường học và đơn vị. Thông qua kiểm tra kịp thời phát hiện, biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, thiếu sót.

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai và kết quả cuộc vận động của ngành giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Đại học Quốc gia, Đại học vùng và những trường học triển khai cuộc vận động có kết quả tốt và tiêu biểu để tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo.

- Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố Trung ương cần tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo công đoàn các trường Trung học phổ thông và đơn vị giáo dục thuộc phạm vi quản lý của mình. Nội dung kiểm tra bao gồm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam, phong trào thi đua và nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Ban chỉ đạo cuộc vận động của nhà trường giúp Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động trong đội ngũ nhà giáo, lao động và học sinh nhà trường. Đồng thời có cơ chế động viên sự tự kiểm tra, giám sát của đội ngũ nhà giáo, lao động và học sinh, để cuộc vận động thực sự phát triển sâu rộng. Coi trọng công tác tự kiểm tra là chính.

3.5 Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị gương mẫu thực hiện cuộc vận động.

- Để cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thực sự phát triển sâu rộng thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ, các thành viên trong ban chỉ đạo phải là những người gương mẫu thực hiện. Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường, cán bộ lãnh đạo đơn vị, cán bộ công đoàn (từ tổ phó công đoàn trở lên) phải thực sự gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và sáng tạo trong công tác quản lỷ nhà trường và hoạt động chuyên môn. Hiệu trưởng thường xuyên phấn đấu đạt chuẩn “Hiệu trưởng” theo qui định của Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học”.

Kết luận: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là sự vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động cho phù hợp với đặc điểm ngành nghề của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện, cuộc vận động bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh. Lãnh đạo đơn vị và BCH CĐCS có vai trò quan trọng và có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động ở các cơ sở trường học và đơn vị. Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông cần xác định đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và xây dựng kế hoạch tổ chức, động viên đội ngũ nhà giáo và lao động thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, ngày 15/6/2004.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 07/11/2007.

4. Chính phủ, Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010” ngày 11/01/2005.

5. Chính phủ, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của thủ tướng Chinh phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, ngày 08/9/2006.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT, ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận độgn “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, ngày 28/7/2006.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 29/2009/ TT-BGDĐT, về “Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học”, ngày 22/10/2009.

  


Các tin khác
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong ngành, động viên đội ngũ Nhà giáo phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. (PGS. TS Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam) (30/07/2010)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 17055503
Online: 673
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn