logo Chuyên đề Chính sách - Pháp luật

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016
(11:03, 08/07/2016)
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
 
Số: 169/TB-CĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 
             Hà Nội, ngày  08 tháng  7  năm 2016
 
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ XÉT KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2015 - 2016

 

  - Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

  - Căn cứ Hướng dẫn số 655/HD-CĐN ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

  - Căn cứ kết quả họp xét khen thưởng năm học 2015 - 2016 của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam ngày 07/7/2016, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả như sau:

 

I. ĐỀ NGHỊ TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM TẶNG CỜ THI ĐUA CHO 06 TẬP THỂ:

TT

Tên đơn vị

 

Cấp trên quản lý

trực tiếp

1

Công đoàn Đại học Thái Nguyên

CĐGDVN

2

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Lạc Hồng

CĐGDVN

3

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

CĐGDVN

4

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

CĐGDVN

5

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất

CĐGDVN

6

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

CĐGDVN

           

II. ĐỀ NGHỊ TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM TẶNG BẰNG KHEN CHO 13 TẬP THỂ

VÀ 16 CÁ NHÂN:

1. Tập thể:

TT

Tên đơn vị

Cấp trên quản lý trực tiếp

1

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược

Công đoàn Đại học Thái Nguyên

2

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Thương mại

CĐGDVN

3

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm

Công đoàn Đại học Huế

4

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội

5

Công đoàn cơ sở Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

Công đoàn Đại học Thái Nguyên

6

Công đoàn bộ phận Khoa Ngữ văn

Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2

7

Công đoàn bộ phận Khoa Công trình

Công đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải

8

Công đoàn bộ phận Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ

 

9

Công đoàn bộ phận Khoa Vật lý

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

10

Công đoàn bộ phận Khoa Luật

Công đoàn Trường Đại học Vinh

11

Công đoàn bộ phận Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội

12

Công đoàn bộ phận Khoa Công nghệ thông tin

Công đoàn Trường Đại học Xây dựng

13

Công đoàn bộ phận Khoa Quản trị Kinh doanh

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 

2. Cá nhân:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Nội

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Đỗ Thị Bích Nguyệt

Chủ tịch Công đoàn Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

3

Trần Thanh Vân

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam -  Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên

4

Vũ Đức Thái

Phó Chủ tịch Công đoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

5

Lê Văn Thuyết

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

6

Nguyễn Thị Vân Yến

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

7

Bùi Đức Hùng

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

8

Lê Thị Thu Thủy

Nguyên Chủ tịch Công đoàn trường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

9

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Thương mại

10

Phạm Phú Cam

Phó Chủ tịch Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2

11

Phạm Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường  Đại học Giao thông Vận tải

12

Nguyễn Văn Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

13

Diệp Cẩm Thu

Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lạc Hồng- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam

14

Nguyễn Triệu Sơn

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tây Bắc

15

Nguyễn Văn Bản

Đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

16

Nguyễn Tiến Trung

Phó trưởng Khoa Hóa trường Đại học Quy Nhơn

                  

III. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM TẶNG CỜ THI ĐUA CHO 16 TẬP THỂ:

TT

Tên đơn vị

Cấp trên quản lý trực tiếp

1

Công đoàn cơ sở Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội

CĐGDVN

2

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội

CĐGDVN

3

Công đoàn Đại học Huế

CĐGDVN

4

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bách khoa

Công đoàn Đại học Đà Nẵng

5

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kinh tế quốc dân

CĐGDVN

6

Công đoàn cơ sở Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

CĐGDVN

7

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên

CĐGDVN

8

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y Dược

Công đoàn Đại học Huế

9

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học

Công đoàn Đại học

Thái Nguyên

10

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

CĐGDVN

11

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hà Nội

CĐGDVN

12

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Giao thông Vận tải

CĐGDVN

13

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Cần Thơ

CĐGDVN

14

Công đoàn cơ sở Trường Hữu nghị 80

CĐGDVN

15

Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin

Công đoàn Đại học Đà Nẵng

16

Công đoàn bộ phận Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

Công đoàn Trường Đại học Xây dựng

                Các tập thể và cá nhân nếu có vướng mắc có thể phản ánh về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật), điện thoại 04.37345344 hoặc 04.38489307, trước ngày 11/7/2016./.

                                                              
                                          
                               TM. HỘI ĐỒNG
    Nơi nhận:                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Công đoàn cấp trên cơ sở;                                                                         
- Các CĐCS trực thuộc;                                                                                         
- Website CĐGDVN;                                                                                         (Đã ký)
- Lưu: VT, Ban CS-PL.                                                       
                                                                                                               Nguyễn Thị Bích Hợp
 
 
 
 
THÔNG BÁO
DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC XÉT TẶNG
BẰNG KHEN CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Chi tiết tải file về:
 

  


Các tin khác
Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT: Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (31/03/2016)
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01 năm 2016 (30/12/2015)
Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 (30/11/2015)
Thông báo Kết quả xét khen thưởng năm học 2014 - 2015 của Hội đồng Thi đua khen thưởng CĐGD Việt Nam (24/07/2015)
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (01/11/2013)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Hướng dẫn thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) (17/05/2013)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC (Bài này đã đăng trên Tạp chí Lao động và Công đoàn số 498 - kỳ 2 tháng 4/2012) (26/04/2012)
Phát động phong trào thi đua trong ngành Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn 2010 - 2015 (22/10/2010)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 18102399
Online: 77
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn