logo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
(04:00, 05/04/2014)
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
Số: 92 /KH - CĐN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Hà Nội, ngày 31 tháng 3  năm 2014
                          
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
và tổ chức Công đoàn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 
Kính gửi:
- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 
- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn cơ
   quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

        

          

 

          Năm 2014, năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam; kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014), 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

          Căn cứ kế hoạch số 04/KH-TLĐ ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và căn cứ nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của ngành Giáo dục; để thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và CĐGD các cấp với nội dung chủ yếu sau đây:

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           1. Động viên đội ngũ CBNGNLĐ đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua yêu nước, đổi mới công tác quản lý giáo dục, dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt; rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tự học và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của đất nước.

           2. Phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Công đoàn. Kết thúc các đợt thi đua cần phải sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, chú trọng khen thưởng cho nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy và người lao động đang trực tiếp sản xuất; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt”, “Việc tốt”, v.v.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

          1. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tuyên truyền, học tập, xây dựng và thực hiện chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở mỗi đơn vị giáo dục và trường học.

          2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước bằng các hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đội ngũ CBNGNLĐ tham gia, trong đó trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm: 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014), 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

          3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Nguời tốt, việc tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, làm đồ dùng dạy học; phối hợp với chuyên môn tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thường xuyên, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cụ thể hóa bằng nội dung: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với thực hiện tốt phong trào: “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, v.v.

          4. Tổ chức phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng tiếp tục bồi dưỡng và xem xét kết nạp.

          5. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBNGNLĐ với các hình thức phong phú, thiết thực như: Tổ chức gặp mặt cán bộ CĐGD qua các thời kỳ; tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, tôn vinh những nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ XIII năm 2014; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xã hội từ thiện”, thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình CBNGNLĐ và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           1. Phong trào thi đua năm 2014 được tổ chức thành 02 đợt như sau:

           Đợt 1: Từ 01/02/2014 đến 31/7/2014: Với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân” tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014), 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014), 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2014), 63 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam (22/07/1951 - 22/07/2014) và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

           Công đoàn Giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức sơ kết đợt 1 gắn liền với tổng kết năm học 2013 - 2014; lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong năm học để khen thưởng.

          Đợt 2: Từ 01/8/2014 đến 31/12/2014: Tổ chức thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch chỉ tiêu và nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong học kì I năm học 2014 - 2015, chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

           Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này gắn với sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 và đợt phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ XIII năm 2014.

          2. Căn cứ vào kế hoạch này và chương trình công tác, kế hoạch phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội trong toàn ngành, địa phương và đơn vị cơ sở, CĐGD các cấp cần năng động, sáng tạo, tranh thủ sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với lãnh đạo chính quyền, chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội đồng cấp, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, nhà giáo và người lao động.

           Công đoàn Giáo dục các cấp cần lựa chọn các hình thức, biện pháp, tổ chức lồng ghép phát động các phong trào thi đua theo đợt phù hợp với đặc thù của ngành Giáo dục, địa phương và đơn vị cơ sở; tổ chức đăng ký giao ước thi đua tạo khí thế thi đua ở từng đơn vị, địa phương trong toàn ngành; phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện phong trào đảm bảo hiệu quả, thiết thực; kịp thời sơ kết biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua.

           3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, CĐGD các cấp thường xuyên tuyên truyền, phản ảnh kết quả phong trào thi đua của đơn vị trên các phương tiện truyền thông. Kết thúc mỗi đợt thi đua, CĐGD các cấp gửi báo cáo về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật) để tổng hợp, đưa vào báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014, báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015. Căn cứ kết quả thực hiện của các đơn vị, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tiếp tục chỉ đạo CĐGD các cấp thực hiện phong trào thi đua trong thời gian tiếp theo.  

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo);
- Bộ GD&ĐT (để phối hợp);
- Ban TV, BCH, các Ban CĐGDVN;
- VP 2 CĐGDVN;
- Lưu: VT, Ban CS-PL.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
 
Trần Công Phong

 

  


Các tin khác
Hướng dẫn Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn (05/04/2014)
Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (05/04/2014)
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (05/04/2014)
Tổng hợp các tài liệu báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam (01/11/2013)
Quyết định Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 (24/10/2013)
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (10/09/2013)
Công văn Số: 172/CĐN-TGNC về việc tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (09/08/2013)
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thành công tốt đẹp (30/07/2013)
Hướng dẫn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013 trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (17/05/2013)
Hướng dẫn Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (15/05/2013)  Videos  
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
Lượt truy cập: 15872974
Online: 693
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvietnam@moet.edu.vn