Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020)!

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 45/BC-CĐN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020 - 2021

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Năm học 2019 - 2020, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng tham gia tích cực của đội ngũ đoàn viên, cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ), Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và các chương trình công tác với nhiều giải pháp thiết thực, linh hoạt, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết file tải về: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 phưng hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn