Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)!

Văn bản  

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số:  321 /QĐ-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Thầy cô trong mắt em

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn ngành Trung ương;

- Căn cứ Kế hoạch số 297/KH-CĐN 14/11/2019 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam về tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐGD Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thành viên tham dự Cuộc thi, Văn phòng, các Ban thuộc cơ quan CĐGD Việt Nam; CĐGD các tỉnh, thành phố; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Website CĐGDVN;

- Lưu: VT, Ban TG-NC.                                                                                                 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 

Chi tiết file tải về: Quyết định số 312/QĐ-CĐN và Chi tiết thể lệ cuộc thi

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn