Nhiệt liệt chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 09 /HD-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020

đối với Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, Công đoàn các đại học, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội XV và Chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ Chương trình công tác năm học 2019 - 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ công tác Công đoàn ngành Giáo dục năm học 2019 - 2020,

Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, Công đoàn các đại học, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam) triển khai hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Là căn cứ để Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam xây dựng chương trình công tác năm học; đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo của Công đoàn Ngành.

- Là cơ sở để theo dõi, đánh giá, kết quả công tác, bình xét thi đua năm học 2019- 2020 của Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

- Việc xây dựng chương trình công tác năm học của Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đơn vị và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên; góp phần xây dựng đơn vị ổn định, phát triển.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, 07 Chương trình công tác toàn khóa của CĐGD Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn đơn vị.

- Các nhiệm vụ năm học được nêu trong Báo cáo Tổng kết năm học 2018 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (Văn bản số 39/BC-CĐN ngày 19/8/2019 của CĐGD Việt Nam).

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác Văn phòng

1.1. Hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

- Hoàn thiện công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo trong hệ thống CĐGD Việt Nam.

- Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động Văn phòng Công đoàn.

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết, Hội nghị Tổng kết năm học và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của CĐGD Việt Nam.

- Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng công tác văn phòng, hệ thống biểu mẫu, sổ sách, ứng dụng CNTT cho cán bộ làm công tác văn phòng công đoàn trong toàn Ngành.

1.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm học đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Rà soát công tác Văn phòng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách theo hướng dẫn của Văn phòng CĐGD Việt Nam.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo chủ động, kịp thời, chính xác theo đúng yêu cầu. 

- Thực hiện việc ứng dụng CNTT vào công tác văn phòng. Thường xuyên truy cập Website CĐGD Việt Nam để cập nhật thông tin chỉ đạo.

- Đảm bảo điều kiện làm việc cho hoạt động Văn phòng Công đoàn, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

2. Công tác Tuyên truyền - Giáo dục

2.1. Các hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

a. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục

- Tổ chức truyền thông trên websitse, fanpage của CĐGD Việt Nam, trên các phương tiện thông tin (báo, đài, mạng xã hội) nhân các dịp lễ lớn của đất nước; các nội dung về xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường, về đạo đức nhà giáo, về gương “người tốt, việc tốt”, về “trường học hạnh phúc”… và các chủ đề hỗ trợ kỹ năng cho nhà giáo (Chương trình “Đồng hành cùng nhà giáo”…).

- Đánh giá hoạt động của đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội CĐGD Việt Nam; triển khai các hoạt động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ, định hướng dư luận, có giải pháp kịp thời bảo vệ danh dự và nhân phẩm của nhà giáo. 

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ GD&ĐT triển khai vận động nguồn lực để chỉnh trang, tu bổ, nâng cấp 02 công trình truyền thống của Ngành (Khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại Tuyên Quang và khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ ngành Giáo dục tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn).

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên giáo và cộng tác viên tuyên truyền (dự kiến tháng 12/2019).

- Lựa chọn, biên tập và phát hành tập bài hát về nhà giáo và nhà trường hỗ trợ các đơn vị trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Phối hợp với VTV7 tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.

b. Hoạt động tuyên dương, tôn vinh tấm gương điển hình, xây dựng văn hóa trong trường học và nâng cao năng lực đội ngũ 

+ Tổ chức tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo của năm” (dự kiến tháng 11/2019). 

+ Phối hợp với Báo GD&TĐ tổ chức chương trình “Thay lời tri ân” (Dự kiến tháng 11/2019). 

-  Tổ chức tuyên dương, giao lưu thế hệ nhà giáo là tấm gương người lao động tiêu biểu ngành Giáo dục trong “Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học (Dự kiến tháng 5/2020). 

2.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Tổ chức các hoạt động phù hợp để tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của công đoàn, của ngành Giáo dục.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt công đoàn về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, văn hóa học đường, tự chủ đại học...

- Rà soát việc xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các nhà trường.

- Thường xuyên có tin bài (ít nhất 01 tin, bài/tháng) phản ánh tình hình hoạt động công đoàn của đơn vị, nêu gương người tốt việc tốt, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác...

- Chủ động, kịp thời phát hiện, các hành vi vi phạm danh dự, nhân phẩm, an toàn của nhà giáo và nhà trường,  báo cáo công đoàn cấp trên và phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn, giải quyết.

 - Phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả; các tấm gương nhà giáo tâm huyết, mẫu mực, tận tụy, sáng tạo. Chủ động khen thưởng và đề xuất với công đoàn cấp trên khen thưởng kịp thời các tấm gương nhà giáo điển hình.

- Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tập huấn, tọa đàm, bồi dưỡng và vận động CBNGNLĐ tích cực học tập nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho CBNGNLĐ, khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng, tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Tham gia các hoạt động của CĐGD Việt Nam.

3. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

3.1. Hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

- Tham gia xây dựng thang bảng lương của CBNGNLĐ trong ngành Giáo dục (dự kiến triển khai từ tháng 9/2019 đến hết năm học 2019 - 2020).

- Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” và chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán cho CBNGNLĐ trong Ngành (dự kiến tháng 01/2020).

- Tổ chức khám sức khỏe và tặng quà cho giáo viên khó khăn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (dự kiến tháng 3/2020).

- Đánh giá kết quả 02 năm hoạt động của Tổ Tư vấn pháp luật CĐGD Việt Nam, và xây dựng kế hoạch nâng cao, đổi mới chất lượng tư vấn pháp luật trong thời gian tới (dự kiến tháng 9/2019).

- Tổ chức tập huấn; kỹ năng tư vấn ký kết hợp đồng lao động; kỹ năng đối thoại và thương lượng tập thể cho cán bộ công đoàn giáo dục các cấp (dự kiến tháng 01/2020).

 - Khảo sát, đánh giá vai trò của công đoàn các đơn vị trực thuộc trong việc tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở (thực hiện trong năm học).

- Tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tháng An toàn vệ sinh lao động” (dự kiến tháng 5/2019).

- Tổ chức cuộc thi “Viết về ứng xử tình huống sư phạm trong trường học” đến CĐGD các cấp. Biên tập và phát hành sổ tay “Xử lý tình huống sư phạm trong trường học” để hỗ trợ kỹ năng cho nhà giáo (dự kiến tháng 9/2019).

-  Phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất - Bộ GD&ĐT tổ chức Giải Cầu lông “Người giáo viên nhân dân toàn quốc” (dự kiến tháng 10/2019).

3.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Tham mưu, phối hợp với chuyên môn đồng cấp rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ theo hướng “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho CBNGNLĐ và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo cho CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tập trung cao điểm vào dịp 20/11/2019 và Tết Nguyên đán 2020.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, hợp đồng lao động đối với CBNGNLĐ tại các đơn vị; kịp thời phối hợp với chuyên môn đồng cấp gải quyết những bất cập, vướng mắc; đồng thời phản ánh lên công đoàn cấp trên các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CBNGNLĐ; rà soát, tổng hợp việc thực hiện chế độ tiền lương, vị trí việc làm của CBNGNLĐ ở đơn vị, trường học; tổ chức giám sát việc công khai trong đơn vị theo quy định.

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm học 2019-2020 theo Hướng dẫn số 06/HD-CĐN ngày 28/5/2019 của CĐGD Việt Nam, tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật (Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Luật Giáo dục sửa đổi), các quy định của Ngành bằng hình thức thích hợp (Mời báo cáo viên, in tờ rơi, thi tìm hiểu...); tổ chức ít nhất 01 hoạt động cụ thể trong Ngày Pháp luật tại mỗi công đoàn cơ sở.

+ Tổ chức, động viên CBNGNLĐ tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo Luật (Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn...), văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ.

+ Tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động của Tổ Tư vấn pháp luật CĐGD Việt Nam để CBNGNLĐ biết, liên hệ khi cần hỗ trợ, tư vấn.

+ Rà soát và bổ sung danh mục sách trong Tủ sách pháp luật tại đơn vị.

- Chủ động tham mưu, phối hợp với thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ tại cơ sở: Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ; thực hiện chế độ công khai hoạt động; nâng cao chất lượng Hội nghị CBCCVC và Hội nghị NLĐ; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với CBCCVC, người lao động ít nhất 02 lần/năm; tạo điều kiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân...

- Thực hiện đầy đủ các nội dung về an toàn vệ sinh lao động; rà soát, bổ sung, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ An toàn - Vệ sinh viên tại đơn vị. Xây dựng môi trường đơn vị “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp để hạn chế rác thải nilon, bảo vệ môi trường.

- Vận động CBNGNLĐ tham gia đóng góp xây dựng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” đạt và vượt chỉ tiêu, đảm bảo thời gian quy định.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tạo sân chơi lành mạnh cho CBNGNLĐ, góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong đơn vị.

   4. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác thi đua khen thưởng

4.1. Hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

- Rà soát, bổ sung nội hàm 2 cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tực học và sáng tạo” để hướng dẫn các đơn vị thực hiện (dự kiến tháng 9/2019).

- Triển khai nội dung hoạt động xây dựng “Trường học hạnh phúc”; Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”; cuộc vận động “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực” và cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” và đưa vào các tiêu chí thi đua năm học.

4.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam phát động một cách cụ thể, phù hợp  với đặc thù của cơ quan, đơn vị, trường học; trong đó chú trọng nội dung thi đua: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo phương châm “Mỗi giờ lên lớp có một đổi mới trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”; duy trì, tổ chức hiệu quả các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”. Theo dõi, phát hiện mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt các phong trào thi đua cuộc vận động để tuyên dương khen thưởng kịp thời.

- Có hoạt động hỗ trợ CBNGNLĐ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thị trường hóa sản phẩm nghiên cứu. Đăng ký sản phẩm, công trình tiêu biểu, tham gia các giải thưởng sáng tạo qua các kênh của CĐGD Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do CĐGD Việt Nam triển khai và tích cực kết nối, kêu gọi các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, các cựu sinh viên tham gia hỗ trợ các hoạt động của công đoàn đơn vị và CĐGD Việt Nam.

  - Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động của 07 Khối Thi đua của CĐGD Việt Nam.

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng ký thi đua tại đơn vị. Đăng ký chỉ tiêu thi đua của đơn vị với CĐGD Việt Nam đúng thời hạn.

5. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn

5.1. Hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

- Hướng dẫn, chỉ đạo CĐGD các cấp tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Quý I/2020) tiến tới Hội nghị giữa nhiệm kỳ của CĐGDVN (dự kiến quý III/ 2020).  

- Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2023 - 2028 của CĐGD Việt Nam và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ (dự kiến tháng 3/2020).

- Tổ chức khảo sát nhu cầu về nội dung tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở (dự kiến tháng 10/2019).

- Xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao vai trò công đoàn cơ sở trường học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” (Từ tháng 8/2019).

- Xây dựng và ban hành Hướng dẫn đánh giá chất lượng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở, CĐBP, Tổ CĐ đối với các công đoàn trực thuộc theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam (tháng 9/2019).

- Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Tổng LĐLĐ Việt Nam (tháng 9/2019).

- Phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm triển khai thực hiện QCPH giữa Bộ GD&ĐT với CĐGD Việt Nam và ký QCPH giai đoạn mới.

5.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Rà soát, bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn đối với những vị trí còn khuyết, đảm bảo đủ về số lượng. Chủ động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho CBCĐ từ Tổ phó Tổ công đoàn trở lên ít nhất 1 lần trong năm học.

- Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Ban Chấp hành, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, dân chủ, trí tuệ. Nội dung sinh hoạt Ban Chấp hành phải thiết thực, được chuẩn bị chu đáo, trong đó chú ý đánh giá kết quả công tác của từng Ủy viên Ban Chấp hành theo phân công.

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công đoàn; phát hiện, nhân rộng các hình thức sinh hoạt Tổ Công đoàn thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm công tác của đoàn viên, người lao động.

- Triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của CĐGD Việt Nam.  

- Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ theo hướng dẫn của CĐGD Việt Nam.

- Chủ động tuyên truyền, vận động NGNLĐ trong cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện quy định tham gia vào tổ chức công đoàn và tổ chức kết nạp. Hoàn thành nhập dữ liệu đoàn viên, thực hiện quản lý đoàn viên bằng phần mềm Quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên theo kế hoạch của CĐGD Việt Nam.

- Rà soát, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn cùng cấp trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với CĐGD Việt Nam.

- Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên về các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn các cấp và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn các cấp theo Hướng dẫn của CĐGD Việt Nam.

            6. Công tác Nữ công và bình đẳng giới

   6.1. Hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

- Tuyên truyền trong nữ CBNGNLĐ về các luật và chế độ mới liên quan lao động nữ  (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2016,  Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…); tổ chức cho nữ CBNGNLĐ tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

- Tổ chức gặp mặt Nữ Cán bộ quản lý ngành Giáo dục (dự kiến tháng 10/2019). 

- Tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ công tác Nữ công; gặp mặt Trưởng ban Nữ công (dự kiến tháng 3/2020). 

- Tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ  (dự kiến tháng 7/2020).

6.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Tuyên truyền pháp luật liên quan đến lao động nữa và bình đẳng giới theo chỉ đạo của CĐGDVN; vận động chị em thực hiện đời sống văn hóa, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức cho nữ CBNGNLĐ góp ý các văn bản, chủ trương chính sách liên quan đến phụ nữ.

- Tổ chức các hoạt động mang màu sắc giới cho nữ CBNGNLĐ nhân các ngày kỷ niệm của phụ nữ; chú trọng tổ chức các hoạt động khám, tầm soát sức khỏe, xã hội, từ thiện, thăm hỏi gia đình và các con của nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo vươn lên học giỏi.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề… nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ nữ công. Đề xuất với chuyên môn có cơ chế hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để nữ CBNGNLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác. Phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ nữ CBGV hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học; đề xuất nữ CBNGNLĐ có năng lực tham gia vào quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 -2020, Kế hoạch về bình đẳng giới của ngành Giáo dục và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ, khen thưởng cấp đơn vị và lựa chọn nữ CBNGNLĐ tiêu biểu để vinh danh và khen thưởng cấp ngành.

7. Công tác Kiểm tra công đoàn

7.1. Hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

- Xây dựng chương trình công tác của UBKT năm học 2019 - 2020, triển khai và chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

- Tổ chức Hội thi cán bộ UBKT công đoàn giỏi năm 2020 (dự kiến tháng 3/2020).

- Xây dựng báo cáo giữa nhiệm kỳ của UBKT CĐGD Việt Nam.

7.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Xây dựng và triển khai đầy đủ, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng nhiệm vụ của UBKT trong năm học 2019 - 2020.

- Tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ; tăng cường công tác kiểm tra tài chính công đoàn (kiểm tra tài chính đồng cấp ít nhất 1 lần/ năm; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra công tác tài chính đối với ít nhất 30% công đoàn cơ sở trực thuộc),

- Kịp thời phát hiện và kiểm tra khi cá nhân hoặc tổ chức công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn; đề xuất các hình thức xử lý kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân vi phạm.

- Thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của NGNLĐ để giải quyết và tham gia giải quyết theo đúng chức năng thẩm quyền.

- Chủ động bồi dưỡng năng lực, kỹ năng công tác cho Ủy viên UBKT của cấp mình ít nhất 1 lần trong năm học.

8. Công tác Tài chính công đoàn

8.1. Hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

- Rà soát các quy định về chế độ chi tiêu tài chính công đoàn của CĐGD Việt Nam phù hợp với quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; hướng dẫn công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

- Theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình thu, nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn ở các đơn vị trực thuộc; phát hiện, đôn đốc, nhắc nhở để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời. Trích nộp Tổng LĐLĐ và chuyển trả kinh phí cho công đoàn các đơn vị kịp thời.

- Thực hiện việc phân cấp tài chính cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Hỗ trợ cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi thực hiện phân cấp tài chính.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả “Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”.

8.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

a. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Thực hiện các nội dung phân cấp tài chính theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn của CĐGD Việt Nam. Kiện toàn bộ máy kế toán để thực hiện việc phân cấp thu, phân phối nguồn thu kinh phí công đoàn theo phân cấp; triển khai đến các CĐCS trực tiếp quản lý.

- Tổ chức thu kinh phí; nộp nghĩa vụ quản lý về công đoàn cấp trên và cấp kinh phí hoạt động cho các CĐCS kịp thời.

- Đôn đốc các đơn vị trực tiếp quản lý phối hợp trong việc thực hiện thu, nộp kinh phí công đoàn.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tài chính của các CĐCS trực tiếp quản lý, đảm bảo đúng quy định:

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn của đơn vị, đảm bảo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn của CĐGD Việt Nam.   

+ Quản lý quỹ xã hội và các khoản quyên góp chặt chẽ; thu, chi đúng mục đích, công khai, minh bạch.

+ Thực hiện công khai tài chính công đoàn, công khai quỹ xã hội đúng quy định.

b. Công đoàn cơ sở

- Thực hiện thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, chính xác theo số lao động, đoàn viên, quỹ tiền lương đóng BHXH.

Thực hiện việc theo dõi, đối chiếu hàng tháng với nhà trường trong việc thực hiện thu, nộp kinh phí công đoàn.

- Rà soát, hoàn thiện Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn của đơn vị, đảm bảo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và hướng dẫn của CĐGD Việt Nam.  

- Xây dựng dự toán theo đúng quy định và hướng dẫn của CĐGD Việt Nam, bám sát kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở theo hướng thiết thực. Chi đúng dự toán, đúng mục lục chi, đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và có hiệu quả; đảm bảo quy trình hồ sơ, chứng từ đầy đủ, chặt chẽ; Thực hiện quyết toán hàng năm đúng quy định, có xác nhận kiểm tra tài chính đồng cấp trước khi gửi về CĐGD Việt Nam.

- Huy động, quản lý, thu, chi quỹ xã hội và các khoản quyên góp đúng mục đích, công khai, minh bạch.

- Mở tài khoản công đoàn, sử dụng phần phềm tài chính công đoàn. Các đơn vị sản xuất kinh doanh và các trường ngoài công lập thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua 1 tài khoản trung gian của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Ngân hàng Vietinbank (có hướng dẫn riêng).

9. Công tác Đối ngoại

9.1. Hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm thành viên của Hội đồng Giáo giới ASEAN. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng.

- Phối hợp với Công đoàn các nước thành viên Hội đồng triển khai chương trình trao đổi giáo viên (trước mắt là giáo viên tiếng Anh), tập huấn hỗ trợ năng lực cho giáo viên.

- Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức đón tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế theo kế hoạch chu đáo, trọng thị, tiết kiệm.

 - Hỗ trợ công đoàn các đơn vị trực thuộc mở rộng quan hệ hợp tác với công đoàn giáo viên các nước.

9.2. Hoạt động của Công đoàn các đơn vị trực thuộc

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong khối thi đua, trong các đơn vị trên cùng địa bàn hoặc các đơn vị có chung lĩnh vực công tác.

- Chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác trong hoạt động công đoàn với công đoàn các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Chú ý hiệu quả của việc hợp tác đối ngoại.

- Tham gia các hoạt động, các chương trình công tác đối ngoại của CĐGD Việt Nam hoặc hỗ trợ Công đoàn Ngành trong việc thực hiện các hoạt động đối ngoại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động ở cấp Công đoàn Ngành, hướng dẫn công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động theo hướng dẫn này; đánh giá kết quả thực hiện vào dịp cuối năm học để làm căn cứ xem xét, xếp loại và khen thưởng công đoàn cơ sở.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam

- Trên cơ sở Hướng dẫn này, công đoàn các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm học, báo cáo cấp ủy Đảng và đề nghị chuyên môn cùng cấp hỗ trợ, phối hợp tổ chức thực hiện.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ, thông tin về tình hình triển khai các hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020 theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam.

- Ngoài các nội dung được nêu trong Hướng dẫn này, khuyến khích Công đoàn các đơn vị trực thuộc có những hoạt động khác phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do CĐGD Việt Nam chủ trì tổ chức.

- Đối với các đơn vị hoạt động theo năm tài chính tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này theo đặc thù của đơn vị. Việc đánh giá kết quả công tác và nội dung thi đua, khen thưởng sẽ được xem xét theo năm tài chính.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT, Công đoàn các đại học, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

   - CĐ các đơn vị trực thuộc (để t/h);

   - Website CĐGD Việt Nam;

   - Lưu: VT, VP CĐN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Minh Đức

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn