Nhiệt liệt chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 08 /HD-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020

đối với Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội XV và Chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ Chương trình công tác năm học 2019 - 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Công đoàn ngành Giáo dục năm học 2019 - 2020,

Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hoạt động công đoàn mang tính ngành nghề năm học 2019 - 2020. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Là căn cứ để CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình công tác năm học 2019 - 2020, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động mang đặc thù ngành nghề từ Trung ương đến cơ sở.

- Việc xây dựng chương trình công tác năm học phải cụ thể, thiết thực, gắn hoạt động công đoàn với việc thực nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và của ngành Giáo dục, phù hợp với tình hình cụ thể, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên; góp phần xây dựng đơn vị ổn định, phát triển.

II. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA CĐGD VIỆT NAM

1. Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, 07 Chương trình công tác toàn khóa của CĐGD Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn đơn vị.

- Các nhiệm vụ năm học được nêu trong Báo cáo Tổng kết năm học 2018 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (Văn bản số 39/BC-CĐN ngày 19/8/2019 của CĐGD Việt Nam).

2. Một số chương trình, hoạt động trọng tâm trong năm học

- Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Văn phòng Công đoàn; nâng cao chất lượng công tác thông tin 2 chiều giữa CĐGD Việt Nam và CĐGD các địa phương, CĐCS trường học.

- Tổ chức truyền thông, hỗ trợ năng lực, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên qua các phương tiện thông tin của CĐGD Việt Nam, mạng xã hội.

- Phát hiện, tôn vinh gương “Người tốt, việc tốt” trong Ngành. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”, Chương trình “Thay lời tri ân”; chương trình tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo của năm”; Chương trình “Hiệu trưởng thay đổi vì một trường học hạnh phúc”.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với nội hàm phù hợp với tình hình mới. Chú trọng nội dung thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

- Triển khai Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo”, Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực” và cuộc vận động “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”; xây dựng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”.

- Xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao vai trò CĐCS trường học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; trong đó có đối tượng là CĐCS thuộc khối giáo dục phổ thông, mầm non.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CBNGNLĐ trong Ngành (Luật Giáo dục sửa đổi, các quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, mầm non…). Tham gia đóng góp ý kiến về chính sách tiền lương cho nhà giáo, về dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi…

- Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam.

III. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA CĐGD CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG:

1. Công tác Văn phòng

- Đảm bảo chế độ thông tin hai chiều giữa CĐGD Việt Nam với CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời, chính xác với CĐGD Việt Nam về hoạt động công đoàn trường học, về nhà trường, những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ trong các trường học, cơ sở giáo dục.

- Tổng hợp thông tin, thực hiện các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học hoặc các báo cáo chuyên đề khác theo đề nghị của CĐGD Việt Nam.

- Tham gia sử dụng các phương tiện thông tin của CĐGD Việt Nam (website, fanpage...) để cập nhật thông tin điều hành, chỉ đạo của CĐGD Việt Nam.

2. Công tác Tuyên truyền - Giáo dục

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Ngành liên quan đến đội ngũ nhà giáo, người lao động (Luật Giáo dục sửa đổi, Quy định về chuẩn nghề nghiệp, Quy định về đạo đức nhà giáo, Chương trình giáo dục phổ thông mới...) và vận động CBNGNLĐ thực hiện.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt công đoàn các chuyên đề về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, văn hóa học đường; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

- Viết tin bài phản ánh về hoạt động công đoàn giáo dục tại địa phương, về tấm gương thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý tâm huyết, tận tụy, sáng tạo để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của CĐGD Việt Nam (website, fanpage...).

           - Tham gia với CĐGD Việt Nam và phối hợp với chuyên môn động viên CBNGNLĐ học tập nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống..., khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm.

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội; liên kết với mạng lưới cộng tác viên của CĐGD Việt Nam.

- Vận động CBNGNLĐ hỗ trợ nguồn lực để tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử của Ngành (Khu Di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại Tuyên Quang và Khu Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ ngành Giáo dục tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn).

- Tham gia các hoạt động do Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam triển khai, tổ chức.

3. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định        

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, hợp đồng lao động đối với CBNGNLĐ tại các đơn vị; kịp thời phản ánh lên công đoàn cấp trên nếu có hiện tượng vi phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách... và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NGNLĐ.

- Phát huy vai trò của CĐCS trường học trong việc tham gia xây dựng, phản biện chính sách giáo dục của địa phương; thực hiện dân chủ trong trường học, cơ sở giáo dục; thực hiện đề án vị trí việc làm; bố trí, phân công lao động; xây dựng và phát triển nhà trường.

- Chỉ đạo các công đoàn đơn vị, trường học thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Hướng dẫn số 06/HD-CĐN ngày 28/5/2019 của CĐGD Việt Nam, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Giáo dục năm 2019 mới ban hành.

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng và duy trì môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Trường học thân thiện”...

- Vận động CBNGNLĐ tham gia đóng góp xây dựng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” theo tinh thần chung tay chia sẻ với đồng nghiệp gặp hoạn nạn, khó khăn trên cả nước.

- Phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ CBNGNLĐ ở các trường học tiếp cận các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm... trên các phương tiện thông tin của Công đoàn Ngành.

- Tham gia và hỗ trợ CĐGD Việt Nam triển khai khảo sát về tình hình tiền lương, thu nhập của CBNGNLĐ, về thực hiện dân chủ trường học,...; đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến CBNGNLĐ trong các nhà trường.

- Phối hợp với CĐGD Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn (Xây dựng nhà công vụ, công trình nước sạch, khám sức khỏe, thăm hỏi giáo viên ốm đau hoặc bị thiên tai, hỏa hoạn...).

- Phối hợp với Sở GD&ĐT sửa đổi hoặc xây dựng Quy chế phối hợp trên cơ sở Quy chế phối hợp của Bộ và CDDGD Việt Nam. Tham mưu cho LĐLĐ tỉnh, thành phố những nội dung phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện chỉ đạo hoạt động có tính ngành nghề trong ngành Giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tạo sân chơi lành mạnh cho CBNGNLĐ, góp phần xây dựng môi trường sư phạm  trong các nhà trường.

4. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác thi đua khen thưởng          

- Tiếp tục phát huy những phong trào thi đua, các hoạt động đã được triển khai có hiệu quả và phù hợp với tình hình địa phương.

- Cụ thể hóa nội dung 2 cuộc vận động lớn theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình Thương - Trách nhiệm” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho phù hợp với tình hình địa phương, trong đó đẩy mạnh nội dung thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, duy trì và tổ chức hiệu quả các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”. Tham gia Chương trình “Đồng hành cùng nhà giáo” để hỗ trợ kỹ năng cho giáo viên.

Phát hiện những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả khi thực hiện các cuộc vận động lớn của Ngành để nhân rộng trong toàn quốc.

- Phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện Kế hoạch 103/KH-CĐN về “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1506/KH-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”;  tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do CĐGD Việt Nam tổ chức.

- Phát hiện, giới thiệu và tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tấm gương nhà giáo điển hình. Hưởng ứng việc bình chọn nhà giáo trong chương trình tôn vinh danh hiệu “Nhà giáo của năm”, chương trình “Thay lời tri ân” do CĐGD Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

5. Công tác Nữ công và bình đẳng giới

- Tuyên truyền trong nữ CBNGNLĐ về các luật và chế độ mới liên quan lao động nữ (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2016, Luật Giáo dục năm 2019…).

- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa X) về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, khen thưởng cấp đơn vị và lựa chọn nữ CBNGNLĐ tiêu biểu để vinh danh và khen thưởng cấp Ngành. Phối hợp để tổ chức tổng kết ở cấp Ngành và xây dựng mục tiêu, nội dung hoạt động này trong thời gian tới.

- Tổ chức các hoạt động mang màu sắc giới cho nữ CBNGNLĐ nhân các ngày hội của phụ nữ; thăm hỏi gia đình nữ và các con của nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, vươn lên học giỏi.

- Nắm tình hình liên quan đến đội ngũ nữ CBNGNLĐ, nhất là hiện tượng vi phạm quy định về chế độ chính sách đối với lao động nữ, phân biệt đối xử, xâm hại sức khỏe, tinh thần, phản ánh kịp thời với CĐGD Việt Nam để có ý kiến giải quyết. Quan tâm phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, khám tầm soát sức khỏe đối với nữ CBNGNLĐ.

6. Công tác Đối ngoại

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong cụm thi đua, trong các đơn vị trên cùng địa bàn hoặc các đơn vị có chung lĩnh vực công tác.

- Chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác trong hoạt động công đoàn với công đoàn các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài. Chú ý hiệu quả của việc hợp tác đối ngoại.

- Tham gia các hoạt động, các chương trình công tác đối ngoại của CĐGD Việt Nam hoặc hỗ trợ Công đoàn Ngành trong việc thực hiện các hoạt động đối ngoại.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị CĐGD các tỉnh, thành phố căn cứ Hướng dẫn này và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

  - CĐGD các tỉnh, thành phố (để t/h);

  - Website CĐGD Việt Nam;

  - Lưu: VT, VP CĐN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Minh Đức

 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn