Nhiệt liệt chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 39 /BC - CĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018 - 2019

 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019 - 2020

Năm học 2018 - 2019 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với nhiều chương trình và kế hoạch toàn nhiệm kỳ; là năm học triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; ngành Giáo dục hoàn thành trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và tập trung triển khai 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng tham gia tích cực của đội ngũ đoàn viên, cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong Ngành, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tập trung chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học và các chương trình công tác theo kế hoạch đã đề ra.

Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

..........................................................................................

Chi tiết file báo cáo tải về: Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019

 

Nơi nhận:

  • Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT (để b/c);
  • ĐCT Tổng LĐLĐ Việt Nam (để b/c);
  • Lãnh đạo Bộ GD&ĐT (để p/h chỉ đạo);
  • Các vụ, Cục, VP Bộ GD&ĐT, VP, các Ban Tổng LĐLĐ Việt Nam (để p/h);
  • LĐLĐ, Sở GD&ĐT các tỉnh, TP; Lãnh đạo các ĐH, trường ĐH, CĐSP và đơn vị trực thuộc (để p/h chỉ đạo);
  • CĐ CQ Bộ GD&ĐT, CĐ các ĐH, trường ĐH, CĐSP, đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
  • UV BTV, BCH, UBKT, VP và các ban thuộc CQ CĐGD Việt Nam (để chỉ đạo); 
  • Lưu: VT, VP.

      TM. BAN CHẤP HÀNH

     CHỦ TỊCH

     

(Đã ký)

 

 

       Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn