Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 12/CĐN

Về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý

vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:  

 

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc.

 

Nhằm sớm hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) để trình Quốc hội tại kỳ họp tới đảm bảo đúng quy trình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng -Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc (công đoàn các đơn vị) triển khai việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), cụ thể như sau:

1. Công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) một cách nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, đảm bảo mọi người đều được nghiên cứu và cho ý kiến vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Vận động các đơn vị, tổ chức và người dân hưởng ứng tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.

2. Nội dung lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) bao gồm:

- Cho ý kiến đối với cấu trúc và các nội dung sửa đổi của dự thảo Luật;  

- Cho ý kiến trực tiếp đối với những nội dung trọng tâm, là những vấn đề liên quan đến nhà giáo và các nội dung khác của dự thảo Luật (theo phụ lục 1 gửi kèm công văn này).

3. Đối tượng và hình thức lấy ý kiến:

- Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, của đơn vị.

- Hình thức: Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, việc lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có thể thông qua các hình thức sau đây:

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc các hình thức phù hợp khác, tổng hợp ý kiến gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

+ Tổ chức góp ý trực tiếp dự thảo Luật rồi gửi ý kiến góp ý về cổng thông tin điện tử của Chính phủ, đồng thời gửi về website Công đoàn Giáo dục Việt Nam, về cổng thông tin của Bộ GD&ĐT và qua facebook Công đoàn Giáo dục Việt Nam (địa chỉ: Cđgd Việt Nam).

+ Góp ý bằng văn bản gửi về Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, Công đoàn đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT; các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc để tổng hợp gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam gửi mẫu phiếu xin ý kiến để các đơn vị triển khai thực hiện.

+ Chuẩn bị ý kiến đóng góp tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật được tổ chức cùng với hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Dự kiến tổ chức vào ngày 18 tháng 01 năm 2019).

Đối với Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động địa phương chỉ đạo tổ chức việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đối với các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn; đồng thời tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam để báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT.

Do yêu cầu gấp, vì vậy Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị công đoàn các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, nhà giáo, người lao động và các đơn vị trực thuộc, của người dân (theo phụ lục 2) gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam qua Ban Chính sách - Pháp luật (Thường trực Ban chỉ đạo) trước ngày 14/01/2019 theo đường thư điện tử: email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn; qua trang lãnh đạo website CĐGDVN: chinhsachphapluat, hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ: số 02, Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Thường trực Ban chỉ đạo (qua đồng chí Lê Thị Mai Oanh- Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo, điện thoại cố định: 04 37345344, di động: 091 2961556) để phối hợp giải quyết.

(Ghi chú: Để tạo điều kiện cho việc góp ý dự thảo Luật Giáo dục, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đăng toàn văn Luật Giáo dục 2005, dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và mẫu Phiếu xin ý kiến trên website  và facebook của Công đoàn Ngành).

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT;

- Thành viên Ban chỉ đạo;

- Website CĐGD Việt Nam

- Lưu: VP, BCĐ, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về:

- Công văn số 12/CĐN Về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

- Luật Giáo dục 2005

-  Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) 27/9/2018

- Phiếu góp ý về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

- Phụ lục 1 và phụ lục 2

              

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn