Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 270/CĐN-TGNC

Về việc tập huấn cộng tác viên tuyên truyền,

 dư luận xã hội ngành Giáo dục

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng;

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2018 - 2019, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền trong ngành Giáo dục, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cộng tác viên tuyên truyền, dư luận xã hội ngành Giáo dục của CĐGD Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Ngày 28/11/2018 (Thứ tư), khai mạc lúc 8h00
  2. Địa điểm: Nhà sáng tác Đại Lải, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
  3. Thành phần: Cộng tác viên tuyên truyền, dư luận xã hội CĐGD Việt Nam.
  4. Nội dung tập huấn: Tập huấn kỹ  năng viết tin bài; kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tin, xử lý khủng hoảng truyền thông.  
  5. Kinh phí: CĐGD Việt Nam chi trả kinh phí tổ chức Hội nghị và một số khoản khác theo quy định.

          - Các đơn vị cử người đi chi trả kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho đại biểu tham dự theo quy định.

Nhận được công văn triệu tập, đề nghị các đơn vị đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đúng thành phần (CĐGD các tỉnh, thành phố báo cáo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố để cử người tham dự) và lập danh sách đại biểu (theo mẫu đính kèm) gửi về CĐGD Việt Nam qua Ban TG-NC, địa chỉ: tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam hoặc Email: tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn trước ngày 25/11/2018. Hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ban TG-NC; ĐT: 0978454383.

   Nơi nhận:

   - Như kính gửi;

   - Website CĐGDVN

   - Lưu VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn