Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) : 90 năm Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 246/CĐN-BToC

V/v báo cáo và đăng ký phát triển đoàn viên

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, đại học vùng;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

         

Thực hiện Công văn số: 2136/TLĐ, ngày 26/10/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam về việc báo cáo khảo sát và đăng ký phát triển đoàn viên Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam yêu cầu Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, đại học vùng; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc báo cáo công tác phát triển đoàn viên năm 2018 và đăng ký phát triển đoàn viên công đoàn giai đoạn 2018-2022 theo Biểu mẫu:

TÊN ĐƠN VỊ: ………………………………………………………………………..

 

Tổng số nhà giáo, người lao động

Tổng số đoàn viên công đoàn

Phát triển đoàn viên năm 2018

Đăng ký phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2022

 

 

 

Các yếu tố tăng

Các yếu tố giảm

 

Phát triển mới

Chuyển đến

Chuyển đi

Giảm khác

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Số liệu tính đến thời điểm ngày 10/11/2018)

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 12/11/2018  theo địa chỉ: Ban Tổ chức, Công đoàn Giáo dục Việt Nam - số 2 - Trịnh Hoài Đức - Hà Nội và qua địa chỉ email: bantochuc@congdoangdvn.org.vn./.

.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo CĐGD VN;

- Lưu: VT, Ban ToC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn