Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) : 90 năm Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 245 /CĐN

V/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   

  Hà Nội, ngày 02 tháng 11  năm 2018

 

Kính gửi:  

               - Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

               - Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng;

               - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

               - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018; nhằm tôn vinh, tri ân các thế hệ Nhà giáo trong cả nước; tạo không khí phấn khởi  trong đội ngũ cán bộ nhà giáo người lao động (CBNGNLĐ), nêu cao trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo cũng như tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị các đơn vị tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta, qua đó khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ nhà giáo người lao động (CBNGNLĐ); Tuyên truyền những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 - 2019; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành. Động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, góp phần vào thành công đổi mới giáo dục và đào tạo. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng văn hóa, ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường nhà trường văn minh, thân thiện, an toàn, dân chủ và đổi mới.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam với những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, phù hợp với điều kiện của đơn vị như tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt các thế hệ nhà giáo đảm bảo trang trọng, phù hợp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tăng cường tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh nâng cao chất lượng giờ giảng và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường như sinh hoạt chuyên môn, hội nghị khoa học...  

3. Phối hợp, đề xuất với chính quyền và chuyên môn đồng cấp có các cơ chế, chính sách đãi ngộ, tôn vinh các thế hệ nhà giáo tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên các CBNGNLĐ, quan tâm đến nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

4. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo đài tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về tấm gương nhà giáo. Làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận trong xã hội, cộng đồng đối với những chủ trương đổi mới của ngành. Tích cực sử dụng các mạng xã hội, tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trên website của đơn vị và của CĐGD Việt Nam.

CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các cấp căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình cụ thể hóa cho phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời báo cáo nhanh kết quả thực hiện về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên Giáo - Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam hoặc tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn trước ngày 30/11/2018.

   Nơi nhận:

- Nh­ư trên;

- Ban Tuyên giáo TLĐLĐ VN (b/c);

- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;

- Lư­u VT, Ban TG-NC.

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn