Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Thiết thực - Trách nhiệm

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số:237/CĐN - CSPL

V/v  thực hiện công tác BHLĐ - BVMT

 năm học 2018 - 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24  tháng  10  năm 2018

 

 

 

Kính gửi:

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

 

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) ngày 12 tháng 01 năm 2017 về nâng cao hiệu quả  công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, Chỉ thị số 04/CT - TLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới và Kế hoạch hoạt động  công đoàn  năm học 2018 - 2019 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đề nghị Công đoàn các đại học, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và công đoàn các đơn vị trực thuộc (gọi chung là Công đoàn các đơn vị) triển khai thực hiện công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường (BHLĐ - BVMT) năm học 2018 - 2019 như sau:

  1. Nhiệm vụ chung

1. Công đoàn các đơn vị kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hoạt động của công tác BHLĐ - BVMT đặc biệt là công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ở đơn vị như: Kỹ thuật an toàn, Vệ sinh lao động và các chế độ chính sách về bảo hộ lao động; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”,…

2. Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động công tác BHLĐ - BVMT, ATVSLĐ - PCCN và hưởng ứng Tháng hàng động ATVSLĐ - PCCN, tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

a) Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) và học sinh, sinh viên đối với công tác ATVSLĐ.

b)  Nâng cao hiệu quả các phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH); hội nhập quốc tế và yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay.

2. Kiện toàn bộ máy tổ chức của Ban BHLĐ - BVMT, mạng lưới ATVSLĐ từ cấp Công đoàn ngành đến Công đoàn các đơn vị; xây dựng kế hoạch hoạt động công tác BHLĐ - BVMT, ATVSLĐ năm học 2018 - 2019; kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ – PCCN, tham gia Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 do CĐGD Việt Nam tổ chức, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác ATVSLĐ - PCCN ở các đơn vị; tham gia các chương trình, lớp tập huấn về ATVSLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐGD Việt Nam tổ chức và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNGNLĐ hàng năm.

3. Triển khai các hoạt động khảo sát, kiểm tra về thực hiện công tác BHLĐ - BVMT, ATVSLĐ - PCCN ở các đơn vị trong năm học.

4. Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi CĐGD Việt Nam năm 2019 ( văn bản hướng dẫn ban hành sau).

III. Tổ chức thực hiện

  1. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  • Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác BHLĐ - BVMT năm học 2018 - 2019; ban hành kế hoạch, Quy chế hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019, dự kiến tổ chức vào tháng 5/2019 tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam (có văn bản gửi các đơn vị sau). 

- Đưa tin bài các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác BHLĐ - BVMT, công tác ATVSLĐ - PCCN trên Website của CĐGD Việt Nam; Báo Lao động, Báo Giáo dục và Thời đại,…

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức khảo sát, kiểm tra một số đơn vị về thực hiện công tác BHLĐ - BVMT, công tác ATVSLĐ - PCCN.

2. Đối với Công đoàn các Đại học, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường đại học, cao đẳng và Công đoàn các đơn vị trực thuộc 

        - Công đoàn các đơn vị chủ động báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tiếp tục kiện toàn Ban BHLĐ - BVMT, mạng lưới ATVSV; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác BHLĐ - BVMT, công tác ATVSLĐ - PCCN trong năm học; lựa chọn, thành lập đội tuyển tham gia Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi của CĐGD Việt Nam;

- Tổ chức các hoạt động chuyên đề về BHLĐ - BVMT -  ATVSLĐ hướng vào chủ đề ATVSLĐ và BVMT bền vững, tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội thảo chuyên đề BVMT - ATVSLĐ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện BHLĐ - BVMT, ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi động viên CBNGNLĐ bị bệnh nghề nghệp, tai nạn lao động; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác BHLĐ - BVMT và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; công tác phòng chống cháy nổ tại  các đơn vị cơ sở, các phân xưởng, phòng thí nghiệm; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm của các bếp ăn tập thể, căng tin của đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng về BHLĐ - BVMT - ATVSLĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBNGNLĐ và học sinh, sinh viên; đưa tin bài đăng trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả (theo mẫu đính kèm) về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật) trước ngày 01/7/2019  để tập hợp đánh giá, khen thưởng.

 Địa chỉ: Công đoàn Giáo dục Việt Nam số 02 Trinh Hoài Đức, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, hoặc Email: chinhsachphapluat@congdoangvn.org.vn

Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Dực, Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số điện thoại: 04 3848 9307 - 0913587786./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo);

- Lãnh đạo Bộ GD&ĐT (để phối hợp);

- Giám đốc các ĐH quốc gia, ĐH vùng      để biết

- Hiệu trưởng các trường đại học, CĐ       thực hiện ;                  

- Ban TV, VP, UBKT, các Ban  CĐGDVN;

- Lưu: VT, Ban CS-PL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn