Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 08/UBKT

V/v chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra,         

giám sát của công đoàn 6 tháng cuối năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Hà Nội, ngày  10 tháng 10  năm 2018

 

    Kính gửi:

    - Ủy ban kiểm tra công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng;

    - Ủy ban Kiểm tra Công đoàn  Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    - Ủy ban kiểm tra công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 2021/UBKT ngày 05/10/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 và chuẩn bị cho việc xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra trình Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ 3;

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị ủy ban kiểm tra công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam báo cáo công tác kiểm tra, giám sát công đoàn 6 tháng cuối năm 2018.

Nội dung báo cáo cần đánh giá về tình hình tổ chức cán bộ và kết quả công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn 6 tháng cuối năm 2018 (Từ tháng 5/2018 đến hết tháng 10/2018); nêu số liệu cụ thể và đánh giá việc thực hiện từng nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong hoạt động; những đề xuất, kiến nghị (nếu có); đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Báo cáo nêu ngắn gọn (có các biểu phụ lục kèm theo) gửi về Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 năm 2018 (để tiện cho việc tổng hợp đề nghị các đơn vị gửi trước qua Trang Lãnh đạo uybankiemtra trên Website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc email: ttyen@moet.edu.vn). Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ với Văn phòng Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam qua điện thoại: 024 38237276.

Nơi nhận:                                                                                               

- Như trên;

- Lưu VP UBKT CĐGDVN.

 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Ân

Chi tiết file tải về : CV Số 08/UBKT và Biểu mẫu kèm theo
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn