Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN  GIÁO DỤC VIỆT NAM

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /HD-CĐN

Hà Nội, ngày 08 tháng10  năm 2018       

   

   Sơ kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020

            Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hướng dẫn số 02/CĐN-TGNC ngày 20  tháng 01 năm 2016 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động, giai đoạn 2016-2020; kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của CĐGD Việt Nam về việc sơ kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020, CĐGD Việt Nam hướng dẫn CĐGD các tỉnh, thành phố, công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là công đoàn các đơn vị) tiến hành tổ chức sơ kết như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Sơ kết đánh giá kết quả công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp và phương hướng những năm tiếp theo.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn, vai trò của Ban nữ công đối với công tác vận động nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong giai đoạn hiện nay.

3. Tổ chức sơ kết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo về nội dung và phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

            II. NỘI DUNG

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của CĐGD các cấp; vai trò của Ban nữ công các cấp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức phong trào; những việc đã làm, việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập và làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục; xác định phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo trong triển khai thực hiện phong trào.

2. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” từ năm 2016 đến nay (03 năm thực hiện).

            III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thức, thời gian

1.1.  Đối với công đoàn cơ sở

- Tổ chức sơ kết, xây dựng các báo cáo tham luận điển hình; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà" cấp cơ sở.

- Công đoàn cơ sở tuỳ vào điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức sơ kết, lựa chọn hình thức khen thưởng cho phù hợp, có tác động tích cực và tạo động lực cho nữ CBNGNLĐ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

- Lựa chọn tập thể và cá nhân tiêu biểu đề nghị CĐGD Việt Nam khen thưởng.

 - Thời gian hoàn thành: Trước ngày ngày 10/11/2018.

1.2. Đối với CĐGD tỉnh, thành phố và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- CĐGD tỉnh, thành phố căn cứ vào chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và văn bản hướng dẫn của CĐGD Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và chủ động tổ chức sơ kết theo đúng nội dung và thời gian quy định; biểu dương, động viên nữ CBNGNLĐ tiêu biểu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước -Đảm việc nhà”.

- Công đoàn đại học Quốc gia, đại học Vùng; công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và đào tạo căn cứ vào hướng dẫn của CĐGD Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và chủ động tổ chức sơ kết theo đúng nội dung và thời gian quy định; biểu dương, động viên nữ CBNGNLĐ tiêu biểu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước -Đảm việc nhà” các cấp.

- Tổ chức bình xét, lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu đề nghị CĐGD Việt Nam khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

 - Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/11/2018.

2. Kinh phí tổ chức sơ kết và khen thưởng

- Kinh phí tổ chức hội nghị sơ kết ở cấp nào do cấp đó đảm nhận, công đoàn báo cáo với cấp ủy Đảng; tham mưu, phối hợp với lãnh đạo, chuyên môn, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cùng cấp, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, huy động nguồn lực hỗ trợ kinh phí để tổ chức và khen thưởng.

- Kinh phí khen thưởng thực hiện theo Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ban hành kèm theo quy định mới của CĐGD Việt Nam.

         IV. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng cấp CĐGD Việt Nam

Các đơn vị bám sát Hướng dẫn số 02/CĐN-TGNC ngày 20 tháng 01 năm 2016 CĐGD Việt Nam để xét công nhận danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cho các tập thể và cá nhân.

1.1. Tập thể được xét tặng Cờ thi đua CĐGD Việt Nam (chỉ xét tặng cho công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu trong công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; năm đề nghị khen thưởng đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnhhoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt; đạt từ 95 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

- Có số CBNGLĐ nữ chiếm từ 35% trở lên trên tổng số CBNGNLĐ của đơn vị.

- Không có nữ CBNGNLĐ vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không có người vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

  - Đơn vị có phát động và tổ chức cho nữ CBNGNLĐ đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, định kỳ có sơ kết, tổng kết và bình xét hàng năm ở cấp cơ sở.

- Có từ 85% nữ CBNGNLĐ trở lên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” các cấp.

1.2. Tập thể được xét tặng Bằng khen CĐGD Việt Nam (Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

Có 2 năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt; có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” tại đơn vị, ngành, đạt 90 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

-  Có số CBNGNLĐ nữ chiếm từ 35% trở lên trên tổng số CBNGNLĐ của đơn vị

- Không có nữ CBNGNLĐ vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không có người vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

- Đơn vị có phát động và tổ chức cho nữ CBNGNLĐ đăng ký danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, định kỳ có sơ kết, tổng kết và bình xét hàng năm ở cấp cơ sở.

- Có từ 85% nữ CBNGLĐ trở lên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” các cấp.

1.3. Cá nhân được xét tặng Bằng khen CĐGD Việt Nam (nữ CBNGNLĐ trong Ngành giáo dục)

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; đã được tặng Giấy khen của Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; được lựa chọn là người tiêu biểu nhất có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” của đơn vị, trường học, giai đoạn 2016-2018.

- Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Nữ CBNGNLĐ tổ chức tốt cuộc sống, làm tốt trách nhiệm với gia đình; xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- Được tập thể nữ nơi làm việc suy tôn.

- Là người tiêu biểu trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” được công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở tặng giấy khen trong năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng.

2. Số lượng Cờ, Bằng khen chuyên đề

2.1. Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

CĐGD Việt Nam xét tặng không quá 03 Cờ cho 03 tập thể xuất sắc.

2.2. Bằng khen Công đoàn Giáo Việt Nam

CĐGD Việt Nam xét tặng không quá 150 Bằng khen tập thể và  Bằng khen cá nhân.

3. Khen thưởng các cấp

Tùy điều kiện cụ thể, công đoàn các đơn vị có thể thực hiện hình thức khen thưởng như sau:

3.1. Công đoàn cơ sở: Cấp Giấy chứng nhận hoặc ghi sổ vàng danh dự, khen thưởng bằng hiện vật cho nữ CBNGNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc  nhà” tiêu biểu.

3.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐGD tỉnh, thành phố: Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đạt danh hiệu “Giỏi  việc  trường - Đảm việc  nhà”.

4.  Thủ tục và hồ sơ khen thưởng

Mỗi đơn vị căn cứ vào thành tích tập thể và cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về CĐGD Việt Nam, với số lượng hồ sơ cụ thể như sau:

- CĐGD các tỉnh, thành phố lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân. Riêng CĐGD thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An lựa chọn 02 tập thể và 02 cá nhân.

- Công đoàn đại học Quốc gia, đại học Vùng; công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 02 tập thể và 02 cá nhân.

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam gửi hồ sơ và báo cáo thành tích của đơn vị và lựa chọn 01 cá nhân.

CĐGD Việt Nam sẽ căn cứ vào hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị và qua theo dõi tình hình hoạt động nữ công của đơn vị để quyết định khen thưởng theo quy định.

Hồ sơ khen thưởng, bao gồm:

- Báo cáo sơ kết phong trào thi đua: "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020 có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, BCH công đoàn cùng cấp.

- Báo cáo điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân (nếu có).

- Tờ trình của Ban Thường vụ/Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

- Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

- Biên bản họp và kết quả bình xét của Ban Thường vụ/Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở, ghi rõ danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng.

Hồ sơ các đơn vị gửi về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công, trước ngày 30/11/2018 bằng đường công văn và qua địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo website CĐGD Việt Nam.

Trên đây là Hướng dẫn sơ kết phong trào“Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 – 2020 của CĐGD Việt Nam. Nhận được hướng dẫn này, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xây dựng kế hoạch báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp với lãnh đạo chính quyền, Ban VSTBPN và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức sơ kết của đơn vị đạt hiệu quả. CĐGD Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết toàn Ngành vào cuối học kỳ I, năm học 2018-2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công; đồng chí Lương Thị Việt Hà, phó trưởng ban để phối hợp giải quyết: ĐT: 0243 734 0281./.

   Nơi nhận:

- Ban Nữ công TLĐLĐVN (để b/c);

- Lãnh đạo CĐGD Việt Nam;  (để b/c);

- Lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, TP (để p/h);

- CĐGD các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- CĐ các ĐH Quốc gia, ĐH Vùng;

- CĐ CQ Bộ GD&ĐT;

- CĐ các trường ĐH, CĐ và TT

- Các ban CĐGDVN;

- Website CĐGD Việt Nam;

- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Thị Bích Hợp

Chi tiết file tải về: Hướng dẫn Sơ kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn