Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 229 /CĐN- TGNC

Về việc thông báo địa chỉ email mới BBT Website

và facebook chính thức của Công đoàn Ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  28 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố;

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị

   trực thuộc.

     

 

 

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong ngành, đồng thời tăng cường sự tương tác với cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ); Thực hiện Hướng dẫn 1612/HD-TLĐ ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về “Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên mạng xã hội” và Quy chế “Quản lý, điều hành và sử dụng Website Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam” ban hành kèm Quyết định số 241/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 8 năm 2018, CĐGD Việt Nam đã thành lập tài khoản Facebook chính thức là: “Cđgd Việt Nam” và email nhận tin bài để đăng trên website CĐGD Việt Nam là: banbientap@congdoangdvn.org.vn

 Để kịp thời triển khai hoạt động, CĐGD Việt Nam đề nghị Công đoàn các đại học quốc gia, đại học vùng; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Thành lập tài khoản Facebook chính thức của công đoàn đơn vị mình, kết bạn với Facebook “Cđgd Việt Nam” và kết bạn với facebook của CBNGNLĐ trong đơn vị. (Lưu ý thông tin trên facebook của đơn vị đảm bảo đúng quy định về an ninh mạng của Việt Nam)

2. Tích cực viết tin bài phản ánh hoạt động công đoàn của đơn vị và gửi đăng trên website CĐGD Việt Nam theo địa chỉ email banbientap@congdoangdvn.org.vn thay thế cho email tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn kể từ ngày 01/10/2018.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam trong báo cáo tổng kết năm học 2018-2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về CĐGD Việt Nam (qua Ban TG-NC, đ/c Nguyễn Việt Dũng ĐT: 0978454383)

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo CĐGDVN (để biết);

- Các ban cơ quan CĐGDVN (để p/h);

- Các Ủy viên BCH CĐGDVN (để t/h);

- Website CĐGD VN

- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn