Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN  GIÁO DỤC VIỆT NAM

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/HD-CĐN

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018       

 

 

 

            

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

         Căn cứ Hướng dẫn số 2108/HD-TLĐ ngày 26/12/2017 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018; Hướng dẫn công tác nữ công năm 2018 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam; để các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 có ý nghĩa thiết thực, CĐGD Việt Nam hướng dẫn các đơn vị một số hoạt động trọng tâm như sau: 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

         1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang , phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; biểu dương, tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện những chủ trương đổi mới của Ngành theo tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CBNGNLĐ.

          2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm với hình thức phong phú, sáng tạo; nội dung sinh động, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo chị em tham gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp và hướng về cơ sở.

        II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

          1. Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và truyền thống của Phụ nữ Việt Nam, về vai trò của nữ CBNGNLĐ trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, vận động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền phổ biến những văn bản mới liên quan đến lao động nữ trong đó có quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông để nữ CBNGNLĐ có kế hoạch bồi dưỡng, hoàn thiện đáp ứng với yêu cầu mới (Thông tư số 20/2018/TT-BGD ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); vận động nữ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện tự chủ đại học; đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; động viên nữ giáo viên đảm nhận chủ nhiệm đề tài khoa học; tuyên truyền gương nữ Nhà giáo hết lòng vì học sinh thân yêu; đổi mới sáng tạo, tâm huyết, bám trường, bám lớp, vượt khó, vươn lên; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo.

          2. Tổ chức các hoạt động phù hợp với nguyện vọng của nữ CBNGNLĐ và điều kiện của đơn vị: họp mặt kỷ niệm, hội thảo, tọa đàm, trao đổi, lựa chọn các chủ đề: Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học; đổi mới quản lý; nâng cao hiệu quả công tác nữ công và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ; về chế độ, chính sách, pháp luật, những quy định mới của Nhà nước, của Ngành liên quan đến nữ CBNGNLĐ; về tổ chức xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi.

         Tùy theo điều kiện có thể lồng ghép tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016-2020; tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc (việc tổ chức sơ kết phong trào thi đua Giỏi việc trường - Đảm việc nhà sẽ có hướng dẫn riêng).

         3.Tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chuyên môn có cơ chế hỗ trợ nữ CBNGNLĐ được tạo điều kiện để bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tiếp tục phát huy các hình thức hỗ trợ giúp nữ phát triển kinh tế gia đình, khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống; tổ chức khám sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà, động viên nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Vận động chị em tích cực quyên góp, ủng hộ nhà giáo, học sinh khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng lũ lụt, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo.

       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố

         Căn cứ vào chỉ đạo của LĐLĐ địa phương và CĐGD Việt Nam để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình mới; quan tâm phối hợp triển khai các hoạt động nữ công mang màu sắc giới theo đặc thù ngành trong các cấp học.

        2. Công đoàn các đơn vị trực thuộc

         Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; lựa chọn hình thức, nội dung đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị.

         Đề nghị công đoàn các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện, gửi tin bài hoạt động của đơn vị về website CĐGD Việt Nam; gửi báo cáo kết quả hoạt động về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên Giáo - Nữ công, địa chỉ tuyengiaonucong tại trang Lãnh đạo website CĐGD Việt Nam trước ngày 05/11/2018./.

 Nơi nhận:

- Ban Nữ công TLĐLĐ VN (b/c);

- CĐGD các tỉnh/TP;

- CĐ các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo và các Ban CĐGD VN;

- Website CĐGD Việt Nam;

- Lư­u: VT, Ban TG-NC.

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

     Nguyễn Thị Bích Hợp

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn