Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 226 /CĐN- TGNC

Về việc tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội XII

Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

 

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

- Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc.

     

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra từ ngày 24/9 đến 26/9/2018 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được của công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Để kịp thời tuyên truyền kết quả Đại hội, CĐGD Việt Nam đề nghị công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức tuyên truyền nhanh tới cán bộ, nhà giáo, người lao động về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam bằng các hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị. CĐGD Việt Nam cung cấp tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trên website Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) trong báo cáo kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2018./.  

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban TG TLĐ (để b/c)

- Website CĐGD VN

- Lưu: VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 Nguyễn Thị Bích Hợp

Chi tiết file tải về: CV 226/CĐN-TGNC và Báo cáo nhanh Kết quả  Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn