Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) : 90 năm Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
   

Số: 09 /QĐ-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành

Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

- Xét đề nghị của Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV; các Ban thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các UV BCH, UV UBKT CĐGD VN;

- Các Ban CĐGD VN;

- Các đơn vị công đoàn trực thuộc ;

- CĐGD các tỉnh/TP trực thuộc TW;

- Website CĐGDVN;

- Lưu: VT.                                                                                                                                                           

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

Chi tiết file tải về:

+ Quyết định 09/QĐ-CĐN ngày 24/8/2018

+ Chi tiết nội dung 7 chương trình toàn khóa

 

 

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn