Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) : 90 năm Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Văn bản  

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 189 /CĐN-CSPL

V/v tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

         

 Kính gửi:

             - Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng;

             - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

             - Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Công văn số 1651/TLĐ ngày 13/8/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc (sau đây gọi là công đoàn các đơn vị) tiếp tục tổ chức triển khai Ngày pháp luật năm 2018, trọng tâm một số nội dung như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Chủ đề Ngày pháp luật: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

1.2. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) chủ động tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

- Giáo dục ý thức, lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ luật công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBNGNLĐ.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Bảo hiểm y tế 2014; tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, chống tham nhũng, lãng phí…

2. Hình thức, thời gian triển khai Ngày pháp luật năm 2018

2.1. Hình thức: Tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả; gợi ý một số hình thức triển khai như sau:

- Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018;

- Lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website của đơn vị;

- Tuyên truyền cổ  động trực quan bằng: áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn tại đơn vị;

- Tổ chức tư vấn pháp luật; tổ chức đối thoại giữa CBNGNLĐ và người đứng đầu đơn vị;

- Tham gia kiểm tra, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

- Phát hiện, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

2.2. Thời gian: Tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật là việc làm thường xuyên của các cấp công đoàn trong cả năm, tập trung vào 02 tháng từ 1/10/2018 đến 30/11/2018, tuần cao điểm từ 05/11/2018 đến 11/11/2018.

3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Công văn này, đề nghị Công đoàn các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện với hình thức phù hợp và báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách -Pháp luật) trước ngày 15/11/2018. Địa chỉ: Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Số 02, Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn; trang lãnh đạo website CĐGDVN: chinhsachphapluat.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu: VP, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn