Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) : 90 năm Công đoàn Việt Nam - Niềm tin của người lao động

Văn bản  

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 07/KH-CĐN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV

và các chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV và Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam khóa XV lần thứ 2, họp ngày 23 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và các chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

    - Giúp cán bộ công đoàn trong ngành giáo dục nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV (sau đây gọi là Nghị quyết), các chương trình công tác toàn khóa (sau đây gọi là các chương trình) để triển khai, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

    - Giúp cho các cấp công đoàn trong ngành giáo dục vận dụng sáng tạo Nghị quyết và các chương trình để xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động toàn khóa, hàng năm của đơn vị mình gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn tại địa phương, đơn vị, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương,đơn vị.

    - Giúp cho đoàn viên công đoàn là nhà giáo người lao động (NGNLĐ) đang công tác trong ngành giáo dục nắm được các vấn đề cơ bản của Nghị quyết, của các chương trình, các chủ trương lớn của CĐGD Việt Nam xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ để tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia vào các hoạt động do các cấp công đoàn tổ chức và tích cực thực hiện các nhiệm vụ của đoàn viên.

2.Yêu cầu:

    -Về quán triệt, học tập Nghị quyết và các chương trình:

     + Phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, tới được đông đảo đoàn viên là NGNLĐ; làm rõ nội hàm trong Nghị quyết và trong các chương trình để giúp cán bộ, đoàn viên hiểu sâu sắc những điểm mới và các nội dung trọng tâm cần triển khai.

     + Hoạt động tập huấn và triển khai học tập cần được tổ chức dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành công đoàn các cấp, tránh làm hình thức. Tài liệu tập huấn cần bám sát nội dung Nghị quyết, các chương trình và cụ thể hóa được các vấn đề đối với địa phương, cơ quan đơn vị.

   -Về tổ chức triển khai Nghị quyết và các chương trình:

     + Ban Chấp hành các cấp công đoàn cần bám sát nội dung Nghị quyết, nội dung các chương trình để xây dựng các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; xác định các vấn đề cần ưu tiên trong quá trình triển khai thực hiện.

      + Từng đơn vị công đoàn phải nắm chắc các vấn đề của NGNLĐ ở địa phương, đơn vị mình, lựa chọn ưu tiên để bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hoạt động hàng năm trong cả nhiệm kỳ gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Đối với CĐGD Việt Nam

Tháng 8/2018:

    - Phát hành tài liệu Văn kiện Đại hội, trong đó có nội dung Nghị quyết và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tổ chức triển khai hoạt động công đoàn toàn nhiệm kỳ;

    - Quyết định ban hành các chương trình công tác toàn khóa bao gồm:

       + Chương trình 1: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục.

       + Chương trình 2: Nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và kỹ năng ứng xử của cán bộ, nhà giáo, người lao động.

       + Chương trình 3: Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục.

       + Chương trình 4: Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, trường học.

       + Chương trình 5: Tiếp tục quyên góp xây dựng nhà công vụ, hỗ trợ giúp đỡ nhà giáo, người lao động ở vùng có điều kinh tế - xã hội khó khăn.

       + Chương trình 6: Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

       + Chương trình 7: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn giáo dục các cấp.

Từ tháng 9 đến hết tháng 12/2018:

  Cử cán bộ tập huấn, hỗ trợ các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc trong việc triển khai Nghị quyết và các chương trình;

Từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020:

    - Theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc triển khai tại các đơn vị;

    - Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022

    - Rút kinh nghiệm và tiếp tục hướng dẫn, theo dõi chỉ đạo và giám sát việc triển khai tại các đơn vị;

    - Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả toàn nhiệm kỳ.

2. Đối với CĐGD các tỉnh/ thành phố, công đoàn các đơn vị trực thuộc

1. Giai đoạn từ 2018 - 2020

    - Các đơn vị xây dựng kế hoạch trong toàn khóa về việc triển khai Nghị quyết, các chương trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của CĐGD Việt Nam trên cơ sở phân tích nội dung nghị quyết và các chương trình, xác định lộ trình, giải pháp tiến hành phù hợp với điều kiện của đơn vị, gắn với chương trình, chiến lược phát triển của địa phương, nhà trường, đơn vị.

   - Tổ chức tuyên truyền, quán triệt  nội dung và giải pháp triển khai tại đơn vị thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đến đông đảo đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên lao động;

   - Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, chỉ tiêu thực hiện các chương trình phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị;

   - Xác định các nhiệm vụ cụ thể tiến hành triển khai trong các năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020 theo tiến độ triển khai của Nghị quyết và các chương trình công tác đã ban hành.

    - Tiến hành rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn 1; tổ chức sơ kết và triển khai giai đoạn 2.

2. Giai đoạn từ 2020 - 2023

   - Bổ sung điều chỉnh kế hoạch triển khai từ đầu nhiệm kỳ trên cơ sở kết quả triển khai của giai đoạn 1 để đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả;

    - Xác định các nhiệm vụ cụ thể, tiến hành triển khai trong các năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 theo tiến độ triển khai của Nghị quyết và các chương trình công tác đã ban hành.

   - Tiến hành rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn 2; đối chiếu kết quả thực hiện các nhiệm vụ so với kế hoạch và các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ đối với Nghị và các chương trình đã được triển khai cụ thể tại đơn vị.

    - Năm học 2022 - 2023 tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai toàn khóa Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và các chương trình công tác toàn khóa của CĐGD Việt Nam đã triển khai tại cơ sở. Trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện theo các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị với các cấp công đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam giao cho Thường trực chỉ đạo các ban chuyên môn của CĐGD Việt Nam tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, triển khai Nghị quyết và các chương trình đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Trong đó: 

- Ban Tuyên giáo và Nữ công trực tiếp triển khai, theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến chương trình 1 và chương trình 2;

- Ban Chính sách - Pháp luật trực tiếp triển khai, theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến chương trình 3, chương trình 4 và chương trình 5;

- Ban Tổ chức trực tiếp triển khai, theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến chương trình 6;

- Ban Tài chính trực tiếp triển khai, theo dõi, chỉ đạo các nội dung liên quan đến chương trình 7.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các ban, quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai cần có sự phối hợp linh hoạt của các cán bộ và chuyên viên đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán.

2. CĐGD các tỉnh, thành phố, các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai, theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo các hoạt động quán triệt, tuyên truyền, triển khai tại các đơn vị CĐCS; báo cáo và nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng; phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn đồng cấp; huy động các nguồn lực đảm bảo triển khai Nghị quyết và các chương trình một cách hiệu quả.

3. Các đơn vị CĐCS trực thuộc CĐGD Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong công tác tuyên truyền, triển khai phù hợp với điều kiện cơ quan đơn vị; báo cáo và chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy Đảng; phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn đồng cấp; huy động các nguồn lực đảm bảo triển khai Nghị quyết và các chương trình một cách hiệu quả.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, CĐGD các tỉnh/ thành phố, các đơn vị công đoàn trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện của cơ sở; phát hiện những khó khăn, bất cập, đề xuất giải pháp giải quyết kịp thời; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về CĐGD Việt Nam (báo cáo lồng ghép cùng báo cáo sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học); tổ chức sơ kết, tổng kết theo đúng tiến độ.

Trên đây là kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục lần thứ XV và các Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo Ban Tổ chức CĐGD Việt Nam để xem xét, điều chỉnh và hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Các UV BCH CĐGDVN;

- CĐGD các tỉnh/TP;

- Các công đoàn trực thuộc;

- Website CĐGD Việt Nam;                                                                   

- Lưu: VT, BToC.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vũ Minh Đức

 

 

 
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Chuyên đề    |    Tư vấn pháp luật    |    Văn bản    |    Email
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Bản quyền thuộc về: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Địa chỉ: Số 2 Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04-3845 3118     *    Fax: 04-3843 3693
Email:   cdgdvn@moet.gov.vn
cdgdvn@moet.edu.vn